Teksti suurus:

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord

Vastu võetud 31.10.2002 nr 72
RTL 2002, 129, 1893
jõustumine 25.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2010RTL 2010, 5, 8501.02.2010

Määrus kehtestatakse « Relvaseaduse » § 58 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib relva ja selle laskemoona kaasavõtmist kommertslendu sooritava õhusõiduki reisijatesalongi.

§ 2.  Määruse kohaldatavus

  (1) Määrust kohaldatakse Eesti lennutegevusluba omava lennuettevõtja käitatava õhusõiduki kommertslennule, samuti muule kommertslennule, mille lähtekoht või sihtkoht või maandumiskoht on Eestis.
[RTL 2010, 5, 85 - jõust. 01.02.2010]

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata lennundusseaduse §-s 541 nimetatud isiku suhtes.
[RTL 2010, 5, 85 - jõust. 01.02.2010]

§ 3.  Relva ja selle laskemoona kaasavõtmise lubatavus

  Relva ja selle laskemoona võib kommertslennule reisijatesalongi kaasa võtta ainult erandjuhtumil Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti või Kaitseministeeriumi algatusel, kui see on möödapääsmatult vajalik nimetatud asutuse seadusest tuleneva funktsiooni täitmiseks.
[RTL 2010, 5, 85 - jõust. 01.02.2010]

§ 4.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Relva ja laskemoona kaasavõtmise kooskõlastab paragrahvis 3 nimetatud asutus:
  1) siseriikliku lennu puhul Lennuametiga, asjaomase lennuettevõtjaga ja asjaomaste lennuväljade valdajatega;
  2) rahvusvahelise lennu puhul lisaks punktis 1 nimetatud institutsioonidele ka asjaomase välisriigi pädeva ametkonnaga.

  (2) Lennuamet on kooskõlastuse andmisel kohustatud juhinduma lennuohutuse ja lennundusjulgestuse tagamise vajadusest.

  (3) Lennuettevõtja tagab asjaomast lendu teenindava õhusõiduki kapteni teavitamise relva kandvast isikust ja tema istekohast.

§ 5.  Nõuded relvaga õhusõidukis viibimisele

  Relva kantakse kooskõlas «Relvaseaduse» §-ga 50 ja «Relvaseaduse» alusel kehtestatud õigusaktidega

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json