Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 6, 19

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 28.01.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruses nr 211 «Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord» (RT I 2007, 51, 350) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25–78), artikli 3 lõike 2 punktis c nimetatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (edaspidi Euroopa territoriaalne koostöö) rakenduskavade alusel struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamisel, struktuuritoetuse kasutamise avalikustamisel ning rahastatud objektide tähistamisel ja Euroopa Liidu osalusele viitamisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut, välja arvatud § 2 lõigetes 4–6, § 3 lõikes 7, § 6 lõigetes 1–3, § 7 lõigetes 3 ja 4, § 8 lõike 2 punktis 4, § 9 lõike 2 punktis 5, §-s 6, §-s 10, § 11 lõikes 1, lõike 2 punktis 4 ja lõigetes 3–7, §-des 12 ja 13, § 15 lõikes 2 ja § 16 lõikes 2 ja 4 sätestatut ning lisa jooniseid 1–20.»;

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Struktuuritoetuse taotleja on kohustatud logo kasutama alates tema projekti kohta tehtud toetuse andmise otsusest.»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui rahastatav objekt on valminud enne toetuse andmise otsust, tuleb toetuse saajal täita teavitamiskohustusi alates toetuse andmise otsusest.»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Logo paigutatakse avalikkusele nähtavale kohale.»;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Struktuuritoetuse saaja tähistab loodud veebilehe või projekti kajastava veebilehe logoga ja edastab seejuures teavet struktuuritoetusest rahastatud projekti sisu ning projekti algus- ja lõppkuupäeva kohta, välja arvatud tehnilise abi meetmete projekti puhul.»;

6) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kui struktuuritoetusest rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigutab struktuuritoetuse saaja oma esindusruumidesse § 7 nõuetele vastava infosildi. Meenele ja töövahendile paigutatakse nimetatud juhul ainult § 11 nõuetele vastav Euroopa Liidu lipu kujutis koos tekstiga «Euroopa Liit» (lisa, joonis 21).»;

7) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) mitmele fondile viitamisel või korraldusasutuse poolt läbiviidavate teavitustegevuste puhul tekst «Euroopa Liidu struktuuritoetus» (lisa, joonis 4).»;

8) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõikes 5 sätestatule avalikustab rakendusüksus, Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade puhul vastava rakenduskava ühine tehniline sekretariaat, struktuuritoetusest rahastatud projekti kohta vähemalt järgmised andmed:
1) struktuuritoetuse saaja nimi;
2) projekti nimi;
3) struktuuritoetuse summa.»;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade alusel struktuuritoetusest rahastatud projekti andmed avalikustab vastava rakenduskava ühine tehniline sekretariaat Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade veebilehel.»;

10) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Rakendusasutus edastab programmi ja selle muudatused kümne tööpäeva jooksul pärast kinnitamist korraldusasutusele e-posti teel.

(4) Korraldusasutus avaldab meetme tingimused, investeeringute kava ja programmi veebilehel www.struktuurifondid.ee.»;

11) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 16. Kommunikatsioonitegevuste korraldamine

(1) Struktuuritoetuse kommunikatsiooni korraldamiseks koostab:
1) Haridus- ja Teadusministeerium inimressursi arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium majanduskeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
3) Keskkonnaministeerium elukeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
4) Siseministeerium Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava kommunikatsiooniplaani.

(2) Korraldusasutus teeb rakenduskavade üleseid teavitustegevusi koostöös lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ministeeriumidega.

(3) Kommunikatsiooniplaani koostamisel lähtuvad lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ministeeriumid (edaspidi ministeerium) ja Siseministeerium Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava raames Euroopa Komisjoni määrusest (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006, lk 1–159). Ministeerium juhindub kommunikatsiooniplaani koostamisel ka korraldusasutuse koostatud struktuurivahendite kommunikatsioonistrateegiast ja kommunikatsiooniplaani koostamise juhendist.

(4) Ministeerium esitab kommunikatsiooniplaani korraldusasutusele kooskõlastamiseks kahe kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjonis vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006.

(5) Korraldusasutus esitab kommunikatsiooniplaanid nelja kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 3 sätestatule.

(6) Ministeerium koostab koostöös korraldusasutusega rakenduskava kommunikatsiooniplaani alusel iga aasta kohta kommunikatsioonitegevuste kava, mis sisaldab tegevuste nimekirja ja eelarvet ning mis esitatakse korraldusasutusele infoks e-posti teel. Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava raames koostab aastase kommunikatsioonitegevuste kava Siseministeerium.

(7) Ministeerium võib muuta kommunikatsioonitegevuste kava tegevusi kommunikatsiooniplaani eelarve piires. Ministeerium teavitab kommunikatsioonitegevuste kava muudatuste tegemisest korraldusasutust e-posti teel.

(8) Ülevaade lõikes 1 nimetatud kommunikatsiooniplaani rakendamisest esitatakse rakenduskava seirekomisjonile vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 4 sätestatule.»;

12) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.01.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00283.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json