Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 7, 124

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 04.02.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 37 lõike 2 alusel.

§ 1. Aruannete vormid

(1) Aktsiisilaopidaja täidab iga aktsiisikauba kohta eraldi aruande käesoleva määruse lisades 1–3 toodud vormidel.

(2) Aruanne esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§ 2. Aruande täitmine

(1) Aruanne peab olema täidetud loetavalt. Andmete ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aruande, välja arvatud rea «MTA märge», täidab aktsiisilaopidaja kalendrikuu (edaspidi aruandeperiood) andmete põhjal eraldi iga aktsiisilao tegevuskoha kohta.

§ 3. Aruandesse märgitavad andmed

(1) Reale «MTA» märgitakse aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse nimi.

(2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi, tema äriregistrikood ja aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.

(3) Reale «Aktsiisilao aadress» märgitakse aktsiisilao, mille kohta aruanne esitatakse, aadress.

(4) Reale «MTA märge» tehakse aktsiisilao üle järelevalvet teostavas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus struktuuriüksuses märge aruande vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

(5) Reale «Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne», «Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne» või «Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne» märgitakse aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ning märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja lahtri täitmise kuupäeva.

§ 4. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande (lisa 1) tabeli veergudesse 3 kuni 18 märgitakse alkoholi kogused vastavalt veergudes toodud alkoholi liigitusele. Veergudesse 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ja 16 märgitakse alkoholi kogused hektoliitrites ning veergudesse 5, 7, 12, 14, 15, 17 ja 18 absoluutalkoholi kogused hektoliitrites. Veergudesse 3 ja 9 märgitakse vastavalt veini ja kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, kogus. Veergudesse 4 ja 10 märgitakse vastavalt veini ja kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, kogus. Veergudesse 5 ja 6 märgitakse standardse aktsiisimääraga maksustatud või maksustamisele kuuluv õlle kogus, veergudesse 7 ja 8 märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatud või maksustamisele kuuluv õlle kogus. Veergudesse 12 ja 13 märgitakse andmed muu alkoholi, välja arvatud piiritus, koguse kohta. Veergudesse 15 ja 16 märgitakse andmed piirituse koguse kohta. Veergu 14 märgitakse maksumärgistatud alkoholi kogus. Veergu 17 märgitakse denatureeritud alkoholi andmed.

(2) Aruande reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 18 nimetatud alkoholi (edaspidi alkohol) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi koguste arvutamisel võetakse arvesse:
1) alkohol, mille etanoolisisaldus vastab antud aktsiisilao puhul lõpptoote etanoolisisaldusele;
2) etanoolisisaldusega vedelikud, nagu marjade ja maarohtude tõmmised, piirituse lisandusega mahlad vms;
3) vahetoote ja kääritatud joogi valmistamiseks kasutatav alkohol;
4) piiritus.

Alkoholi üldkoguse arvutamisel ei summeerita koguseid mitmekordselt, kui see võib tuleneda eespool toodud loetelu punktides nimetatud alkoholi koguste kattuvusest.

(3) Aruande reale 6.3 märgitakse alkoholi kogus, mis kasutati aruandeperioodi jooksul kütuse tootmiseks.

(4) Aruande tabelisse, välja arvatud tabeli read 1.1, 3, 3.1, 7 ja 7.1, märgitakse andmed alkoholi kohta sõltumata selle valmidusastmest.

§ 5. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande (lisa 2) tabeli 1 veergudesse 3 kuni 9 märgitakse tubakatoodete kogused vastavalt veergudes toodud tubakatoodete liigitusele ning toortubaka ja taastatud tubaka kogused. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides (üks sigaret või sigar või sigarillo on üks tükk). Suitsetamistubaka, närimistubaka, toortubaka ja taastatud tubaka kogused märgitakse kilogrammides.

(2) Aruande tabeli 1 reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 9 nimetatud tubakatoodete, toortubaka ja taastatud tubaka (edaspidi tubakas) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

§ 6. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) veergudesse 3 kuni 24 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Aruande tabeli täitmisel märgitakse veergu 3 bensiini kogus, mille oktaaniarv on alla 95; veergu 4 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 95 ja rohkem, kuid alla 98 ning veergu 5 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 98 ja rohkem. Aruande veergu 21 märgitakse biokütuse ja bensiini segu kogus, kui biokütuse osakaal segus on mitte rohkem kui 15%. Aruande veergu 22 märgitakse biokütuse ja bensiini segu kogus, kui biokütuse osakaal segus on üle 15%. Aruande veergu 24 märgitakse bensiinist ja diislikütusest erineva kütuse ning biokütuse segu kogus.

(2) Aruande reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 24 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(3) Aruande reale 3.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos erimärgistatud kütuse kogus.

§ 7. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmine

(1) Alkoholi, tubakatoodete ja kütuse liikumise ja laoseisu aruannete (edaspidi aktsiisikauba aruanded) reale 1.1 märgitakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi, tubaka või kütuse (edaspidi aktsiisikaup) kogus aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

(2) Aktsiisikauba aruannete reale 2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(3) Aktsiisikauba aruannete reale 2.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost vastuvõetud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse ajutises aktsiisivabastuses ning aktsiisilaos avastatud aktsiisikauba kogus, mida ei ole arvele võetud enne avastamist.

(4) Aktsiisikauba aruannete reale 2.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist vastuvõetud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse ajutises aktsiisivabastuses.

(5) Aktsiisikauba aruannete reale 2.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul imporditud aktsiisikauba kogus, mis ladustatakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses.

(6) Aktsiisikauba aruannete reale 2.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, millelt on aktsiisi maksmise kohustus tekkinud enne kauba vastuvõtmist aktsiisilattu.

(7) Aktsiisikauba aruannete reale 3 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule. Aktsiisilaos maksumärgistatud alkoholi kogus märgitakse 3. rea 14. veergu.

(8) Aktsiisikauba aruannete reale 3.1 märgitakse aktsiisikauba kogus, mida aruandeperioodi jooksul kasutati aktsiisilaos sama liiki teise aktsiisikauba tootmiseks, näiteks piiritusest viina, likööri või vahetoote tootmine. Kütuse puhul märgitakse reale 3.1 see kogus kütust, mida kasutati teist liiki või sama liiki kütuse tootmiseks.

(9) Aktsiisikauba aruannete reale 4 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus.

(10) Aktsiisikauba aruannete reale 4.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(11) Aktsiisikauba aruannete reale 4.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(12) Aktsiisikauba aruannete reale 4.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul eksportimiseks lähetatud aktsiisikauba kogus.

(13) Aktsiisikauba aruannete reale 4.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus või millelt on aktsiis makstud.

(14) Aktsiisikauba aruannete reale 4.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.

(15) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi aktsiisiseadus) § 27 lõike 1 punktidele 1, 11, 8–18, 29 ja 30. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 11 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 4.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 11, välja arvatud punktis 11 nimetatud relvajõudude õhusõiduki või laeva pardale toimetatud kütus, 22 ja 23–30.

(16) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktile 181 ning alkoholi kogus, mis toimetati aktsiisilaost Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktile 181 ning tubakatoodete kogus, mis toimetati aktsiisilaost Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 4.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktidele 19, 191, 221, 222 ning kütuse kogus, mis lähetati aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude õhusõiduki või laeva pardale.

(17) Aktsiisikauba aruannete reale 4.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul õhusõiduki või laeva pardale lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud aktsiisi maksmise kohustus või millelt on aktsiis makstud.

(18) Aktsiisikauba aruannete reale 5 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus kokku.

(19) Aktsiisikauba aruannete reale 5.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mis vastab maksuhalduriga kooskõlastatud või aktsiisiseaduse § 30 lõike 9 alusel kehtestatud aktsiisikauba kao piirnormidele.

(20) Aktsiisikauba aruannete reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao piirnormi ületav kogus, mida maksuhaldur loeb põhjendatuks.

(21) Aktsiisikauba aruannete reale 5.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mis on põhjendamata.

(22) Aktsiisikauba aruannete reale 6 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba ja § 24 lõike 3 punktis 4 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba kogused kokku.

(23) Aktsiisikauba aruannete reale 6.1 märgitakse aktsiisikauba kogus, mida kasutati aruandeperioodi jooksul aktsiisiseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel.

(24) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande reale 6.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos kasutusele võetud aktsiisikauba kogus, millele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust.

(25) Aktsiisikauba aruannete reale 7 märgitakse aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga aktsiisilaos oleva aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande rea 1 kohta kehtestatule.

(26) Aktsiisikauba aruannete reale 7.1 märgitakse aruande real 7 märgitud aktsiisikauba kogus, mis on ajutises aktsiisivabastuses.

(27) Aktsiisikauba aruannete reale 8 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses.

(28) Aktsiisikauba aruannete reale 8.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses ja millelt tekib aktsiisi maksmise kohustus selle vastuvõtmisel.

(29) Aktsiisikauba aruannete reale 8.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, mis on lähetatud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses ja mis antakse üle isikule, kellel on aktsiisivabastuse loa alusel õigus aktsiisivaba kaupa kasutada.

§ 8. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitavad andmed

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse nende maksumärkide andmed, mis maksuhaldur väljastas:
1) aruannet esitavale aktsiisilaopidajale;
2) teisele isikule, kui aruannet esitav aktsiisilaopidaja võttis need vastu aktsiisiga maksustamata tubakatootele või tubakatoote müügipakendile kinnitatult (edaspidi koos tubakatootele kinnitatud).

Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu «Maksumärgi liik» märgitakse sigarettide, tähistatuna tähega S, maksimaalne jaehind. Suitsetamistubaka, sigarettides kasutatava suitsetamistubaka, sigarite, sigarillode ja närimistubaka puhul märgitakse tubakatoote kogus müügipakendis vastavalt maksumärgi liigile. Maksumärgi liigid on tähistatud tähega vastavalt A, B, D, G või F. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu «Algseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga tekkinud. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevale tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljaspool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.

(4) Veergu «Saadud» alaveergu «MTA» märgitakse aruandeperioodi jooksul Maksu- ja Tolliametilt saadud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruandeperioodi jooksul vastu võetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud maksumärkide kogus.

(5) Veergu «Kinnitatud» märgitakse aruandeperioodi jooksul tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «AL» märgitakse aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisilaos tubakatootele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «Mujal» märgitakse nende maksumärkide kogus, mis kinnitati tubakatootele väljaspool aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisiladu. Maksumärkide kinnitamisel tubakatoodetele välisriigis märgitakse samasse alaveergu välisriigist Eestisse tagasi toimetatud maksumärgid.

(6) Veergu «Tarbimisse lubatud» alaveergu «TB» märgitakse aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud tubakatoodetele, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatootele kinnitamata nende maksumärkide kogus, millelt tekkis maksukohustus aruandeperioodi jooksul.

(7) Veergu «Saadetud» märgitakse aruandeperioodi jooksul teisele aktsiisilaopidajale saadetud aktsiisiga maksustamata nende maksumärkide kogus, mis on kinnitatud aktsiisiga maksustamata tubakatoodetele.

(8) Veergu «Tagastatud» märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi jooksul tagastatud aktsiisiga maksustamata maksumärkide kogus.

(9) Veergu «Lõppseis» märgitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nende maksumärkide kogus, millelt ei ole aktsiisi maksmise kohustust tekkinud aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alaveergu «TB» märgitakse aktsiisilaos olevatele tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide kogus. Alaveergu «MM» märgitakse tubakatoodetele kinnitamata maksumärkide kogus, mille hulka loetakse ka väljapool aktsiisiladu olevad maksumärgid, sõltumata sellest, kas need on kinnitatud tubakatootele või mitte.

§ 9. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 2 ja 3 märgitavad andmed

(1) Tabeli 2 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kelle käest soetati aruandeperioodi jooksul tarbimisse lubatud eriotstarbelist diislikütust ja kerget kütteõli ning tabeli 3 veergu «Isik» märgitakse isikute nimed, kellele aruandeperioodi jooksul võõrandati tarbimisse lubatud eriotstarbelist diislikütust ja kerget kütteõli. Seejuures tuleb iga järgneva isiku nime märkimisel alustada realt, mis ei kattu eelmist isikut iseloomustavate andmetega.

(2) Tabeli 2 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse soetamisel aktsiisilaost või registreeritud kaupleja tegevuskohast vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse soetamisel isikult, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, isiku registrikood.

(3) Tabeli 3 veergu «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse võõrandamisel aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse võõrandamisel isikule, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, isiku registrikood.

(4) Tabeli 2 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud ja tabeli 3 veergu «Kütus» märgitakse aruandeperioodil võõrandatud eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli KN kaubakoodile vastav kirjeldus vastavalt aktsiisiseadusele.

(5) Tabelitesse 2 ja 3 veergu «KN kaubakoodid» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kütusele vastav KN kaubakood vastavalt aktsiisiseadusele.

(6) Tabelitesse 2 ja 3 veergu «Kogus» märgitakse veerus «Kütus» nimetatud kütusele vastav kütuse kogus kilogrammides.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määrus nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. märtsil.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 4.02.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00348.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json