Riigid ja territooriumidPoola

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 3, 7

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe

Vastu võetud 20.01.2010

Vabariigi Valitsuse 14.01.2010 korraldus nr 10 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe


Eesti Vabariigi valitsus ja Poola Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

meenutades Eesti ja Poola konsulaaresinduste usalduslikku koostööd;

tunnistades, et viisade lihtsustatud väljastamine on nii Eesti Vabariigi kui ka Poola Vabariigi huvides;

arvestades Euroopa Liidu õigust ja tulevast tegevust ühise viisapoliitika vallas,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Pooled esindavad üksteist viisataotluse menetlemisel ja viisade väljastamisel, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määruses (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), Euroopa Liidu õiguse, käesoleva kokkuleppe ja artikli 5 alusel sõlmitud rakenduskokkulepete (edaspidi rakenduskokkulepped) kohaselt.

2. Kokkulepet ei kohaldata diplomaatiliste viisade, ametiviisade ja nende viisade suhtes, mida väljastatakse palgatöö tegemiseks, hariduse saamiseks või esindatava poole nõusolekut vajava tegevuse viljelemiseks.

3. Lõike 1 alusel tegutsedes abistavad poolte diplomaatilised esindused ja konsulaarasutused üksteist.

Artikkel 2

Artikli 1 alusel tegutsedes järgivad pooled Euroopa Liidu õigust ja esindava poole riigisisest õigust.

Artikkel 3

Artikli 1 kohaselt teist poolt esindav pool järgib viisaeeskirja ning väljastab viisasid ja kogub andmeid sama hoolsalt kui enda nimel tegutsedes.

Artikkel 4

Kui esindavale poolele esitatud viisataotluse kohta on nõutav esindatava poole keskasutuse või teiste liikmesriikide keskasutuste arvamus, korraldab asjaomased konsultatsioonid esindatav pool.

Artikkel 5

1. Pooled sõlmivad nootide vahetamise teel rakenduskokkulepped, milles nad täpsustavad diplomaatilised esindused ja konsulaarasutused, kes on pädevad kokkulepet rakendama, ning koostöö olulised tehnilised üksikasjad.

2. Esindamine võib piirduda viisamenetluse ühe või mitme etapiga, eelkõige viisade kohta info andmisega, konsulaadis isiklike kohtumiste kokkuleppimisega, vestluste korraldamisega, viisataotluste ja nende lisadokumentide vastuvõtmise ja edastamisega, biomeetriliste ja muude andmete kogumisega ning haldustasu kogumisega.

Artikkel 6

Kõik viisatasud laekuvad esindavale poolele. Esindatav pool ei anna esindavale poolele peale selle mingit muud rahalist hüvitist viisataotluste menetlemise eest.

Artikkel 7

Pooled lahendavad kõik kokkuleppe tõlgendamisega seotud vaidlused diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 8

1. Pooled võivad kokkulepet muuta igal ajal vastastikusel kirjalikul nõusolekul.

2. Esindatav pool teavitab komisjoni kokkuleppe sõlmimisest enne selle jõustumist ja lõpetamisest enne lõppemist.

3. Esindav pool teavitab asjaomases jurisdiktsioonis asuvaid teiste liikmesriikide diplomaatilisi esindusi ja konsulaarasutusi ning komisjoni delegatsiooni kokkuleppe ja rakenduskokkulepete sõlmimisest enne nende jõustumist ja lõpetamisest enne lõppemist.

Artikkel 9

1. Kokkulepe jõustub 5. aprillil 2010.

2. Kokkulepe jääb jõusse määramata tähtajaks. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada teatega. Kokkulepe kaotab kehtivuse 30 päeva möödudes kuupäevast, mil teine pool on lõpetamisteate kätte saanud.

3. Pooled võivad igal ajal kokkuleppe täielikult või osaliselt peatada. Peatamise algus- ja lõppkuupäev teatatakse teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu. Peatamise korral kohaldatakse kokkulepet veel 30 päeva peatamisteate kuupäevast arvates, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Koostatud 20. jaanuaril 2010 Varssavis kahes eksemplaris eesti, poola ja inglise keeles; kõik kolm teksti on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Poola Vabariigi valitsuse nimel

Urmas PAET

Radosław SIKORSKI

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Poland
on Mutual Visa Representation


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as “the Parties”,

recalling the trustful cooperation between the Estonian and the Polish consular services, characterized by mutual confidence,

acknowledging the fact that simplification of visa issuing procedures is in the common interest of the Republic of Estonia and the Republic of Poland,

taking into consideration the European Union law in the field of common visa policy and its future activities in this area,

have agreed as follows:

Article 1

1. The Parties shall represent each other in the process of examining applications and issuing visas, referred to in the Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), hereinafter referred to as “the Visa Code”, in accordance with the European Union law, this Agreement and implementing arrangements, concluded pursuant to Article 5 of this Agreement, hereinafter referred to as “implementing arrangements”.

2. This Agreement shall not apply to diplomatic and official visas and visas issued for the purpose of paid employment, education or an activity which requires prior permission from the Party in which it is to be carried out.

3. When performing the actions defined in paragraph 1, the diplomatic missions and consular posts of the Parties shall assist each other.

Article 2

Acting pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall respect the European Union law and the internal law of the representing Party.

Article 3

The Party representing the other Party pursuant to Article 1 of this Agreement shall act with the same diligence as when issuing visas and receiving data on its own behalf and in accordance with the Visa Code.

Article 4

Consultations concerning visa applications received by the representing Party, requiring the opinion of the central authorities of the represented Party or of the central authorities of other Member States shall be conducted by the represented Party.

Article 5

1. The Parties shall conclude implementing arrangements by exchanging diplomatic notes, in which they specify the diplomatic missions and consular posts competent to implement this Agreement, and the essential technical particulars of cooperation.

2. Representation may be limited to one or several parts of the process of issuing visas, in particular to providing visa information, making appointments for personal visits at the consulate, conducting interviews, receiving and transferring visa applications with supplementary documents, collecting of data – including biometric data – and receiving payments.

Article 6

The representing Party shall be entitled to all visa fees. The represented Party shall not offer any other financial compensation to the representing Party for handling visa applications.

Article 7

Any disputes concerning the interpretation of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic channels.

Article 8

1. The Parties may amend this Agreement at any time by mutual written consent.

2. The represented Party shall inform the Commission of the conclusion of this Agreement before it enters into force or its termination before it is terminated.

3. The representing Party shall notify the diplomatic missions and consular posts of other Member States and the delegation of the Commission in the jurisdiction concerned about the conclusion or termination of this Agreement and of the implementing arrangements, before they enter into force or are terminated.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force on 5 April 2010.

2. This Agreement shall remain in force indefinitely. It may be terminated by either Party by means of notification. Termination shall take effect thirty days following the date of the receipt of the notification by the other Party.

3. The Parties may at any time suspend the application of this Agreement in part or in whole. The beginning and ending of the period of suspension shall be subject to notification through diplomatic channels. In the event of its suspension, the Agreement shall be applied for thirty days from the date of notification, unless the Parties determine otherwise.

Done at Warsaw on 20 January 2010, in duplicate, in the Estonian, Polish and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia

For the Government of the Republic of Poland

Urmas PAET

Radosław SIKORSKI

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json