Teksti suurus:

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid
[RT I 2010, 5, 14 - jõust. 30.01.2010]

Vastu võetud 05.10.2006 nr 213
RT I 2006, 46, 336
jõustumine 27.10.2006

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.01.2009 nr 13 (RT I 2009, 7, 48) 1.02.2009

21.01.2010 nr 7 (RT I 2010, 5, 14) 30.01.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Järva maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Albu mõisa park2
2) Aravete kooli park2
3) Eistvere mõisa park2
4) Huuksi mõisa park2
5) Kabala mõisa park2
6) Koigi mõisa park2
7) Kolu mõisa park2
8) Koordi mõisa park2
9) Kuksema kabelipark2
10) Laimetsa mõisa park2
11) Lokuta mõisa park2
12) Mäo mõisa park3
13) Norra mõisa park2
14) Oisu mõisa park2
15) Purdi mõisa park3
16) Rõugu talupark-dendraarium2
17) Sargvere mõisa park3
18) Särevere mõisa park2
19) Vao mõisa park2
20) Vodja mõisa park2
21) Väike-Kareda mõisa park2

22) Aruküla mõisa park3

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

23) Eivere mõisa park3

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

24) Laupa mõisa park3

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

25) Roosna-Alliku mõisa park3

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

26) Väätsa mõisa park3.

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

§ 2. Puistute piirid

Järva maakonnas paiknevate järgmiste puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Purdi ebatsuugapuistu3
2) Kuksema põlispuud3.

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

§ 3. Kaitsekord

Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

____________
1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga oktoober 2005. a. Aruküla mõisa pargi, Eivere mõisa pargi, Kuksema põlispuude, Laupa mõisa pargi, Mäo mõisa pargi, Roosna-Alliku mõisa pargi ja Väätsa mõisa pargi välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga 2009. a.

Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

[RT I 2010, 5, 14 – jõust. 30.01.2010]

2 Park on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196 «Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest».

3 Park või puistu on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsusega nr 132 «Looduse kaitsest Paide rajoonis».

Lisa 13270525 Albu mõisa park

Lisa 13270527 Aravete kooli park

Lisa 13270677 Aruküla mõisa park

Lisa 13270794 Eistvere mõisa park

Lisa 13270679 Eivere mõisa park

Lisa 13270531 Huuksi mõisa park

Lisa 13270533 Kabala mõisa park

Lisa 13270535 Koigi mõisa park

Lisa 13270544 Kolu mõisa park

Lisa 13270557 Koordi mõisa park

Lisa 13270560 Kuksema kabelipark

Lisa 13270569 Kuksema põlispuud

Lisa 13270587 Laimetsa mõisa park

Lisa 13270681 Laupa mõisa park

Lisa 13270617 Lokuta mõisa park

Lisa 13270619 Mäo mõisa park

Lisa 13270621 Norra mõisa park

Lisa 13270630 Oisu mõisa park

Lisa 13270663 Purdi ebatsuugapuistu

Lisa 13270646 Purdi mõisa park

Lisa 13270683 Roosna-Alliku mõisa park

Lisa 13270665 Rõugu talupark-dendraarium

Lisa 13270667 Sargvere mõisa park

Lisa 13270669 Särevere mõisa park

Lisa 13270671 Vao mõisa park

Lisa 13270673 Vodja mõisa park

Lisa 13270675 Väike-Kareda mõisa park

Lisa 13270827 Väätsa mõisa park

/otsingu_soovitused.json