Teksti suurus:

Rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele, välisriikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatavate ekspertide andmekogu “Ekspert” asutamine ning andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2018
Avaldamismärge:

Rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele, välisriikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatavate ekspertide andmekogu “Ekspert” asutamine ning andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 08.06.2009 nr 6
RTL 2009, 47, 679
jõustumine 19.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2010RTL 2010, 6, 11113.02.2010

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 14 alusel ning kooskõlas «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 2 punktiga 8 ja «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse Välisministeeriumi poolt peetav andmekogu nimetusega «Rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele, välisriikidesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatavate ekspertide andmekogu «Ekspert» (edaspidi andmekogu), inglise keeles Database «Ekspert» of the Experts Sent to the International Civilian Missions, Foreign Countries and International Organizations.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk ja mõisted

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on koondada ühtsesse andmekogusse võimalike ekspertide andmeid, et määrata inimressursialane võimekus ja seeläbi paremini koordineerida osalemist rahvusvaheliste organisatsioonide korraldatavatel ja teistel rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel. Samuti on andmekogu eesmärk anda ülevaade välisriikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides töötavate Eesti ekspertide kohta.

  (2) Rahvusvaheline tsiviilmissioon käesoleva määruse tähenduses (edaspidi missioon) on Vabariigi Valitsuse või välisministri poolt väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi saadetav missioon, mille ülesandeks on erinevate avaliku halduse, politseitegevuse, piirivalvetegevuse, tsiviilkaitse, vaatlus- või uurimisülesannete, rahvusvahelise tsiviilreageerimistegevuse või muude tsiviilvaldkonda puudutavate ülesannete täitmine.

  (3) Ekspert on missioonil osalev Eesti kodanik, kes on vastava valdkonna spetsialist või kellel on missioonil osalemiseks muu vajalik kvalifikatsioon.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on ministeeriumid, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia ning Päästeamet (edaspidi volitatud töötleja).
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMISE KORD 

1. jagu Andmekogu ülesehitus ja andmekogusse kogutavad andmed 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise digitaalse infosüsteemina.

§ 5.  Andmekogusse kogutavad andmed

  Andmekogusse kogutakse asjakohaste valdkondade ekspertide ja eksperdikandidaatide (edaspidi ekspert) andmeid, teavet nende võimaluste kohta osaleda missioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös ning teavet missioonide ja asjaomaste koolituste kohta, kus ekspertidel on võimalik osaleda.

§ 6.  Andmed eksperdi kohta

  (1) Andmekogusse kantakse eksperdi kohta järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) eesnimed;
  2) perekonnanimed;
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht (linn, riik);
  6) kodakondsus (Eesti, Soome, Venemaa, muu kodakondsus, puudub);
  7) teine kodakondsus (Eesti, Soome, Venemaa, muu kodakondsus, puudub);
  8) sugu;
  9) foto;
  10) aadress (tänav, majanumber, korterinumber, linn/maakond, riik, indeks);
  11) kontaktandmed (kodutelefon, töötelefon, mobiiltelefon, faks, elektronposti aadress);
  12) passiandmed (passi number, väljastamise kuupäev, kehtivus, väljastaja);
  13) diplomaatilise passi andmed (passi number, väljastamise kuupäev, kehtivus, väljastaja);
  14) autojuhiloa olemasolu ja andmed juhiloa kohta (kategooriad, kehtivus, oskused: manuaalkäigukastiga auto juhtimise oskus, rohkem kui 2 aastat sõidukogemust, kogemus neljarattaveolise maasturi juhtimisel);
  15) väljalennu lennuväli;
  16) valmisolek väljalennuks (24 tundi, 48 tundi, 3–4 päeva, 1 nädal, 2 nädalat, 1 kuu);
  17) soovitav missioonil viibimise aeg (1 nädal, 2 nädalat, 1 kuu, 2–3 kuud, 6 kuud, kuni 1 aasta);
  18) andmed koduse kontaktisiku kohta (nimi, suhe: abikaasa, elukaaslane, ema, isa, poeg, tütar, vend, õde, muu; tänav, majanumber, korteri number, linn/maakond, riik, indeks, telefon 1, telefon 2);
  19) andmed hariduse kohta (haridustase: üldkeskharidus, kutsekeskharidus, kõrgharidus, magistrikraad, doktorikraad; õppeaeg, õppeasutus);
  20) töökogemus (ametikoht, ametikoha tase: juhtivspetsialist, nooremspetsialist, vanemspetsialist; ametiasutus, ajavahemik);
  21) teave ajateenistuse läbimise kohta (jah, ei);
  22) teave tööalase täienduskoolituse kohta (kursuse nimetus, õppeasutus, kursuse toimumise aeg, koht ja kestus);
  23) teave missioonialastel koolitustel osalemise kohta (kursuse nimetus, õppeasutus, kursuse toimumise aeg, koht ja kestus);
  24) teave keelteoskuse kohta (eesti, hispaania, inglise, portugali, hispaania, prantsuse, vene või muu keel; tase skaalal 1–3: 1 – algteadmine, 2 – hea, 3 – väga hea; hinnatakse lugemist, kirjutamist, kõnelemist);
  25) osalemine varasematel missioonidel (riik, ametikoha tase, ametikoht, rahvusvahelise organisatsiooni nimi, missiooni kestus, missiooni nimetus);
  26) teave arvuti kasutamise oskuse kohta (Word, Access, Excel, Power Point, muu);
  27) veregrupp;
  28) perekonnaseis (abielus, vallaline, lesk, lahutatud);
  29) ülalpeetavate arv;
  30) eksperdi kinnitus oma tervisliku seisundi sobivuse ja esitatud andmete õigsuse kohta;
  31) elulookirjeldus (võimalus lisada taotlusele eraldi dokumendina elulookirjeldus).

  (2) Andmekogu osasse «Lisa» saab kanda andmed eksperdi kuni kahe soovitaja kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) ametikoht;
  3) ametiasutus;
  4) aadress;
  5) kontakttelefon;
  6) faks.

  (3) Andmekogu osasse «Motivatsioonikiri» kannab ekspert andmesisestaja vahendusel põhjendused, miks ta soovib missioonil osaleda.

  (4) Eksperdil on andmesisestaja vahendusel võimalus andmekogusse märkida andmed eksperdi töökogemuse pikkuse kohta (alla 2 aasta, 2–5 aastat, 6–9 aastat, üle 10 aasta) järgmistes valdkondades:
  1) politseitegevus (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); juhtimine ja personal; avalik kord; uurimised; missiooni ressursside kaitse; kohtumeditsiiniline uuring; politseitegevuse vaatlemine ja nõustamine; uurimiste vaatlemine ja nõustamine; finants- ja materiaalsete vahendite vaatlemine ja nõustamine; struktuuri ülesehitus ja strateegiline planeerimine; väljaõpe);
  2) piirivalvetegevus (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); juhtimine ja personal; üldine piirivalve; missiooni ressursside kaitse; piirivalvetegevuse vaatlemine ja nõustamine; finants- ja materiaalsete vahendite kasutamise vaatlemine ja vajadusel nõustamine; struktuuri ülesehitus ja strateegiline planeerimine; väljaõpe);
  3) õigusriik (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); üldküsimused; õigusvaldkond; õigusvaldkonna juhtimine; karistusasutused ja nende juhtimine; karistusasutuste tehniline tugi; põhiseadus; õigusaktid);
  4) avalik haldus (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); valitsusasutuste ülesanded; rahandus; tollindus; immigratsioon ja reintegratsioon; põllumajandus, metsandus, kalandus ja maapiirkonnad; keskkonnakaitse; infrastruktuuride rekonstruktsioon ja kommunaalteenused; majandus; varade registreerimine; töö ja tööhõive; haridus ja kultuur; transport ja kommunikatsioonid; energia);
  5) tsiviilkaitse (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); üldküsimused; ülesehitus; planeerimine; väljaõpe; konfliktipoolte mõjutamine; tehnilised küsimused; sidustus);
  6) vaatlemine (missioonieelne tegevus (info kogumine / tehniline planeerimine); üldküsimused; relvitustamine, demobiliseerimine, reintegreerimine; õigusküsimused; valimiste vaatlemine);
  7) Euroopa Liidu eriesindaja esinduse tegevus (poliitiline nõustamine; sõjaline nõustamine; majandusnõustamine; inimõigusalane nõustamine; õigusnõustamine; soolise võrdõiguslikkuse alane nõustamine; avalik suhtlemine; läbirääkimiste nõustamine);
  8) tsiviilreageerimismeeskondade tegevus (tsiviilreageerimismeeskondade tegevusalad; Euroopa Liidu haldusmenetlused; logistika; julgeolek; infotehnoloogia ja kommunikatsioonid; tervishoid);
  9) missioonide logistiline toetus (arhiivi pidamine; arstiabi; infotehnoloogia; julgeolek; logistika; personalijuhtimine; raamatupidamine ja finantsteenus; transport; tõlketööd; varustamine; õigusküsimused, sh õigusnõustamine).

§ 7.  Andmed missioonide kohta

  Missioonide kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) missiooni nimi;
  2) missiooni sihtriik;
  3) missiooni planeeritav algus- ja lõppkuupäev;
  4) käesoleva määruse § 6 lõike 4 kohane missiooni valdkond;
  5) dokumendid või lisateave missiooni kohta.

§ 8.  Andmed missioonidel osalemise koolituse kohta

  Missioonidel osalemise koolituste kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) koolituse korraldaja;
  2) koolituse toimumise aeg ja koht;
  3) koolituse teema;
  4) muu teave koolituse kohta.

2. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja andmete töötlemine 

§ 9.  Andmete esitamine ja andmekogusse kandmine

  (1) Ekspert esitab enda andmed sisestamiseks vastutavale või volitatud töötlejale. Eksperdi andmed sisestatakse andmekogusse vastutava töötleja veebilehe kaudu. Kui ekspert soovib tutvuda oma andmetega või oma andmeid andmekogus täiendada või muuta, pöördub ta kas vastutava või volitatud töötleja poole, kes teeb andmekogus muudatused.

  (2) Andmete esitamisel asjakohasele asutusele kinnitab ekspert allkirjaga, et tema tervislik seisund võimaldab missioonil osaleda, esitatud andmed on õiged ning annab nõusoleku neid andmeid töödelda, edastada ja avalikustada käesoleva määruse ja muude õigusaktidega ette nähtud korras. Samuti kinnitab ekspert sama allkirjaga, et on teadlik, et andmekogu vastutav töötleja vastutab esitatud andmete konfidentsiaalsuse eest ning tema andmed lisatakse andmebaasi vaid juhul, kui kandideerimise miinimumnõuded on täidetud ning ankeet isikuandmetega on allkirjastatud ja andmekogu vastutavale töötlejale edastatud. Andmed edastatakse kas digitaalselt allkirjastatuna elektronposti teel või andmekogu asjakohase osa allkirjastatud väljatrükina posti teel.

  (3) Käesoleva määruse §-des 7 ja 8 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja.

3. jagu Andmetele juurdepääs 

§ 10.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmete suhtes kehtib juurdepääsupiirang ning neid ei avalikustata.

  (2) Andmekogusse andmed esitanud eksperdil on andmekogusse kantud andmetele juurdepääs vastutava või volitatud töötleja vahendusel. Vastutava või volitatud töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikutel on andmetele juurdepääs teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses, samuti andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

§ 11.  Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogusse kantud andmetele tagatakse juurdepääs «Isikuandmete kaitse seaduses» ja «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras, viisil, tingimustel ja tähtaegadel.

  (2) Vastutav töötleja väljastab andmekogust andmeid huvitatud isiku nõudel, olenevalt päringu tegemise viisist kas paberkandjal, elektrooniliselt või suuliselt.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid võib väljastada andmed esitanud eksperdile, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks ega ole vastuolus seaduste või muude õigusaktidega. Vajaduse korral edastatakse andmekogusse kantud andmeid seadusega ettenähtud korras ka missiooni korraldajale missiooni eesmärkide täitmise tagamiseks.

  (4) Andmekogust andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

4. jagu Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine, andmete alusdokumentide säilitamine ja turvalisus 

§ 12.  Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogus sisalduvatele andmetele vastutab vastutav töötleja.

  (3) Kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses või on alusdokumentides avastatud ebaõigeid või puudulikke andmeid, on vastutaval töötlejal õigus teha järelepärimine andmete esitajale.

§ 13.  Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  (1) Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse 10 aastat. Eksperdi soovil võib andmed andmekogust kustutada ka varem.

  (2) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse digitaalselt ja vajaduse korral kartoteegis, kooskõlas volitatud töötlejate asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need «Arhiiviseaduse» ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

§ 14.  Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K0T2S2 ning andmekogu turbeaste on M (keskmine).

5. jagu Järelevalve ja rahastamine 

§ 15.  Järelevalve isikuandmete töötlemise ja andmekogu pidamise üle

  Järelevalve isikuandmete töötlemise ja andmekogu pidamise üle toimub «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

§ 16.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest Välisministeeriumi eelarves selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

6. jagu Lõppsätted 

§ 17.  Saladuse hoidmise kohustus

  Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 18.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevus lõpetatakse ja registreeritakse Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json