Teksti suurus:

Ministri määrus „Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruse nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskuse nõuded ja koolitustunnistuse vorm”, teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri”, teede- ja sideministri 23. mai 2001. a määruse nr 53 „Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele”, teede- ja sideministri 22. juuni 2001. a määruse nr 70 „Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003. a määruse nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määruse nr 95 „Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” muutmine"

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 7, 122

Ministri määrus „Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruse nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskuse nõuded ja koolitustunnistuse vorm”, teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri”, teede- ja sideministri 23. mai 2001. a määruse nr 53 „Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele”, teede- ja sideministri 22. juuni 2001. a määruse nr 70 „Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003. a määruse nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel” ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määruse nr 95 „Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri” muutmine"

Vastu võetud 04.02.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 ja § 28, «Liiklusseaduse» § 10 lõike 5, § 13 lõike 3 ja § 45 lõike 2 ning «Teeseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruses nr 33 «Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskuse nõuded ja koolitustunnistuse vorm» (RTL 2001, 49, 678) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisa 1 punkt 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2.3. Alarmsõidukijuhi kohustused liiklusohutuse tagamisel.»

§ 2. Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruses nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897; 2006, 15, 254) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 1 tabelis asendatakse sõna «Liikluspolitsei» sõnaga «Politsei»;

2) paragrahvis 15 asendatakse sõna «politseiprefekti» sõnaga «prefekti».

§ 3. Teede- ja sideministri 23. mai 2001. a määruses nr 53 «Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele» (RTL 2001, 65, 899; 2006, 63, 1139) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 punktist 3 jäetakse välja sõna «piirivalve»;

2) paragrahvi 1 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna «päästeteenistus» sõnaga «päästeasutus»;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK)» sõnaga «Maanteeamet»;

4) paragrahvi 5 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõna «ARK» vastavas käändes sõnaga «Maanteeamet» vastavas käändes.

§ 4. Teede- ja sideministri 22. juuni 2001. a määruses nr 70 «Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri» (RTL 2001, 78, 1074; 2007, 43, 741) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Jalgratturi juhiloa väljaandmise õigust omavad lasteaed-algkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, huvialakoolid (edaspidi koolid), politseiasutused, mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavad koolitajad ja Maanteeameti kohalike asutuste liiklusregistri bürood (edaspidi liiklusregistri büroo).»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2, § 6 lõigetes 1 ja 2, § 7 lõikes 1 ning § 10 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna «ARK» sõnaga «liiklusregistri» vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõikes 4, § 6 lõikes 1 ning § 10 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «politseiprefektuur» vastavas käändes sõnaga «politseiasutus» vastavas käändes;

4) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Jalgratturi eksami tulemused ja eksamikomisjoni otsus protokollitakse ja protokoll kirjutatakse alla kõigi eksamikomisjoni liikmete poolt. Liiklusregistri büroos kinnitab tulemuse eksami tulemuse eksami vastu võtnud liiklusregistri büroo töötaja.»;

5) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 9. Teooriaeksamil kasutatavad eksamipiletid ja nende koostamine

(1) Küsimused eksamipiletite koostamiseks jalgratturitele ja mopeedijuhtidele valmistab ette Maanteeamet lähtuvalt lisas 1 toodud eksamiküsimuste temaatikast.

(2) Eksamipiletid jalgratturitele koostavad koolid, politseiasutused, liiklusregistri bürood ja mootorsõiduki koolitamise luba omavad koolitajad ning mopeedijuhtidele Maanteeamet vastavalt lisa 1 tabelile.»;

6) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Maanteeamet korraldab jalgratturi juhilubade trükkimist ja väljastab koolidele, politseiasutustele, mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavatele koolitajatele ja Maanteeameti kohalikele asutusele taotluse alusel.»;

7) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Mopeedijuhilubade trükkimist korraldab ja mopeedijuhilube väljastab liiklusregistri büroodele Maanteeamet.»

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003. a määruses nr 69 «Liikluskorralduse nõuded teetöödel» (RTL 2003, 54,779; 2004, 65, 1088) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 ja §-s 9 asendatakse sõnad «politsei- ja päästeteenistust» sõnadega «politsei- ja päästeasutust»; (õ) 19.02.2010 13:55

2) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõnad «politsei- ja päästeteenistusele» sõnadega «politseile ja päästeasutusele».

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määruse nr 95 «Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» (RTL 2006, 84, 1536) § 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 8. Sõidukite kontrollimiste ja sõidukitel avastatud vigade arvestus ja aruandlus

(1) Käesoleva määruse kohaselt teostatud sõidukite kontrollimiste ja sõidukitel avastatud vigade arvestust peetakse politseiasutuses.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile lõikes 1 toodud arvestuste koondi iga aasta 1. märtsiks eelneval aastal kontrollitud sõidukite ja nendel avastatud vigade kohta vastavalt lisas 3 toodud tabeli vormile riikide lõikes.

(3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsib ja esitab Politsei- ja Piirivalveameti poolt koostatud aruanded ettenähtud tähtajaks Euroopa Komisjonile.»

Minister Juhan PARTS
Kantsler Marika PRISKEÕiend

Lugeda RTL, 12.02.2010, 7, 122 avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Ministri määrus «Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruse nr 33 «Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskuse nõuded ja koolitustunnistuse vorm», teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri», teede- ja sideministri 23. mai 2001. a määruse nr 53 «Nõuded kiiruspiirikule ja kiiruspiiriku kontrollimisele», teede- ja sideministri 22. juuni 2001. a määruse nr 70 «Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri», majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003. a määruse nr 69 «Liikluskorralduse nõuded teetöödel» ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määruse nr 95 «Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» muutmine“ § 5 punkti 1 tekst õigeks:
„1) paragrahvi 8 lõikes 2 ja §-s 9 asendatakse sõnad «politsei- ja päästeteenistust» sõnadega «politsei- ja päästeasutust»;“.

Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 17 lg 31; p 2 ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 16.02.2010. a taotlus nr 2-1/09-01881/003.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json