Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 5, 93

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 20.01.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord».

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 «Asustusüksuse nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine» (RTL 2006, 93, 1729; 2009, 87, 1261) kinnitatud lisas «Asustusüksuste nimistu» täiendatakse Võru maakonna Varstu valla külade nimistut enne sõna «Hintsiko» sõnaga «Harjuküla».

§ 2. Võru maakonna Varstu valla Harjuküla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Minister Siim Valmar KIISLER
Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json