Teksti suurus:

Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruse nr 112 „Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” ja rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 6, 108

Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruse nr 112 „Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” ja rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.02.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 5 lõike 5 ja § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruses nr 112 «Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 2 jäetakse välja viimane lause;

2) paragrahvi 3 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

«11) «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 1 punktis 11 ja lõikes 2 nimetatud vabastus;»;

3) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Kui osa maakasutusest asub «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 1 punktis 11 ja lõikes 2 nimetatud piirangutega aladel, siis esitatakse maksu- ja tollikeskusele andmed iga eri soodustusega osa ja ilma soodustuseta osa kohta eraldi.»

§ 2. Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruses nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Linna- või vallavolikogu võib oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide või katastriüksuse sihtotstarvete liikide lõikes «Maamaksuseaduse» § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 sätestatud vahemikes.»;

2) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 14. Maamaksuteate väljastamisel pärast seaduses ette nähtud tasumistähtpäeva möödumist antakse maksusumma esimese osa tasumiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva. Kui maamaksuteade väljastatakse pärast 1. augustit, määratakse tasumistähtpäevad järgmise kalendriaasta maamaksu tasumistähtpäevadele. Maksusumma osadeks jagamisel lähtutakse «Maamaksuseaduse» § 7 lõikest 1.»

Minister Jürgen LIGI
Finants- ja maksupoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Veiko TALI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json