Teksti suurus:

E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus

E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2011
Avaldamismärge:

E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.07.2008 nr 111
RT I 2008, 31, 197
jõustumine 15.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.07.2009RT I 2009, 40, 26926.07.2009
14.01.2010RT I 2010, 4, 822.01.2010

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 3 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  E-toimiku süsteemi asutamine

  Määrusega asutatakse menetlusandmete ja isikuandmete töötlemiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega e-toimiku süsteem.

§ 2.  E-toimiku süsteemi ülesehitus

  (1) E-toimiku süsteemi peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) E-toimiku süsteemi kantakse andmeid ja e-toimiku süsteemi kantud andmeid kasutatakse andmevahetuskihi X-tee kaudu.

  (3) E-toimiku süsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja e-toimiku süsteemi andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (4) E-toimiku süsteem saab andmevahetuskihi X-tee kaudu andmeid teistest andmekogudest seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vastavalt kokkuleppele nende andmekogude vastutavate töötlejatega.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 3.  Andmete esitamine

  (1) E-toimiku süsteemi esitavad andmeid väärtegude kohtuvälised menetlejad, uurimisasutus, prokuratuur, kohus, menetlusosalised ja teised menetluses osalevad isikud.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

  (2) E-toimiku süsteemi esitatakse andmed kas e-toimiku süsteemi liidese või e-toimiku süsteemiga liidestatud teise andmekogu kaudu (edaspidi koos põhisüsteem).

  (3) E-toimiku süsteemi liidesed on:
  1) avalik liides;
  2) kriminaalmenetluse liides;
  3) väärteomenetluse liides.

  (4) E-toimiku süsteemiga liidestatud teised andmekogud on:
  1) kohtute infosüsteem;
  2) infosüsteem POLIS;
  3) muu kohtuvälise menetleja andmekogu, milles töödeldakse ja mille kaudu esitatakse e-toimiku süsteemi väärteomenetluse andmeid;
  4) riigi õigusabi infosüsteem.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

2. peatükk E-TOIMIKU SÜSTEEMI TÖÖTLEJAD 
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

§ 4.  E-toimiku süsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) E-toimiku süsteemi vastutav töötleja on «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 4, «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 4 kohaselt Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

  (2) E-toimiku süsteemi volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on:
  1) kohtud;
  2) prokuratuur;
  3) politseiasutused;
  4) «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 31 nimetatud uurimisasutused;
  5) «Väärteomenetluse seadustiku» §-s 9 nimetatud kohtuvälised menetlejad.

  (3) E-toimiku süsteemi arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus).

§ 5.  Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) korraldab e-toimiku süsteemi pidamiseks vajalike projekteerimis- ja arendustööde tegemise;
  2) vastutab e-toimiku süsteemi pidamise, järjepideva toimimise ning andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
  3) määrab e-toimiku süsteemi turvanõuded ja juhib e-toimiku süsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale ja keskusele selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
  4) teostab e-toimiku süsteemi pidamise üle järelevalvet;
  5) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele e-toimiku süsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) korraldab koostöös keskusega e-toimiku süsteemi kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamise;
  7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 6.  Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) vastutab enda poolt e-toimiku süsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) määrab isikud, kellel on õigus sisestada ja kasutada e-toimiku süsteemi andmeid;
  3) annab e-toimiku süsteemi andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada keskusele, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
  4) korraldab koostöös keskusega e-toimiku süsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist ja ebaõigete andmete parandamist;
  5) tagab e-toimiku süsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning e-toimiku süsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  6) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele e-toimiku süsteemi ja põhisüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt
  7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 7.  Volitatud töötleja kasutajate registreerimine

  (1) Volitatud töötleja kasutaja registreeritakse ainult põhisüsteemis.

  (2) E-toimiku süsteemi liideses registreeritakse kasutaja «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 5 ja «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 5 alusel kehtestatud korras.

  (3) E-toimiku süsteemiga liidestatud teises andmekogus kasutaja registreerimise korra kehtestab andmekogu vastutav töötleja, kui andmekogu põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Põhisüsteemi vastutav töötleja vastutab selle eest, et isikule kasutusõiguste andmine oleks õigustatud ja vajalik ning nende andmisel oleks arvesse võetud kasutaja tegelikke tööülesandeid.

§ 8.  Keskuse ülesanded

  Keskus:
  1) vastutab e-toimiku süsteemi sisestatud andmete nõuetekohase säilimise eest;
  2) annab volitatud töötlejale juhiseid ja selgitusi e-toimiku süsteemi andmete töötlemise tehnilistes küsimustes;
  3) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-toimiku süsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist ja ebaõigete andmete parandamist;
  4) tagab e-toimiku süsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning e-toimiku süsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  5) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele e-toimiku süsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  6) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.

§ 9.  Keskuse kasutajate liigid

  (1) Keskuse kasutajate liigid on:
  1) e-toimiku süsteemi haldur;
  2) e-toimiku süsteemi administraator;
  3) e-toimiku süsteemi arendaja.

  (2) E-toimiku süsteemi halduri õigustega kasutajal on õigus teha andmete kohta päringuid ning põhjendatud vajaduse korral e-toimiku süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks vaadata ja muuta andmeid, kui volitatud töötlejal endal ei ole võimalik parandusi teha.

  (3) E-toimiku süsteemi administraatori õigustega kasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele, et tagada süsteemi tõrgeteta töö.

  (4) E-toimiku süsteemi arendaja õigustega kasutajal on õigus pääseda ligi kõigile e-toimiku andmetele ja logidele, kui süsteemis on tuvastatud tõrge, mille parandamine ei ole administraatori ega halduri pädevuses.

§ 10.  Keskuse kasutajate registreerimine

  (1) Keskuse kasutajate üle peab nimelist arvestust keskus.

  (2) Uue kasutaja registreerimiseks edastab kasutaja vahetu ülemus keskuse määratud kontaktisikule registreerimistaotluse. Kui kasutajale ei laiene kehtivatest õigusaktidest tulenev isikuandmete saladuses hoidmise kohustus, edastab kasutaja vahetu ülemus täiendavalt määruse lisas 1 toodud «E-toimiku süsteemi kasutajate kohustuse», mille kasutaja on allkirjastanud.

  (3) Kasutusõiguse andmise korral määratakse uuele kasutajale kasutajaliik vastavalt § 9 lõikele 1.

  (4) Kasutaja ametinimetuse, volituste või muude andmete muutumise korral esitab kasutaja vahetu ülemus keskuse määratud kontaktisikule andmete muutmise taotluse, milles märgib juba registreeritud kasutaja nime ja muudatused kasutaja andmetes. Keskus korraldab andmete muutmise.

  (5) Kasutaja kasutusõiguse äravõtmise vajaduse korral esitab kasutaja vahetu ülemus keskuse määratud kontaktisikule taotluse, milles märgib selle kasutaja nime ja ametinimetuse. Keskus korraldab viivitamata kasutusõiguse äravõtmise.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

3. peatükk KANNETE TEGEMINE E-TOIMIKU SÜSTEEMI 

§ 11.  E-toimiku süsteemi kanne ja andmete koosseis

  (1) E-toimiku süsteemi kanne on menetlust puudutavate andmete sisestamine, lisamine, täiendamine, parandamine, tühistamine või kustutamine.

  (2) Kanne tehakse ning dokumendid sisestatakse ja salvestatakse e-toimiku süsteemi viivitamata pärast kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist või dokumendi vastuvõtmist või loomist põhisüsteemis.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (3) Sisestatud andmeid hoitakse e-toimiku süsteemis, millele tagatakse juurdepääs volitatud töötlejale vastavalt §-le 15.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (4) E-toimiku süsteemi kantakse:
  1) kriminaalmenetluses «Kriminaalmenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 2;
  2) väärteomenetluses «Väärteomenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 3.
  3) tsiviil- ja halduskohtumenetluses «Tsiviilkohtumenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 4.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 12.  E-toimiku süsteemi kannete tegemise kord

  (1) E-toimiku süsteemi tehakse kanne põhisüsteemis kande aluse olemasolul kande tegemiseks õigustatud isiku poolt. Põhisüsteemi ja e-toimiku süsteemi andmevahetus tagatakse tarkvaraliselt X-tee kaudu.
24.09.2015 11:26
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "Põhisüsteemi" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (2) Andmed sisestab see menetleja, kes andmed tuvastab. Kuni andmed ei ole teada, jäetakse andmeväli täitmata. Kui sisestatud andmed osutuvad hiljem ebaõigeks või ebatäpseks, parandab õiged või täpsed andmed tuvastanud menetleja kande.

  (3) Kohtuväline menetleja kannab enda tuvastatud andmed e-toimiku süsteemi hiljemalt väärteomenetluses lahendi koostamise või väärteoasja kohtusse saatmise, uurimisasutus hiljemalt kriminaalmenetluse alustamata jätmise, lõpetamise või kriminaalasja prokuratuuri saatmise, prokuratuur hiljemalt kriminaalmenetluse lõpetamise või kriminaalasja kohtusse saatmise, kohus hiljemalt kohtulahendi tegemise staadiumis.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (4) Süütegusid menetlev asutus kannab «Karistusregistri seaduse» §-s 11 loetletud andmed e-toimiku süsteemi «Karistusregistri seaduse» §-s 12 sätestatud tähtaja jooksul.

  (5) E-toimiku süsteemi haldur tohib § 9 lõikes 2 kirjeldatud juhul teha kande e-toimiku süsteemi kasutaja sisulise vea parandamiseks üksnes parandust sooviva kasutaja asutuse juhi või tema volitatud isiku kirjaliku taotluse alusel. Asutuse juht peab keskusele eelnevalt kirjalikult teatama isiku, kellele ta on volitused andnud.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (6) E-toimiku süsteemi haldur tohib § 9 lõikes 2 kirjeldatud juhul teha kande e-toimiku süsteemi tehnilise vea parandamiseks vaid siis, kui tehniline viga on registreeritud keskuse tehniliste vigade haldamise süsteemis.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (7) Kande tegija vastutab enda poolt e-toimiku süsteemi kantud andmete õigsuse eest.

  (8) E-toimiku süsteemi haldur vastutab enda poolt tehtud kande eest vaid juhul, kui ta ei järginud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 kehtestatud korda.

§ 13.  E-toimiku süsteemi andmete säilitamise tähtajad

  E-toimiku süsteemi sisestatud andmeid säilitatakse menetlusseadustikes ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.  E-toimiku süsteemi andmete tähendus

  (1) E-toimiku süsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seadusega ettenähtud juhtudel on e-toimiku süsteemi kantud andmetel õiguslik tähendus.

4. peatükk JUURDEPÄÄS E-TOIMIKU SÜSTEEMI ANDMETELE 

§ 15.  Juurdepääs e-toimiku süsteemi andmetele

  (1) Vastutav töötleja võimaldab volitatud töötlejale juurdepääsu e-toimiku süsteemi andmetele põhisüsteemi vahendusel. Juurdepääsu ulatus ning piirangud on sätestatud §-des 16–181.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

  (2) E-toimiku süsteemi teenustaseme tingimused ja tehnilised juurdepääsutingimused põhisüsteemidele on sätestatud justiitsministri määruses, mis on kooskõlastatud volitatud töötlejaga.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (3) E-toimiku süsteemis kannete ja päringute tegemise õigus on volitatud töötlejal üksnes tema seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (4) E-toimiku avaliku liidese kasutajatel on e-toimiku süsteemi kannete ja päringute tegemise õigus seaduses lubatud juhtudel ja mahus.

  (5) Vastutaval töötlejal on õigus kontrollida kannete ja päringute vastavust käesoleva paragrahvi lõigetele 3 ja 4. Väärkasutuse avastamine võib olla aluseks e-toimiku süsteemi kasutusõiguse piiramiseks, peatamiseks või lõpetamiseks.

§ 16.  Volitatud töötleja juurdepääsu erisused sõltuvalt e-toimiku süsteemi andmete salastatuse astmest
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (1) Andmete salastatuse astmed e-toimiku süsteemis on järgmised:
  1) avalik;
  2) piiratud juurdepääsuga;
  3) salastatud.

  (2) Salastatuse astme määrab andmeid sisestav volitatud töötleja, lähtudes seadusest ja andmete iseloomust.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (3) Avalikel andmetel puuduvad juurdepääsupiirangud ning neid näevad kõik volitatud töötlejad.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (4) Piiratud juurdepääsuga andmetel on osaline juurdepääsupiirang. Piiratud juurdepääsuga andmeid näeb piisavate õiguste olemasolu korral see volitatud töötleja, kes asja menetleb või kes on asja menetlenud. Kriminaalmenetluses näeb muu volitatud töötleja vaid § 17 lõikes 2 loetletud andmeid, kahtlustatavate ja süüdistatavate nimesid ning toimingute nimekirja. Piiratud juurdepääsuga andmeid näeb e-toimiku süsteemi avaliku liidese kaudu üksnes see isik, kelle kohta need andmed on kogutud, kui nende andmete vaatamiseks ei ole seatud talle piirangut.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (5) Salastatud andmetel on täiendavad juurdepääsupiirangud, millest tulenevalt näevad neid vaid §-des 17–181 nimetatud isikud.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 17.  Volitatud töötleja juurdepääsu erisused kriminaalmenetluses
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (1) Salastatud andmeid näevad kriminaalmenetluses:
  1) aktiivne menetleja, sealhulgas kohtute infosüsteemis menetlusgrupi liige, kes menetleb kriminaalasja, milles need andmed asuvad;
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]
  2) uurimisasutuses viimasena kriminaalasja menetlenud ametnik ehk menetlejast uurija, kui salastatud kriminaalasi on prokuratuuris;
  3) nendele andmetele juurdepääsu saanud kasutaja vahetu ülemus ja vahetu ülemuse ülemus tulenevalt põhisüsteemi kasutusõiguste hierarhiast;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  4) selle põhisüsteemi haldurid ja administraatorid, kus salastatud kriminaalasi asub, välja arvatud kohtute infosüsteemi haldurid ja administraatorid;
  5) kohtute infosüsteemis selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus kriminaalasja menetletakse;
  6) põhisüsteemi poolt määratud aktiivsed vaatlejad konkreetses kriminaalasjas;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  7) järelevalve õigusega isikud, kes näevad andmeid oma põhisüsteemi kaudu.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel kriminaalasjal, siis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
  1) kriminaalasja number;
  2) kriminaalmenetluse number ehk kohtuasja number;
  3) kriminaalasja alustamise kuupäev;
  4) kriminaalasja menetlev asutus;
  5) kriminaalasja aktiivselt menetlev isik;
  6) kriminaalasja staadium;
  7) kriminaalasja seis;
  8) alustamise kvalifikatsioon;
  9) kvalifikatsioon;
  10) tagaotsimise puhul kahtlustatav või süüdistatav.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

§ 18.  Volitatud töötleja juurdepääsu erisused väärteomenetluses
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (1) Salastatud andmeid näevad väärteomenetluses:
  1) aktiivne menetleja, sealhulgas kohtute infosüsteemis menetlusgrupi liige, kes menetleb väärteoasja, milles need andmed asuvad;
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]
  2) nendele andmetele juurdepääsu saanud kasutaja vahetu ülemus ja vahetu ülemuse ülemus tulenevalt põhisüsteemi kasutusõiguste hierarhiast;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  3) selle põhisüsteemi haldurid ja administraatorid, kus salastatud väärteoasi asub, välja arvatud kohtute infosüsteemi haldurid ja administraatorid;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  4) kohtute infosüsteemis selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus väärteoasja menetletakse;
  5) põhisüsteemi poolt määratud aktiivsed vaatlejad konkreetses väärteoasjas;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  6) järelevalve õigusega isikud, kes näevad andmeid oma põhisüsteemi kaudu.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel väärteoasjal, siis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
  1) väärteoasja number;
  2) väärteomenetluse number ehk kohtuasja number;
  3) väärteoasja alustamise kuupäev;
  4) väärteoasja menetlev asutus;
  5) väärteoasja aktiivselt menetlev isik;
  6) väärteoasja asukoht;
  7) väärteoasja seis;
  8) alustamise kvalifikatsioon;
  9) kvalifikatsioon.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

§ 181.  Volitatud töötleja juurdepääsu erisused tsiviil- ja halduskohtumenetluses

  (1) Salastatud andmeid näevad tsiviil- ja halduskohtumenetluses:
  1) aktiivne menetleja, sealhulgas menetlusgrupi liige, kes menetleb tsiviil- või halduskohtuasja, milles need andmed asuvad;
  2) selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus tsiviil- või halduskohtuasja menetletakse.

  (2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel tsiviil- või halduskohtuasjal, siis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
  1) kohtuasja number;
  2) kohtuasja pealkirja asemel märge «konfidentsiaalne»;
  3) kohtuasja menetlev kohus või kohtumaja.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 19.  Juurdepääs koos õigusega väljastada statistilisi andmeid

  Vastutav töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada e-toimiku süsteemi andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

5. peatükk E-TOIMIKU SÜSTEEMI JÄRELEVALVE JA TURVAMEETMED 

§ 20.  Järelevalve e-toimiku süsteemi pidamise üle

  (1) Järelevalvet e-toimiku süsteemi pidamise üle teostab vastutav töötleja. Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teostavad järelevalvet oma pädevuse piires.

  (2) Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus tutvuda e-toimiku süsteemi kantud andmetega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Vastutava töötleja volitatud ametnik kontrollib e-toimiku süsteemi pidamisel ja andmete töötlemisel, et volitatud töötleja ja keskus peavad kinni seadustest, käesolevast määrusest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (4) Järelevalve teostamisel vastutav töötleja:
  1) teeb ettekirjutusi volitatud töötlejale või keskusele nende e-toimiku süsteemi pidamisel ja andmete töötlemisel tehtavate toimingute kooskõlla viimiseks seadustega;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  2) võib e-toimiku süsteemi kantud andmete väärkasutamise avastamise korral nõuda volitatud töötlejalt või keskuselt kasutaja e-toimiku süsteemile juurdepääsu piiramist, peatamist või lõpetamist;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  3) teeb ettepanekuid pädevale asutusele või ametiisikule avastatud rikkumistes süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

  (5) E-toimiku süsteemi pidamises puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja ja keskus kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud asutuse ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtaja jooksul.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

§ 21.  E-toimiku süsteemi kaitse

  (1) Kaitstakse e-toimiku süsteemi andmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete volitamata, tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) E-toimiku süsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järjepidevalt organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) E-toimiku süsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt.

  (4) Keskusel on õigus ühepoolselt piirata või peatada kasutaja juurdepääs e-toimiku süsteemile, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada e-toimiku süsteemi turvalisust. Kasutaja juurdepääsu piiramisest või peatamisest peab keskus viivitamata teatama vastutavale töötlejale. Kooskõlas § 20 lõike 4 punktiga 2 on keskusel õigus vastutava töötleja nõudmisel lõpetada kasutaja juurdepääs e-toimiku süsteemile.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (5) E-toimiku süsteemi turvaklass on K2T2S3 ja turbeaste kõrge (H).

  (6) E-toimiku süsteemiga liidestatud põhisüsteemi turvaklass peab olema minimaalselt K1T1S0 ja turbeaste madal (L).
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

  (7) Juhul kui e-toimiku süsteemiga liituva põhisüsteemi turvaklass on erinev käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatust, tuleb sõltuvalt liituvate andmete koosseisust ja õiguspärasusest uuesti hinnata ja ühtlustada turvaklass ning vajaduse korral rakendada lisameetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks.
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]

§ 22.  E-toimiku süsteemi logid ja nende hoidmine

  (1) Iga e-toimiku süsteemi tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) põhisüsteem;
[RT I 2009, 40, 269 - jõust. 26.07.2009]
  3) kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Logitud andmeid konkreetse menetluse kohta säilitatakse menetluse lõppemiseni, kui seadusest ei tulene teisiti. Muid logisid säilitatakse kolm aastat päringu või kande tegemisest arvates.

6. peatükk E-TOIMIKU SÜSTEEMI FINANTSEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 23.  E-toimiku süsteemi finantseerimine

  E-toimiku süsteemi hooldus- ja arendustöid ning pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 24.  E-toimiku süsteemi likvideerimine

  E-toimiku süsteemi likvideerimine toimub seaduse alusel.

7. peatükk E-TOIMIKU SÜSTEEMI AVALIK LIIDES 

§ 25.  Sätete kohaldamine

  E-toimiku süsteemi avaliku liidese suhtes kohaldatakse määruses sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega.

§ 26.  E-toimiku süsteemi avaliku liidese eesmärk

  E-toimiku süsteemi avaliku liidese pidamise eesmärk on:
  1) võimaldada seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel ja mahus isikule juurdepääs e-toimiku süsteemile ning selles sisalduvatele andmetele tema kohta;
  2) võimaldada isikul esitada süütegusid menetlevatele asutustele elektrooniliselt taotlusi ja dokumente;
  3) võimaldada isikul esitada tsiviil- ja halduskohtumenetluses kohtule elektrooniliselt taotlusi ja dokumente.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 27.  Juurdepääs e-toimiku süsteemi avalikule liidesele

  (1) E-toimiku süsteemi avalikule liidesele pääseb ligi vaid isik, kelle isikusamasus on tuvastatud.

  (2) Isik tuvastatakse isikutunnistusele kantud, digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või isiku digitaalset tuvastamist võimaldava muu vahendi abil.

§ 28.  E-toimiku süsteemi avaliku liidese kaitse ja logid

  (1) E-toimiku süsteemi avaliku liidese turvaklass on K1T1S2 ja turbeaste keskmine (M).

  (2) Iga õnnestunud või ebaõnnestunud katse kohta e-toimiku süsteemi avalikku liidesesse siseneda ning seal tehtud päringu või kande kohta, mida ei logita e-toimiku süsteemis, säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Logitud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu või kande tegemisest või sisenemiskatsest arvates.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.  Andmete kandmine e-toimiku süsteemi

  E-toimiku süsteemi kantakse:
  1) andmed kriminaalasjade kohtueelse menetluse kohta, mis on alustatud 1. jaanuaril 2004. a ja hiljem;
  2) andmed 1. jaanuaril 2006. a ja hiljem alustatud kohtuasjade kohta, milles ei olnud 1. jaanuariks 2006. a jõustunud menetlust lõpetavat lahendit, või enne 1. jaanuari 2006. a lõpetatud kohtuasjad, milles tuli pärast 1. jaanuari 2006. a teha menetlustoiminguid.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 30.  Väärteoasja registreerimine

  (1) Kohtuväline menetleja, kellel ei ole oma infosüsteemi või kellel on infosüsteem, kuid kes ei ole seda liidestanud e-toimiku süsteemiga, peab kuni infosüsteemi liidestamiseni või väärteomenetluse portaali kasutuselevõtuni väärteoasjade kohta registrit. Registrisse kantakse:
  1) väärteoasja registreerimise number;
  2) kande kuupäev;
  3) menetlusaluse isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus;
  4) asja menetleva kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  5) väärteotoimiku edastamise kuupäev, kui väärteotoimik on saadetud asja arutamiseks maakohtule;
  6) kohtuvälise menetleja lahend ning selle number ja kuupäev.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

  (2) Kohtuväline menetleja, kes ei ole oma infosüsteemi liidestanud e-toimiku süsteemiga, kohustub väärteomenetluse portaali kasutusele võtma hiljemalt 1. juuliks 2011. a.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 301.  Tsiviil- ja halduskohtumenetluses e-toimiku süsteemile ülemineku aeg ja kord

  22. jaanuarist kuni 31. maini 2010. a kasutavad e-toimiku süsteemi tsiviil- ja halduskohtuasjade menetlemiseks Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja, Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja ja Tallinna Ringkonnakohus. 1. juunist 2010. a on e-toimiku süsteemi kasutamine tsiviil- ja halduskohtuasjade menetlemisel kohustuslik kõikidele haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele.
[RT I 2010, 4, 8 - jõust. 22.01.2010]

§ 31.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2008. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

/otsingu_soovitused.json