Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 5, 95

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” muutmine

Vastu võetud 21.01.2010 nr 9

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 «Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid» (RTL 2006, 87, 1604; 2008, 102, 1456) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1. Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid ja rasestumisvastased vahendid

(1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodidel põhinevad ravimid ja rasestumisvastased vahendid:»;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 toodud tabeli kolmanda veeru pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kombineeritud nomenklatuuri kaubakood»;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) ravimid «Ravimiseaduse» tähenduses; ex 3003
ex 3004
ex 3006 30 00
ex 2208 90 69
ex 3304 30 00
ex 3305 10 00
ex 3305 90 00
ex 3306 90 00»;

4) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7) haiguste raviks ja diagnostikaks kasutatavad radioaktiivsed keemilised elemendid, isotoobid ja nende ühendid importimisel tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba omava isiku poolt või müügil nimetatud isikule; ex 2844»;

5) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

«11) rasestumisvastased vahendid; 3006 60
4014 10 00
ex 9018 90 85»;

6) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Märkega «ex» tähistatud kombineeritud nomenklatuuri kaubakood hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.»;

8) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käibemaksumääraga 9% maksustatakse järgmised nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisa, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodidel põhinevad puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed ja abivahendid sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» § 1 lõike 2 tähenduses:»;

9) paragrahvi 2 lõikes 1 toodud tabeli kolmanda veeru pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kombineeritud nomenklatuuri kaubakood»;

10) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; ex 9019 20 00»;

11) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

«7) prilliläätsed nägemise korrigeerimiseks:  
– klaasist, mõlemalt poolt töödeldud; 9001 40 41
9001 40 49
– muust materjalist, mõlemalt poolt töödeldud; 9001 50 41
9001 50 49»;

12) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 11 sõnastatakse järgmiselt:

«11) kurtide, pimedate ja vaegnägijate abivahendid:  
– monokulaarid, kiikerprillid; ex 9004 90 90
– luubid; ex 9013 80 90
– suurendavad videosüsteemid ja lugemismonitorid; ex 8528
ex 8543
– valged kepid; ex 6602 00 00
– valge kepi käepidemed ja nupud; ex 6603 90 10
– valge kepi osad ja tarvikud; ex 6603 90 90
– äratuskellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad, vibreerivad); ex 9105 11 00
ex 9105 19 00
– käekellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad); ex 9102
– heliväljundiga kaalud pimedatele ja vaegnägijatele; ex 8423 10 10
ex 8423 10 90
– heliväljundiga vedeliku kulu või taseme mõõtjad pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9026 10
– heliväljundiga või eritähistusega mõõtmisseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, seahulgas mõõdulindid, loodid ja muud seesugused asjad; ex 9017 80 10
ex 9017 80 90
ex 9031
– heliväljundiga termomeetrid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9025 19 20
– heliväljundiga baromeetrid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9025 80 20
– heliväljundiga kalkulaatorid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9017 20 90
ex 8470
– navigatsiooniseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, sealhulgas heliväljundiga kompassid ja muud orienteerumisabivahendid; ex 9014 80 00
ex 9014 10 00
ex 8526
– valgus- või vibratsiooniväljundiga häiresüsteemid kurtidele
(telefon, lapsenutt, uksekell, suitsualarm ja muu seesugune);
ex 8517
ex 8531 10 30
ex 8531 10 95»;

13) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

«13) ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (välja arvatud hambaproteesid), kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid; 9021»;

14) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

«15) põletushaigete surverõivad, peakatted ja näokatted; ex 61
ex 62
ex 6504 00 00
ex 6505 90 80
ex 6307 90»;

15) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

«16) haavaravitooted krooniliste haavandite ja lamatiste raviks:  
– geelid, hüdrokolloidgeelid, hüdrokolloidpastad, undetsüleenamidopropüül-betaiini sisaldavad krooniliste haavandite loputuslahused; ex 3004 90 19
ex 3005 90 99
ex 3401 30 00
ex 3808 94 90
– hüdrogeeliga haavapadjad; ex 3005 90 99
– soolakristallidega haavatampoonid; ex 3005 90 50
– alginaatsidemed, kaltsium-alginaatsidemed; ex 3005 90 50
ex 3005 90 99
– hüdrofiiber haavasidemed; ex 3005 90 50
– salvsidemed; ex 3005 90 31
ex 3005 90 99
– kollageeniga haavasidemed; ex 3005 90 99
– pehme silikooniga haavasidemed; ex 3005 10 00
– bioaktiivsed haavasidemed; ex 3005 90 50
– vahtmaterjalist haavapadjad; ex 3005 90 99
– hõbedaga haavasidemed (sealhulgas hõbedaga hüdrofiiber haavasidemed); ex 3005 90 50
ex 3005 90 99
– hüdrokolloid haavapadjad, hüdrokolloid haavaplaastrid; ex 3005 90 99
ex 3005 10 00
– Ringeri lahusega aktiveeritud haavasidemed; ex 3005 90 50»;

16) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

«17) stoomihooldusvahendid:  
– stoomikotid (sealhulgas koos kinnituspaeltega); ex 3006 91 00
– alusplaadid; ex 3005 10 00
ex 3006 91 00
– väline kateeter meestele; ex 4014 90 00
– ühekordsed põiekateetrid; ex 9018 39 00
– stoomikotivööd; ex 6307 90 99
– stoomihoolduse lisavahendid:  
   – pastad, pulbrid, kaitsekreemid; ex 3304
   – nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed; ex 3005 90 99
– trahheostoomi hooldusvahendid:  
   – trahheostoomia filtrid; ex 9021 90 90
   – trahheostoomia plaastrid; ex 3005 10 00
   – nahapuhastusplaastrid; ex 3401 19 00
   – trahheostoomi ümbritseva naha kaitsekile; ex 3401 11 00
   – trahheostoomi kaitsed; ex 9018 90 85»;

17) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

«18) inkontinentsitooted:  
– madratsi kaitselinad:  
   – kilest; ex 3921 90 10
   – imavad; ex 4818 40 19
– spetsiaalsed võrkpüksid mähkmete fikseerimiseks; ex 6108 22 00
– inkontinentsisidemed ja -mähkmed (välja arvatud imiku- ja lapsemähkmed):  
   – paberist, pabermassist, tselluloosvatist või tsellulooskiukangast; ex 4818 40
   – keemilistest kiududest; ex 5601 10 10
   – muust tekstiilmaterjalist. ex 5601 10 90»;

18) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

«20) silmavannid, siibrid, klistiirikannud ja -otsikud, rooja-, sekreedi- ja uriinikogumisnõud; ex 3924 90 00
ex 7324 90 00
ex 7017 90 00»;

19) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

«22) ratastoolipadjad; ex 9404
ex 3926 90 97
ex 4016 95 00»;

20) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

«27) tõstukid puuetega inimestele (sealhulgas vanni- ja basseinitõstukid, ratastoolide vertikaal- ja kaldtõsteplatvormid, trepironijad); ex 8428 90 90»;

21) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

«28) kaldteed puudega inimestele mõeldud liikumisvahenditele:  
– terasest; ex 7308 90 99
– alumiiniumist; ex 7610 90 90»;

22) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:

«30) puudega inimeste liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeninguseadmed:  
– pedaaltrenažöörid; ex 9019 10 90
– seisulauad; ex 9019 10»;

23) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 32 sõnastatakse järgmiselt:

«32) tualetikasutamise abivahendid:  
– tualetitoolid; ex 9403
– potikõrgendused, plastist; ex 3924 90 00
– laste tualetiistmed, plastist; ex 3924 90 00
– tualettpaberihaaratsid, plastist; ex 3924 90 00»;

24) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 33 sõnastatakse järgmiselt:

«33) abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:  
– vanniistmed:  
   – metallist; ex 7326 90 98
   – plastist; ex 3924 90 00
– dušitoolid:  
   – metallist; ex 9401 71 00
   – plastist; ex 9401 80 00
– dušiklapptoolid; ex 9401 79 00
ex 9401 80 00
– vanniastmed, plastist; ex 3924 90 00
– rõngasharjad; ex 9603 29 80
– peapesuvannid lamajale, plastist; ex 3924 90 00»;

25) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 36 sõnastatakse järgmiselt:

«36) puudega inimestele mõeldud spetsiaalsed söömise ja joomise abivahendid:  
– joogitopsid, plastist; ex 3924 10 00
– noad; ex 8211 91 30
– kahvlid, lusikad; ex 8215 99 10
– söögiriistade käepidemed, plastist; ex 3926 90 97
– lõikurid; ex 8210 00 00
– hoidjad (sealhulgas klaasihoidjad), plastist; ex 3926 90 97
– purgi- ja pudeliavajad, taldrikuäärised, plastist; ex 3924 90 00»;

26) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

«37) olmeabivahendid:  
– haaratsid, alumiiniumist; ex 7616 99 90
– nööpijad; ex 7326 90 98
– sukajalgatõmbajad, plastist; ex 3924 90 00
– spetsiaalsed käärid; ex 8213
– pliiatsihoidjad, plastist; ex 3924 90 00»;

27) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 38 sõnastatakse järgmiselt:

«38) teisaldamise ja asendi fikseerimise vahendid:  
– pööramisplaadid, plastist; ex 3924 90 00
– libistamislauad, puidust; ex 4421 90 98
– kinnitusrihmad; ex 6307 90 99
– asendipadjad, plastist; ex 3924 90 00
– tõsterihmad; ex 6307 90 99»;

28) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Märkega «ex» tähistatud kombineeritud nomenklatuuri kaubakood hõlmab kauba nimetuses kirjeldatud kindlat toodet ning ei hõlma ülejäänuid selle tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvaid tooteid.»

§ 2. Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json