Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 6, 23

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.02.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2009, 46, 308) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Registri vastutav töötleja

Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).»;

2) paragrahvi 6 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja volitatud»;

3) paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3, § 10 lõikes 2, § 14 lõigetes 1, 4, 5 ja 6, § 21 lõikes 2, § 22 lõikes 1, § 25 lõikes 2, § 29 lõikes 2, § 30 lõikes 1, § 361 lõikes 1, § 41 lõikes 1, § 425 lõikes 1, §-s 426, § 427 lõikes 1, § 43 lõikes 3 ja §-s 44 asendatakse sõna «volitatud» sõnaga «vastutav» vastavas käändes;

4) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.»;

5) paragrahvi 22 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude §-s 18 toodud andmete muutumisest, välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.

(3) Alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari ning aprilli 1.–5. kuupäeval.»;

6) paragrahvi 22 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 22 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.»;

8) paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.

(3) Koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäevaks. Nõustamiskomisjonid kinnitavad andmete õigsust alamregistris 5 tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse langetamist.»;

9) paragrahvi 30 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 425 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.»;

11) paragrahvi 45 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Andmed annab üle vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.»

§ 2. Käesoleva määruse § 1 punktid 5, 6, 8 ja 9 jõustuvad 1. septembril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json