Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 4, 11

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 07.09.2009

Vabariigi Valitsuse 3.09.2009 korraldus nr 367 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Kasahstani Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

soovides arendada kahe riigi sõbralikke suheteid ning vastastikust koostööd,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Mõlema poole kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda teise poole territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni üheksakümmend päeva kuue kuu jooksul saabumise päevast arvates.

Artikkel 2

Mõlema poole kodanikud, kes on diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või määratud esindajateks teise poole territooriumil asuva rahvusvahelise organisatsiooni juurde, samuti nende perekonnaliikmed, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda teise poole territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni üheksakümmend päeva kuue kuu jooksul saabumise päevast arvates.

Artikkel 3

Viisanõude kaotamise kokkulepe ei vabasta artiklis 2 nimetatud diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajaid ja nende perekonnaliikmeid asukohariigis akrediteerimisest, mis on ette nähtud 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 10 ja 23. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikliga 11, asukohariigi õigusaktide kohaselt.

Artikkel 4

Kokkulepe ei vabasta artiklis 1 nimetatud mõlema poole kodanikke teise poole õigusaktide täitmisest.

Artiklis 2 nimetatud mõlema poole kodanikud peavad järgima asukohariigi territooriumil kehtivaid õigusakte.

Artikkel 5

Kokkulepe ei piira kummagi poole pädevate asutuste õigust mitte lubada riiki siseneda ja seal viibida isikutel, keda peetakse ebasoovitavaks.

Artikkel 6

Pooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada julgeoleku, tervise või avaliku korra huvides.

Peatamisest ja selle lõpetamisest teatatakse diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamata teisele poolele hiljemalt kaks päeva enne nende jõustumist.

Artikkel 7

Pooled vahetavad kokkuleppes nimetatud diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt kolmkümmend päeva enne kokkuleppe jõustumist.

Kui pool võtab kasutusele uue passi või muudab neid, mille näidised edastati, teatatakse sellest diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt kolmkümmend päeva enne uue passi või muudatuste jõustumist, lisades uue dokumendi näidise.

Artikkel 8

Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja jõustub kolmekümnendal päeval arvates päevast, mil saadakse diplomaatiliste kanalite kaudu kätte poolte viimane teade lepingu jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmise kohta.

Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul nõusolekul. Muudatused tehakse eraldi protokollidena, mis on kokkuleppe lahutamatud osad ja jõustuvad lõike 1 kohaselt.

Artikkel 9

Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu, kokkulepe kehtib sellisest teatamisest arvates veel üheksakümmend päeva.

Koostatud 7. septembril 2009. aastal Astanas kahes eksemplaris eesti, kasahhi ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kasahstani Vabariigi valitsuse nimel
Andrus ANSIP Kamir MASSIMOV

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON VISA REQUIREMENT ABOLISHMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as “the Parties”,

desirous to strengthen friendly relations between both States and develop reciprocal cooperation,

have agreed as follows:

Article 1

Nationals of one Party holding valid diplomatic passport may enter, leave, transit through and stay on the territory of the State of the other Party without a visa up to ninety (90) days within six (6) months, since the day of arrival.

Article 2

Nationals of one Party, who are members of a diplomatic mission, consular posts, as well as representatives of international organizations, located in the territory of the State of the other Party and their family members holding valid diplomatic passports, may enter, leave, transit through and stay on the territory of the host State without a visa up to ninety (90) days within six (6) months, since the day of arrival.

Article 3

The visa requirement exemption agreed upon under this Agreement does not exempt the members, specified in Article 2, from the accreditation before the host State, provided for in the Article 10 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations from April 18, 1961 and the Article 11 of the Vienna Convention on Consular Relations from April 23, 1963 according to the legislation of the state of the receiving Party.

Article 4

This agreement shall not affect the obligation of nationals of the State of either Party, specified in Article 1, to abide by the laws and regulations currently in force in the territory of the State of the other Party.

Members, specified in Article 2, have to respect the legislation of the State of the receiving Party. 

Article 5

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry into or stay in the territory of its State to those persons considered undesirable.

Article 6

The Parties may totally or partially suspend the application of this Agreement for reasons of national security, health or public order preservation.

The adoption and termination of such measures shall be immediately notified to the other Party through diplomatic channels not later than two (2) days before its entry into force.

Article 7

The Parties shall exchange samples of the diplomatic passports through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

Whenever any of the Parties issues a new passport or modifies those already exchanged, such modifications shall be notified through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the date the new passports or modifications enter into force, enclosing a sample of the new document.

Article 8

This Agreement has been concluded for an indefinite period of time and shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification by which the Parties have notified each other through diplomatic channels that all the requirements for entry into force of the Agreement stipulated by the internal legislation of their States have been met. 

The Agreement may be amended in writing by the mutual consent of the Parties, which are made out by separate protocols, that are integral to it, and they come into effect according to paragraph one of this Article.

Article 9

This Agreement may be denounced by any of the Parties by notifying the other Party through diplomatic channels and shall remain valid ninety (90) days following the date of receipt of such a notice.

Done in Astana on 7 September 2009 in two originals in the Estonian, Kazakh and English language, all being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.


For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Republic of Kazakhstan
Andrus ANSIP Kamir MASSIMOV

/otsingu_soovitused.json