Teksti suurus:

Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2010, 6, 105

Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord

Vastu võetud 02.02.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 56 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded eksperdi arvamusele ja «Loomatauditõrje seaduse» § 55 lõike 1 punkti 1 kohaselt tapetud, sealhulgas kontrolltapetud, hukatud või loomataudi tõttu hukkunud looma väärtuse arvutamise kord.

§ 2.  Eksperdi arvamus

  (1) Eksperdi arvamus (edaspidi arvamus) vormistatakse kirjalikult.

  (2) Arvamus sisaldab vähemalt:
  1) turuanalüüsi, mille käigus hinnatakse üldist majandussituatsiooni ja asjaomase loomaliigi loomade üldist hinnataset ning nõudluse-pakkumise vahekorra võrdlust;
  2) analüüsi ja hinnangut looma saavutatud toodangunäitajate kohta, mis mõjutavad looma turuväärtust, ning looma tõuomaduste ja järglaste arvu kohta;
  3) aretuslooma väärtuse suuruse arvutamisel kasutatud metoodikate kirjeldust ja kasutatava meetodi valiku põhjendust;
  4) ettepanekut looma väärtuse suuruse kohta, näidates ära, kuidas see väärtus on kujunenud võttes muuhulgas arvesse looma vanust, sugu ja soetusväärtust ning tuues välja asjaolud, mis võivad looma väärtust muuta;
  5) viited hindamisel kasutatud teoreetilistele materjalidele ja andmeallikatele.

§ 3.  Looma arvestusliku väärtuse arvutamise kord

  (1) Looma arvestusliku väärtuse arvutamiseks korrutatakse looma lihakaal liha keskmise kokkuostuhinnaga.

  (2) Looma lihakaal saadakse korrutades tema kaalulehele märgitud eluskaalu järgmise koefitsiendiga:
  1) veise puhul 0,47;
  2) sea puhul 0,68;
  3) linnu puhul 0,67;
  4) lamba puhul 0,47.

  (3) Looma eluskaal saadakse looma kaalumisel järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti järelevalve all. Linnu puhul võib tema eluskaalu määramiseks kaaluda linnukarja, mille moodustavad samavanused linnud, keda söödetakse ühesuguse söötmisskeemi alusel, ühekorraga ning saadud eluskaalu summa jagada karjas olevate lindude arvuga.

  (4) Liha keskmiseks kokkuostuhinnaks võetakse looma tapmisele, sealhulgas kontrolltapmisele või hukkamisele või looma hukkumisele eelnenud kvartali Statistikaameti avaldatud selle loomaliigi liha keskmine kokkuostuhind.

§ 4.  Aretuslooma väärtuse arvutamise kord

  (1) Aretuslooma väärtuse arvutab ekspert § 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud metoodika kohaselt.

  (2) Juhul kui aretuslooma järglaste arv on väiksem kui tavaliselt sellises vanuses ja selliste tõuomadustega loomal ning kui looma tapmise, sealhulgas kontrolltapmise, hukkamise või loomataudi tõttu hukkumise ajaks ei ole ta saavutanud muid asjakohaseid tõuomaduse näitajaid, arvutatakse selle aretuslooma väärtus §-s 3 sätestatud korras arvestusliku väärtusena.

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json