Teksti suurus:

Keskkonnaministri 12. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 6, 104

Keskkonnaministri 12. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 03.02.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 12. aprilli 2007. a määruses nr 28 «Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded» (RTL 2007, 34, 587) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) vähemalt kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses või tegevusvaldkonnas, kus tootmisest või toodangust tekivad ohtlikud jäätmed.»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud pädevusnõuded loetakse täidetuks, kui vastutaval isikul on:
1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
2) riiklikult tunnustatud kõrgharidusele vastav välisriigi kvalifikatsioon õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
3) omandatud keskharidus ja kutseharidus haridus- ja teadusministri 3. juuli 2009. a määrusega nr 59 «Keskkonnakaitse eriala riiklik õppekava» kinnitatud õppekava järgi.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json