Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2020
Avaldamismärge:

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 12.04.2007 nr 28
RTL 2007, 34, 587
jõustumine 28.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2010RTL 2010, 6, 10413.02.2010

Määruse kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded.

§ 2.  Koolitusele esitatavad nõuded

  (1) Koolituse eesmärk on anda jäätmekäitluse eest vastutavale isikule piisavad teadmised jäätmekäitlusest, sealhulgas ohtlike jäätmete käitlusest ja sellega kaasneda võivatest ohtudest.

  (2) Koolitus sisaldab järgmisi teemasid:
  1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
  2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
  3) jäätmekäitlustoimingud;
  4) jäätmekäitluskohad (prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, muud jäätmekäitluskohad) ja ohtlike jäätmete käitluskohale esitatavad nõuded;
  5) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
  6) arvestuse pidamine jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete tekke ja käitlemise üle, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
  7) ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnaload (ohtlike jäätmete käitluslitsents, jäätmeluba, keskkonnakompleksluba), nende taotlemine ja menetlemine;
  8) parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
  9) ohtlike jäätmete käitluse võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
  10) tervise- ja töökaitse ohtlike jäätmete käitlemisel;
  11) ohtlike jäätmete käitlemisel toimuda võiva avarii või õnnetusjuhtumi korral rakendatavad meetmed ja vahendid;
  12) kindlustus õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks;
  13) ohtlike jäätmete käitlemise olukord Eestis (riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).

  (3) Jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolituskursuse kestus on vähemalt 24 tundi.

§ 3.  Pädevusnõuded

  (1) Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema:
  1) vähemalt üld- või kutsekeskharidus;
  2) paragrahvi 2 lõikes 2 loetletud teadmised;
  3) vähemalt kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses või tegevusvaldkonnas, kus tootmisest või toodangust tekivad ohtlikud jäätmed.
[RTL 2010, 6, 104 - jõust. 13.02.2010]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud pädevusnõuded loetakse täidetuks, kui vastutaval isikul on:
  1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
  2) riiklikult tunnustatud kõrgharidusele vastav välisriigi kvalifikatsioon õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõikes 2 loetletud teemade ulatuses või
  3) omandatud keskharidus ja kutseharidus haridus- ja teadusministri 3. juuli 2009. a määrusega nr 59 «Keskkonnakaitse eriala riiklik õppekava» kinnitatud õppekava järgi.
[RTL 2010, 6, 104 - jõust. 13.02.2010]

§ 4.  Pädevuse tõendamine

  Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema haridust tõendav dokument ja üld- või kutsekeskhariduse puhul lisaks erialast väljaõpet näitav tõend koolituskursuse läbimise kohta, mille on andnud isik, kelle põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus on koolitus, ja milles on märgitud õppeteemade nimetused, tunnimahud ja õppetulemused.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json