Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 7, 28

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 612

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) väljastab Eesti kodaniku passi, isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule, digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale välismaalasele ja isikutunnistuse välisriigis viibivale kolmanda riigi kodanikule, kes taotleb tähtajalist elamisluba või tähtajalist elamisõigust, välja arvatud isikule, kellele on käesoleva seaduse § 27 alusel välja antud välismaalase pass.»;

2) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21) Euroopa Parlamendi liikmele;»;

3) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«12) diplomaatilisele kullerile diplomaatilise posti kättetoimetamiseks.»;

4) paragrahvi 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lõigetes 2, 3 ja 41 nimetatud isikud on kohustatud diplomaatilise passi tagastama asutusele, kelle ettepanekul diplomaatiline pass välja anti, ühe kuu jooksul selle väljaandmise aluse äralangemisest arvates.»;

5) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 56–511 järgmises sõnastuses:

«(56) Lõikes 5 nimetatud asutus on kohustatud viivitamata edastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile.

(57) Kui lõigetes 2, 3 ja 41 nimetatud isik soovib jätta kehtetuks tunnistatud või kehtivuse kaotanud diplomaatilise passi enda valdusesse, siis muudab asutus, kellele diplomaatiline pass tagastatakse, selle eelnevalt kasutamiskõlbmatuks ja annab isikule.

(58) Kui kasutamiskõlbmatuks muudetud diplomaatiline pass on jäetud isiku taotlusel tema valdusesse, siis koostab asutus, kellele dokument tagastati, teatise ja edastab selle Välisministeeriumile. Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutmise ja sellest Välisministeeriumi teavitamise korra ning diplomaatilise passi isiku valdusesse andmise teatises esitatavate andmete loetelu ja teatise vormi.

(59) Kui lõigetes 2, 3 või 41 nimetatud isik ei tagasta diplomaatilist passi ühe kuu jooksul selle väljaandmise aluse äralangemise päevast arvates, siis on asutus, kelle ettepanekul diplomaatiline pass välja anti, kohustatud järgmisel tööpäeval teavitama sellest kirjalikult Välisministeeriumi.

(510) Lõikes 59 nimetatud teate saamisel tunnistab Välisministeerium diplomaatilise passi viivitamata kehtetuks.

(511) Lõikes 5 nimetatud asutus on kohustatud tagama diplomaatilise passi sihipärase kasutamise.»;

6) paragrahvi 24 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) neli aastat ja kuus kuud Riigikogu liikmele, Vabariigi Valitsuse liikmele ja riigisekretärile, kusjuures diplomaatilise passi kehtivusaeg ei tohi ületada kuut kuud tema ametivolituste lõppemise päevast arvates;»;

7) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) viis aastat Euroopa Parlamendi liikmele, kuid mitte kauemaks kui tema ametivolituste lõppemiseni;»;

8) paragrahvi 403 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Digitaalse isikutunnistuse väljaandmise alustamise aja määrab Vabariigi Valitsus, arvestades, et digitaalse isikutunnistuse väljaandmist alustatakse hiljemalt 2010. aasta 1. oktoobril.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub kaks kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json