Teksti suurus:

Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2010, 3, 6

Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatused

Konventsiooni muudatustega ühinemise seadus

Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioon

 

ESIMENE MUUDATUS

a) Artikli 1 punkti x täiendatakse pärast sõna «isikut» lauseosaga järgmises sõnastuses:
«ja vastavalt riigi õigusaktidele või tavadele nende ühendusi, organisatsioone või rühmi.»

b) Artiklit 17 täiendatakse pärast lõiget 2 lõikega 3 ning muudetakse järgnevate lõigete numeratsiooni:
«3. Iga muu riik, kellele ei ole viidatud käesoleva artikli lõikes 2 ja kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige, võib liituda konventsiooniga, kui konventsiooni pooled oma kohtumisel liitumise heaks kiidavad. Konventsiooni poolte kohtumisel ei vaadelda ega kinnitata ühegi sellise riigi liitumistaotlust enne, kui käesolev lõige on jõustunud kõikide riikide ja organisatsioonide jaoks, kes olid konventsiooni liikmed 27. veebruaril 2001.»

c) Artiklit 17 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
«7. Eeldatakse, et iga riik või organisatsioon, kes ratifitseerib, võtab vastu või kiidab heaks käesoleva konventsiooni, on samal ajal ratifitseerinud, vastu võtnud või heaks kiitnud konventsiooni muudatuse, mis on esitatud konventsiooni poolte teisel kohtumisel vastuvõetud otsuses II/14 (2001).»


TEINE MUUDATUS

a) Artiklit 2 täiendatakse pärast lõiget 10 lõikega 11 järgmises sõnastuses:
«11. Kui päritolupool kavatseb viia läbi menetluse keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni sisu kindlaksmääramiseks, tuleb võimaldada mõjutatud poolel selles menetluses vajalikul määral osaleda.»

b) Artiklit 8 täiendatakse pärast sõna «konventsioonist» järgmiste sõnadega:
«ja igast protokollist, millega nad on liitunud.»

c) Artiklis 11 asendatakse lõike 2 punkti c tekst uue tekstiga järgmises sõnastuses:
«c) taotlevad vajaduse korral teenuseid pädevatelt asutustelt, kes valdavad käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamisega seotud eksperditeavet, ja koostööd selliste asutustega;»

d) Artiklit 11 täiendatakse punktidega g ja h järgmises sõnastuses:
«g) valmistavad vajaduse korral ette käesoleva konventsiooni protokollid;
h) asutavad selliseid allasutusi, mida nad peavad vajalikuks käesoleva konventsiooni rakendamiseks.»

e) Artikli 14 lõikes 4 asendatakse teine lause uue lausega järgmises sõnastuses:
«Need jõustuvad poolte jaoks, kes on need ratifitseerinud, kinnitanud või vastu võtnud, üheksakümnendal päeval pärast seda kuupäeva, mil depositaar saab teate, et vähemalt kolm neljandikku konventsiooni pooltest nende vastuvõtmise ajal on need ratifitseerinud, kinnitanud või vastu võtnud.»

f) Pärast artiklit 14 lisatakse uus artikkel järgmises sõnastuses:

«Artikkel 14bis. Nõuetele vastavuse läbivaatamine

1. Pooled vaatavad käesoleva konventsiooni sätete nõuetele vastavuse läbi asjaomase menetluse käigus: see on menetlus, mis on suunatud abistamisele ega tekita lahkarvamusi ja mille pooled võtavad oma kohtumisel vastu. Läbivaatamine põhineb poolte korralistel aruannetel, kuid ei piirdu sellega. Poolte kohtumisel otsustatakse, millise sagedusega on neil vaja esitada korralisi aruandeid ja millist teavet tuleb nendes aruannetes esitada.

2. Nõuetele vastavuse menetlust võidakse kohaldada seoses iga käesoleva konventsiooni alusel vastuvõetud protokolliga.»

g) Konventsiooni I lisa tekst asendatakse käesoleva muudatuse lisas esitatud tekstiga.

h) VI lisa täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
«3. Lõikeid 1 ja 2 võidakse vajalike muudatustega kohaldada igale käesoleva konventsiooni protokollile.»

 

  L i s a

TEGEVUSTE LOETELU

1. Toornafta rafineerimistehased (välja arvatud ettevõtted, milles toornaftast valmistatakse üksnes määrdeaineid) ja tehased, kus päevas gaasistatakse või vedeldatakse vähemalt 500 tonni sütt või bituumenkilta.

2. a) Soojuselektrijaamad ja muud põletuskäitised, mille soojatootlikkus on vähemalt 300 megavatti, ning
    b) tuumaelektrijaamad ja muud tuumareaktorid, sealhulgas nende jaamade või reaktorite lammutamine või kasutusest kõrvaldamine1 (välja arvatud lõhustuvate ja lähteainete tootmiseks ning muundamiseks ettenähtud uurimisrajatised, mille suurim pidev soojusvõimsus ei ületa 1 kilovatti).

3. a) Rajatised kasutatud tuumkütuse töötlemiseks;
    b) rajatised:
     – tuumkütuse tootmiseks või rikastamiseks,
     – kasutatud tuumkütuse või väga radioaktiivsete jäätmete töötlemiseks,
     – kasutatud tuumkütuse lõpphoiustamiseks,
     – üksnes radioaktiivsete jäätmete lõpphoiustamiseks või
     – üksnes kasutatud tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks (kavandatud rohkem kui 10 aastaks) mujal kui tekkekohas.

4. Suuremad ettevõtted malmi ja terase esialgseks sulatamiseks ja värviliste metallide tootmiseks.

5. Tehased asbesti tootmiseks ning asbesti ja asbestisisaldusega toodete töötlemiseks ja käitlemiseks, kui neis toodetakse: asbesttsemendist valmistooteid üle 20 000 tonni aastas, hõõrdematerjale üle 50 tonni valmistooteid aastas ja muid tooteid, milles kasutatakse üle 200 tonni asbesti aastas.

6. Keemiakombinaadid.

7. a) Kiirteede, kiirmagistraalide2 ja magistraalraudteede ning vähemalt 2100 m pikkuse peamaandumisrajaga lennuväljade3 ehitamine;
    b) vähemalt neljarajaliste uute teede ehitamine või kuni kaherajaliste olemasolevate teede ümberkavandamine ja/või laiendamine vähemalt neljarajaliseks, kui uus tee või ümberkavandatud ja/või laiendatud teelõik on vähemalt 10 km pikk.

8. Suure läbimõõduga torujuhtmed nafta, maagaasi või kemikaalide transportimiseks.

9. Kaubasadamad, samuti siseveeteed ja siseveeliikluseks ettenähtud sadamad, mis võimaldavad teenindada aluseid veeväljasurvega üle 1350 tonni.

10. a) Jäätmekõrvaldusrajatised mürgiste ja ohtlike jäätmete põletamiseks, keemiliseks töötlemiseks või ladestamiseks;
     b) jäätmekõrvaldusrajatised ohutute jäätmete põletamiseks või keemiliseks töötlemiseks jõudlusega üle 100 tonni päevas.

11. Suured tammid ja veehoidlad.

12. Põhjavee ammutamine või kunstlikud põhjavee kogumise süsteemid, kui ammutatava või kogutava vee kogus on vähemalt 10 miljonit kuupmeetrit aastas.

13. Paberimassi, paberi ja papi tootmine võimsusega vähemalt 200 tonni õhkkuiva toodet päevas.

14. Suured karjäärid ja kaevandused, metallimaakide või kivisöe kohapealne rikastamine ja töötlemine.

15. Süsivesinike veealune tootmine. Nafta ja maagaasi tootmine kaubanduslikul eesmärgil, kui nafta tootmismaht on üle 500 tonni päevas ja maagaasi tootmismaht üle 500 000 kuupmeetri päevas.

16. Suuremad rajatised nafta, naftakeemia- ja keemiatoodete säilitamiseks.

17. Metsa hävitamine suurtel aladel.

18. a) Rajatised veevarude ülekandmiseks vesikondade vahel, kui ülekandmise eesmärk on võimaliku veepuuduse vältimine ja ülekantava vee kogus on üle 100 miljoni kuupmeetri aastas, ning
     b) kõikidel muudel juhtudel rajatised veevarude ülekandmiseks vesikondade vahel, kui vesikonnas, kust vett võetakse, on mitme aasta keskmine vooluhulk üle 2 miljardi kuupmeetri aastas ja ülekantava vee kogus vooluhulgast on üle 5%.

Kummalgi juhul ei arvestata joogivee edastamist toru kaudu.

19. Heitveepuhastusseadmed võimsusega üle 150 000 inimekvivalendi.

20. Kanalad ja sigalad, kus on üle:
   – 85 000 broilerikoha;
   – 60 000 kanakoha;
   – 3000 nuumseakoha (sea kaaluga üle 30 kg) või
   – 900 emisekoha.

21. Elektriõhuliinide ehitamine, mille pinge on vähemalt 220 kV ja pikkus üle 15 km.

22. Suuremad tuuleenergiarajatised (tuuleelektrijaamad).

_____________
1 Käesoleva konventsiooni tähenduses ei käsitata tuumaelektrijaamu ja muid tuumareaktoreid enam kõnealuste rajatistena, kui kogu tuumkütus ja muud radioaktiivselt saastunud ained on rajatise asukohast alaliselt kõrvaldatud.

2 Käesolevas konventsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid:
«kiirtee» – spetsiaalselt mootorsõidukite liikluseks kavandatud ja ehitatud tee, millel puudub otsene juurdesõidutee sellega piirnevatele kinnistutele, ning:
   a) kus on, välja arvatud üksikud kohad või ajutiselt, mõlema sõidusuuna jaoks eraldi sõidutee, mis on teineteisest eraldatud kas eraldusriba abil, mis ei ole ette nähtud liikluseks, või erandjuhul muude vahendite abil,
   b) mis samal tasandil ei ristu ühegi tee, raudtee, trammitee ega jalgteega ning
   c) millel on eriline kiirteetähistus;

«kiirmagistraal» – mootorsõidukite liikluseks reserveeritud tee, millele pääseb ainult eritasandiliste või reguleeritud ristmike kaudu ning mille sõiduradadel on eelkõige keelatud peatumine ja parkimine.

3 Käesolevas konventsioonis tähendab «lennujaam» sellist lennujaama, mis vastab 1944. aasta Chicago konventsiooni (millega asutati Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon) 14. lisas esitatud määratlusele.

 

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

FIRST AMENDMENT

(a) At the end of Article 1 (x), after persons insert:
“and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups”

(b) In Article 17, after paragraph 2, insert a new paragraph reading:
“3. Any other State, not referred to in paragraph 2 of this Article, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. The Meeting of the Parties shall not consider or approve any request for accession by such a State until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 27 February 2001”.
and renumber the remaining paragraphs accordingly.

(c) At the end of Article 17, insert a new paragraph reading:
“7. Any State or organization that ratifies, accepts or approves this Convention shall be deemed simultaneously to ratify, accept or approve the amendment to the Convention set out in decision II/14 taken at the second meeting of the Parties”.


SECOND AMENDMENT

(a) In Article 2, after paragraph 10, insert a new paragraph reading:
“11. If the Party of origin intends to carry out a procedure for the purposes of determining the content of the environmental impact assessment documentation, the affected Party should to the extent appropriate be given the opportunity to participate in this procedure”.

(b) In Article 8, after Convention insert:
“and under any of its protocols to which they are a Party”

(c) In Article 11, replace paragraph 2 (c) by a new subparagraph reading:
“(c) Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Convention”;

(d) At the end of Article 11, insert two new subparagraphs reading:
“(g) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention;
(h) Establish such subsidiary bodies as they consider necessary for the implementation of this Convention”.

(e) In Article 14, paragraph 4, replace the second sentence by a new sentence reading:
“They shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of the number of Parties at the time of their adoption”.

(f) After Article 14, insert a new article reading:

Article 14 bis. Review of compliance

1. The Parties shall review compliance with the provisions of this Convention on the basis of the compliance procedure, as a non-adversarial and assistance-oriented procedure adopted by the Meeting of the Parties. The review shall be based on, but not limited to, regular reporting by the Parties. The Meeting of Parties shall decide on the frequency of regular reporting required by the Parties and the information to be included in those regular reports.

2. The compliance procedure shall be available for application to any protocol adopted under this Convention”.

(g) Replace Appendix I to the Convention by the Appendix to this decision;

(h) In Appendix VI, after paragraph 2, insert a new paragraph reading:
“3. Paragraphs 1 and 2 may be applied, mutatis mutandis, to any protocol to the Convention”.

 

  A p p e n d i x

LIST OF ACTIVITIES


1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. (a) Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more, and
    (b) Nuclear power stations and other nuclear reactors, including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors1 (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3. (a) Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel;
    (b) Installations designed:
    – For the production or enrichment of nuclear fuel;
    – For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level radioactive waste;
    – For the final disposal of irradiated nuclear fuel;
    – Solely for the final disposal of radioactive waste; or
    – Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels or radioactive waste in a different site than the production site.

4. Major installations for the initial smelting of cast iron and steel and for the production of non-ferrous metals.

5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos-cement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.

6. Integrated chemical installations.

7. (a) Construction of motorways, express roads2 and lines for long-distance railway traffic and of airports3 with a basic runway length of 2,100 metres or more;
    (b) Construction of a new road of four or more lanes, or realignment and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of road, would be 10 km or more in a continuous length.

8. Large-diameter pipelines for the transport of oil, gas or chemicals.

9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.

10. (a) Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes;
     (b) Waste-disposal installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste with a capacity exceeding 100 metric tons per day.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water to be abstracted or recharged amounts to 10 million cubic metres or more.

13. Pulp, paper and board manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major quarries, mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production. Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where the amount extracted exceeds 500 metric tons/day in the case of petroleum and 500 000 cubic metres/day in the case of gas.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.

18. (a) Works for the transfer of water resources between river basins where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year; and
     (b) In all other cases, works for the transfer of water resources between river basins where the multi-annual average flow of the basin of abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of water transferred exceeds 5 per cent of this flow.

In both cases transfers of piped drinking water are excluded.

19. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 population equivalent.

20. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than:
   – 85 000 places for broilers;
   – 60 000 places for hens;
   – 3 000 places for production pigs (over 30 kg); or
   – 900 places for sows.

21. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV or more and a length of more than 15 km.

22. Major installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

____________
1. For the purposes of this Convention, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have been removed permanently from the installation site.

2. For the purposes of this Convention:
– “Motorway” means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:
   (a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;
   (b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and
   (c) Is specially signposted as a motorway.
– “Express road” means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).

3. For the purposes of this Convention, “airport” means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

 

/otsingu_soovitused.json