Teksti suurus:

Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm

Vastu võetud 17.06.2009 nr 11
RTL 2009, 49, 723
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2010RTL 2010, 6, 11113.02.2010

Määrus kehtestatakse « Konsulaarseaduse » § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk KONSULAARAMETNIKU KOOLITUS 

§ 1. Konsulaarametniku koolituse korraldamine

 (1) Konsulaarametniku koolitus (edaspidi koolitus) toimub üldjuhul Välisministeeriumis üks kord aastas Välisministeeriumi kantsleri (edaspidi kantsler) kinnitatud õppekava alusel.

 (2) Koolituse korralduse eest vastutavad Välisministeeriumi personaliosakonna koolitusbüroo ja Välisministeeriumi konsulaarosakond (edaspidi konsulaarosakond).

 (3) Koolituse toimumisest teavitatakse Välisministeeriumi teenistujaid elektronposti teel ette vähemalt kaks nädalat.

§ 2. Koolituse ülesehitus

 (1) Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja üldjuhul kahenädalasest praktikast Eesti Vabariigi välisesinduses (edaspidi välisesindus).

 (2) Koolituse teoreetiline osa koosneb loengutest ja seminaridest.

 (3) Välisesinduses toimuval praktikal täidab koolitusel osaleja konsulaarülesandeid konsulaarametniku juhendamisel.

§ 3. Koolituse teoreetilise osa läbiviijad

 (1) Koolituse viivad läbi konsulaarosakonna teenistujad vastavalt oma tegevusvaldkonnale.

 (2) Koolitusele kaasatakse võimaluse korral Politsei- ja Piirivalveameti, Notarite Koja ning teiste pädevate asutuste spetsialiste.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

§ 4. Praktika läbiviimine

 (1) Praktika viiakse üldjuhul läbi välisesinduses, kus vajatakse lisa- või asenduskonsulit. Erandina võib praktika läbi viia ka välisesinduses, kus lisakonsulit ei vajata. Praktika sooritatakse üldjuhul ühes välisesinduses ja ühe lähetuse kestel.

 (2) Praktika ajal teeb praktikant konsulaartoiminguid oma nimel ja konsulaarametniku juhendamisel. Praktikandi juhendajaks on välisesinduses töötav konsulaarametnik. Kui välisesinduses on mitu konsulaarametnikku, määrab juhendaja välisesinduse konsulaartalituse direktor või välisesinduse juht.

 (3) Praktika lõpus koostab praktikant praktikaaruande ja juhendaja annab praktikale kirjaliku hinnangu.

2. peatükk KONSULAARAMETNIKU KUTSE- JA ERIKUTSEEKSAM 

§ 5. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksam

 (1) Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksam (edaspidi eksam) toimub üks kord aastas pärast koolitust. Üldjuhul sooritatakse kutseeksam suulises ja erikutseeksam kirjalikus vormis.

 (2) Eksami toimumisest teatatakse elektronposti teel.

 (3) Kutseeksami sooritamise korral väljastatakse diplomaadile või karjääridiplomaadi kandidaadile konsulaarametniku kutse.

 (4) Erikutseeksami sooritamise korral väljastatakse diplomaadile või karjääridiplomaadi kandidaadile konsulaarametniku erikutse.

§ 6. Korduseksami sooritamise võimalus ja eksamitulemuste vaidlustamine

 (1) Kui eksamit ei sooritata, võib teha kuni kaks korduseksamit. Eksami mittesooritamise korral antakse uus eksami sooritamise tähtaeg, mis võib olla kuni 6 kuud.

 (2) Kui ka kahte korduseksamit ei sooritata, tuleb eksamile pääsemiseks konsulaarkoolitus või selle erikutse osa uuesti läbida.

 (3) Eksami tulemuse võib vaidlustada ühe kuu jooksul alates tulemuse teadasaamisest. Otsuse teeb sõltumatu eksperdikomisjon, kelle moodustab kantsler kaasates diplomaatide usaldusisiku.

§ 7. Konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksami komisjon

 (1) Eksami korraldab ja võtab vastu Välisministeeriumi konsulaarametniku kutse- ja erikutseeksami komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad järgmised Välisministeeriumi teenistujad ametikoha järgi:
 1) konsulaarosakonna peadirektor, komisjoni esimees;
 2) juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler;
 3) personaliosakonna peadirektor;
 4) konsulaarosakonna 1. büroo direktor;
 5) konsulaarosakonna 2. büroo direktor;
 6) konsulaarosakonna 3. büroo direktor;
 7) konsulaarosakonna 4. büroo direktor.

 (2) Erikutseeksami komisjoni koosseisu kuulub peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni liikmete ka notar.

 (3) Komisjoni kuuluvate ametnike asendajad asendavad neid ka komisjoni töös.

§ 8. Komisjoni otsustusvõime ja hääletamine

 (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt viis liiget. Erikutseeksami komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on viis liiget, sealhulgas notar.

 (2) Komisjoni otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on määravaks komisjoni esimehe hääl.

 (3) Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, lisatakse see kirjalikult.

§ 9. Komisjoni protokoll

 (1) Kohalolevate komisjoni liikmete arvamused eksami sooritamise kohta protokollitakse.

 (2) Protokolli koostab komisjoni esimehe nimetatud komisjoni liige (edaspidi protokollija).

 (3) Protokollile lisatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud praktikaaruanne ja juhendaja kirjalik hinnang praktikale. Kui eksam on kirjalik, lisatakse eksamitöö protokollile.

 (4) Protokollile kirjutavad alla eksamil kohalolevad või kirjalikku eksamit hindavad komisjoni liikmed.

§ 10. Komisjoni otsus

 (1) Kutseeksami ja erikutseksami tulemused kinnitatakse komisjoni protokollide alusel komisjoni otsusena.

 (2) Komisjoni otsusele kirjutavad alla komisjoni esimees ja käesoleva määruse § 9 lõikes 2 nimetatud protokollija.

3. peatükk KONSULAARAMETNIKU KUTSE JA ERIKUTSE 

§ 11. Konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise kord

 (1) Komisjoni otsuse alusel teeb komisjoni esimees kantslerile esildise eksami sooritanud diplomaadile või karjääridiplomaadi kandidaadile konsulaarametniku kutse või erikutse andmise kohta.

 (2) Konsulaarametniku kutse või erikutse andmine vormistatakse kantsleri käskkirjaga.

§ 12. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistus

 (1) Käesoleva määruse § 11 lõikes 2 nimetatud kantsleri käskkirja alusel vormistab konsulaarosakond konsulaarametniku kutse- või erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse.

 (2) Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistus antakse tähtajata. Tunnistus kaotab kehtivuse, kui diplomaat või karjääridiplomaadi kandidaat lahkub välisteenistusest.

§ 13. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse konsulaarametniku kutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm (lisa 1). Tunnistuse plangi põhivärv on helehall.

 (2) Käesoleva määrusega kehtestatakse konsulaarametniku erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm (lisa 2). Tunnistuse plangi põhivärv on helebeež.

 (3) Tunnistuse trükkimise ja väljastamise kulud katab Välisministeerium.

§ 14. Konsulaarametniku kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistusele kantavad andmed

 (1) Kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse päises on:
 1) väikese riigivapi kujutis;
 2) kiri «Eesti Vabariigi Välisministeerium».

 (2) Kutsekvalifikatsiooni tunnistusele kantakse:
 1) tunnistuse liik ja number;
 2) tunnistuse saaja nimi;
 3) tekst «on omandanud konsulaarametniku kutse ja tema erialane väljaõpe vastab konsulaarseadusega kehtestatud nõuetele. Tunnistus on välja antud /kuupäev/.»

 (3) Erikutsekvalifikatsiooni tunnistusele kantakse:
 1) tunnistuse liik ja tunnistuse number;
 2) tunnistuse saaja nimi;
 3) tekst «on omandanud konsulaarametniku erikutse ja tema erialane väljaõpe vastab konsulaarseadusega kehtestatud nõuetele. Tunnistus on välja antud /kuupäev/.»

 (4) Konsulaarametniku kutsekvalifikatsiooni tunnistusele kirjutavad alla kantsler ja komisjoni liikmed.

 (5) Konsulaarametniku erikutsekvalifikatsiooni tunnistusele kirjutavad alla kantsler ja komisjoni liikmed, sealhulgas notar.

4. peatükk KONSULAARAMETNIKU TEADMISTE TÄIENDAV KONTROLLIMINE JA TÄIENDUSKOOLITUS 

§ 15. Konsulaarametniku teadmiste täiendav kontrollimine

 (1) Kui konsulaarametniku ametikohale kandideerib diplomaat, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul konsulaarametnikuna töötanud, on komisjonil õigus kontrollida tema teadmisi käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud õppekava alusel ning komisjoni esimees esitab komisjoni arvamuse Välisministeeriumi atesteerimiskomisjonile.

 (2) Komisjoni esimehe arvamus võib sisaldada soovitust läbida uuesti konsulaarametniku koolitus vähemalt 50% ulatuses, ilma eksami sooritamise kohustuseta.

§ 16. Konsulaarametniku täienduskoolitus

 (1) Kui konsulaarametniku ametikohale kandideerib diplomaat, kes ei ole varem konsulaarametnikuna töötanud ja kes on läbinud konsulaarametniku koolituse varem kui kaks aastat enne planeeritavat konsulaarametnikuna tööle asumist, on tal kohustus läbida uuesti konsulaarametniku koolitus vähemalt 50% ulatuses, ilma eksami sooritamise kohustuseta.

 (2) Komisjonil on õigus kontrollida tema teadmisi käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud õppekava alusel. Komisjoni esimees esitab komisjoni arvamuse Välisministeeriumi atesteerimiskomisjonile.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Praktika läbimine 2009. aastal

  Karjääridiplomaadi kandidaadile või diplomaadile, kes osaleb 2008. aasta sügisel alustatud konsulaarkoolitusel, ei kehti käesoleva määruse § 2 lõikes 1 ettenähtud kohustus läbida kahenädalane praktika enne konsulaarametniku kutse- või erikutseeksami sooritamist. Nimetatud isikud on kohustatud praktika läbima 2009. aasta jooksul, kuid võivad seda teha ka pärast konsulaarametniku kutse- või erikutseeksami sooritamist.

§ 18. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

 

Välisministri 17.06.2009. a määruse nr 11
«Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm»
lisa 1

 

Välisministri 17.06.2009. a määruse nr 11
«Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm»
lisa 2