Teksti suurus:

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 7, 29

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 613

§ 1. Kaitseväe korralduse seaduses (RT I 2008, 35, 213; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja eriala»;

3) paragrahvi 12 lõikes 2, § 15 lõikes 1 ja § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad «kaitseväe õppeasutused» sõnadega «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused» vastavas käändes;

4) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 22. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

(1) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on kaitseväe struktuuriüksus, mille ülesandeks on sõjaväelise hariduse andmine.

(2) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses.»;

5) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «kaitseväe õppeasutuste ülemad» sõnadega «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem»;

6) paragrahvi 24 punktist 2 jäetakse välja sõnad «väeliikide või struktuuriüksuste ülematele».

§ 2. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 2009, 62, 405) §-s 71 asendatakse sõnad «Kaitseväe õppeasutuste» sõnadega «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste».

§ 3. Kaitseväe distsiplinaarseaduses (RT I 1997, 95/96, 1575; 2009, 62, 405) asendatakse läbivalt sõnad «kaitseväe õppeasutus» sõnadega «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused» vastavas käändes.

§ 4. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2010, 1, 2) asendatakse läbivalt sõnad «kaitseväe õppeasutus» sõnadega «Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused» vastavas käändes.

§ 5. Rakenduskõrgkooli seaduses (RT I 1998, 61, 980; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Riigikaitseline rakenduskõrgkool on kaitseväe õppeasutus, kus sõjaväelistel õppekavadel toimub rakenduskõrgharidusõpe ning võib toimuda magistriõpe ja kutseõpe keskhariduse baasil.»;

2) paragrahvi 10 lõikes 12 asendatakse sõna «kaitsejõudude» sõnaga «kaitseväe»;

3) paragrahvi 11 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Riigikaitselisse rakenduskõrgkooli sõjaväelistele õppekavadele võivad kandideerida kõik keskharidusega või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooniga Eesti kodanikud, kes vastavad kaitseväeteenistuse seaduse § 79 lõike 1 punktides 1, 3, 4 ja 5 toodud nõuetele. Sõjaväelistele õppekavadele õppima asumisel on eelduseks kaitseväe lepinguline teenistus.»;

4) paragrahvi 151 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «sisekaitselises rakenduskõrgkoolis» sõnadega «, riigikaitselises rakenduskõrgkoolis»;

5) paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

«(12) Riigikaitselise rakenduskõrgkooli õppekohtade arvu kinnitab kaitseminister kaitseväe juhataja ettepanekul.»

§ 6. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. augustil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json