Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 213 „Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 5, 14

Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruse nr 213 „Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid” muutmine

Vastu võetud 21.01.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2006. a määruses nr 213 «Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid» (RT I 2006, 46, 336; 2009, 7, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 22–26 järgmises sõnastuses:

«22) Aruküla mõisa park3
23) Eivere mõisa park3
24) Laupa mõisa park3
25) Roosna-Alliku mõisa park3
26) Väätsa mõisa park3.»;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 2. Puistute piirid

Järva maakonnas paiknevate järgmiste puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Purdi ebatsuugapuistu3
2) Kuksema põlispuud3.»;

4) paragrahvis 3 asendatakse sõna «puistu» sõnaga «puistute»;

5) määruse esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga oktoober 2005. a. Aruküla mõisa pargi, Eivere mõisa pargi, Kuksema põlispuude, Laupa mõisa pargi, Mäo mõisa pargi, Roosna-Alliku mõisa pargi ja Väätsa mõisa pargi välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga 2009. a.

Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

6) määruse lisa päises asendatakse määruse pealkiri käesoleva määruse punktis 1 nimetatud pealkirja sõnastusega;

7) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega «Aruküla», «Eivere», «Kuksema põlispuud», «Laupa», «Roosna-Alliku» ja «Väätsa»;

8) määruse lisas asendatakse Mäo mõisa pargi kaart käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga.

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT
 

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.01.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00216.

Aruküla mõisa park

Eivere mõisa park

Kuksema põlispuud

Laupa mõisa park

Mäo mõisa park

Roosna-Alliku mõisa park

Väätsa mõisa park

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json