Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 8, 36

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 614

§ 1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2009, 59, 390) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «registreeritud kaupleja» sõnadega «registreeritud kaubasaaja» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna «ettekirjutuse» sõnaga «haldusakti»;

3) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik» sõnaga «maksuhaldur» vastavas käändes;

4) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõnad «Maksu- ja Tolliameti peadirektor» sõnaga «maksuhaldur» vastavas käändes;

5) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesolevas seaduses nimetatud alkoholi kaubakoodid põhinevad nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 1992. aasta 31. detsember ning kütuse ja elektrienergia kaubakoodid KNil seisuga 2002. aasta 1. jaanuar.»;

6) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Euroopa Ühenduse (edaspidi ) territooriumina käsitatakse käesoleva seaduse mõistes EÜ mis tahes liikmesriigi territooriumi, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut vastavalt selle artiklile 299, arvestades nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12–30), artiklites 5 ja 6 sätestatut.»;

7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ühenduseväline riik käesoleva seaduse mõistes on riik või territoorium, mille suhtes Euroopa Ühenduse asutamislepingut ei kohaldata, ja territoorium, mis on nimetatud nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 5 lõikes 2 või 3.»;

8) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 4. Ajutine aktsiisivabastus ja peatamismenetlusega tolliprotseduur

(1) Ajutine aktsiisivabastus käesoleva seaduse mõistes on maksukohustuse peatamine väljaspool peatamismenetlusega tolliprotseduuri oleva aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, lähetamisel ja veol käesolevas seaduses sätestatud korras.

(2) Peatamismenetlusega tolliprotseduur käesoleva seaduse mõistes on nõukogu määruses (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) sätestatud protseduur, mis on seotud tollijärelevalvega ja millele ühenduseväline kaup suunatakse selle sisenemisel ühenduse tolliterritooriumile, ajutisel ladustamisel, vabatsooni või vabalattu paigutamisel, ning mis tahes ühenduse tolliseadustiku artikli 84 lõike 1 punktis a nimetatud protseduur.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

Ǥ 43. Registreeritud kaubasaatja

(1) Registreeritud kaubasaatja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 401 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses pärast selle importimist.

(2) Registreeritud kaubasaatjal ei ole õigust ladustada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.»;

10) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Aktsiisikauba lähetamine aktsiisilaost

Aktsiisikauba lähetamiseks aktsiisilaost loetakse käesoleva seaduse mõistes aktsiisikauba toimetamist väljapoole aktsiisiladu.»;

11) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks, kui käesoleva seaduse §-s 45 nimetatud saatelehele on alla kirjutanud sellele märgitud saaja või maksuhaldurile on teatatud aktsiisikauba vastuvõtmisest teisest liikmesriigist käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud korras. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks importija poolt, kui aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon on aktsepteeritud. Imporditud aktsiisikaup loetakse vastuvõetuks aktsiisilaopidaja poolt, kes ise ei ole importija, aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise momendil, kui maksuhaldurile on tollideklaratsiooniga samaaegselt esitatud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetamise saateleht.»;

12) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisikauba importija käesoleva seaduse mõistes on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse aktsiisikaup vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.»;

13) paragrahvi 10 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aktsiisikauba impordiks loetakse käesoleva seaduse mõistes ka aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 5 nimetatud territooriumidelt, mis moodustavad osa EÜ tolliterritooriumist.

(3) Aktsiisikauba impordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 6 määratletud territooriumidelt.»;

14) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aktsiisikauba ekspordiks loetakse ka aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 5 nimetatud territooriumidele, millele ei kohaldata nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ.

(3) Aktsiisikauba ekspordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestist nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 6 määratletud territooriumidele.»;

15) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Alkohol loetakse denatureerituks ka siis, kui see on denatureeritud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12–15).»;

16) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kütusesarnane toode käesoleva seaduse mõistes on toode, mille KNi:
1) esimesed neli numbrit on 2901 ning mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus;
2) esimesed kuus numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50 või 2711 12–2711 14 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris;
3) kaheksa numbrit on 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00.»;

17) paragrahvi 211 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt, mis toimetatakse Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil, maksab aktsiisi ettevõtja, kes selle aktsiisikauba vastu võtab. Kui teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaupa ei anta pärast Eestisse toimetamist üle teisele ettevõtjale, maksab aktsiisi aktsiisikauba lähetaja. Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse käesoleva paragrahvi mõistes ka aktsiisikauba ladustamist, välja arvatud aktsiisikauba hoidmist ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal, kui seda kaupa ei müüda ajal, mil laev või õhusõiduk asub Eesti territooriumil.»;

18) paragrahvi 211 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, kes on rikkunud käesoleva seaduse nõudeid aktsiisikauba tootmisel, maksumärgistamisel, ladustamisel, lähetamisel, vedamisel, valdamisel ja kauba võõrandamisel isikule, kellel ei ole õigust kaupa ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta;»;

20) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aktsiisi maksmise eest aktsiisikauba vedamisel vastutab aktsiisi maksmist tagav isik, sealhulgas teise liikmesriigi isik, hetkeni, mil kauba saaja võtab kauba vastu, või hetkeni, mil Eesti või teise liikmesriigi maksuhaldur kinnitab aktsiisikauba väljavedu ühendusevälisesse riiki. Tagatise puudumisel vastutab aktsiisi maksmise eest isik, kes lähetas kauba ilma tagatiseta, või kui kauba lähetajat ei ole võimalik kindlaks teha, siis isik, kelle valduses on aktsiisikaup.»;

21) seadust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

«§ 221. Ekspertiisi ja analüüsi tegemine ning selle eest maksmine

Kui tekib kahtlus aktsiisimaksja esitatud andmete õigsuses, võib maksuhaldur tellida andmete või kauba ekspertiisi või analüüsi sellele alale akrediteeritud sõltumatult laborilt. Aktsiisimaksja maksab ekspertiisi- või analüüsikulud, kui ekspertiisi või analüüsi tulemusel osutusid tema esitatud andmed ebaõigeks. Ekspertiisi- või analüüsikulude tasumise nõude esitamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduses ekspertiisikulude tasumise nõude kohta sätestatut.»;

22) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle lähetamise korral ilma ajutise aktsiisivabastuseta;»;

23) paragrahvi 24 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad «või aktsiisikaubale käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktides 9–11 nimetatud menetluse kohaldamise kohta»;

24) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«21) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ühendusevälisesse riiki, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaopidajal saatelehele märgitud saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmise kinnitust, maksuhalduri kinnitust aktsiisikauba ühendusevälisesse riiki toimetamise kohta, maksuhalduri teatist aktsiisikauba maksustamise kohta teises liikmesriigis või kui aktsiisikauba ühendusevälisesse riiki toimetamise kinnitus on tunnistatud kehtetuks;»;

25) paragrahvi 24 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) ajutises aktsiisivabastuses olevalt aktsiisikaubalt selle vastuvõtmisel väljaspool aktsiisiladu, välja arvatud kohas, kus kauba vastuvõtnud aktsiisilaopidaja võõrandab selle isikule, kellel on aktsiisivabastuse loa alusel õigus seda kaupa aktsiisiga maksustamata vastu võtta.»;

26) paragrahvi 24 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Võlgnikul tekib maksukohustus aktsiisikauba impordil ja muudel juhtudel, millega kaasneb aktsiisikauba sisseveol tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes. Maksukohustus tekib tollivõla tekkimise päeval. Maksukohustust ei teki imporditud aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu või teise liikmesriiki toimetamisel. Isikul, kes impordib aktsiisikaupa käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud territooriumidelt, tekib maksukohustus aktsiisikauba Eestisse toimetamisel. Maksukohustus ei lõpe tollivõla lõppemisega kauba konfiskeerimisel.»;

27) paragrahvi 24 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikul tekib maksukohustus rikkumise objektiks olnud aktsiisikaubalt või maksumärgilt rikkumise päeval või kui rikkumise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis rikkumise avastamise päeval. Kui ei ole võimalik kindlaks teha käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikut, tekib maksukohustus isikul, kes valdab rikkumise objektiks olnud aktsiisikaupa. Maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see kinnitatakse tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele.»;

28) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 161 järgmises sõnastuses:

«(161) Registreeritud kaubasaatjal tekib maksukohustus:
1) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel teise liikmesriiki, kui nelja kalendrikuu jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole registreeritud kaubasaatjal saatelehele märgitud saaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmise kinnitust;
2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol tekkinud põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.»;

29) paragrahvi 24 lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(17) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise või Eestisse saabumise päeval ning temale väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende maksuhaldurilt kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid ei ole kinnitatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile või kui teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud aktsiisikaubale ega selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on maksuhaldurile tagastamata või maksuhalduri esindaja juuresolekul hävitamata. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt ei teki maksukohustust, kui aktsiisikauba võtab vastu:
1) isik, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
2) aktsiisilaopidaja käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 21 sätestatud juhul.»;

30) paragrahvi 24 lõikes 18 asendatakse sõna «ettevõtjal» sõnadega «aktsiisikauba lähetajal»;

31) paragrahvi 24 lõikes 19 asendatakse tekstiosa «käesoleva seaduse § 442 lõikes 1 nimetatud isikult kirjaliku teatise saamise päeval selle aktsiisikauba kättetoimetamise kohta» sõnadega «selle saaja poolt vastuvõtmise päeval»;

32) paragrahvi 25 lõiget 22 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Teise liikmesriigi isik, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud aktsiisikauba vastuvõtja, maksab aktsiisi haldusaktis määratud tähtajaks.»;

33) paragrahvi 25 lõige 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(23) Registreeritud kaubasaaja, kes on registreeritud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kauba juhuti vastuvõtjana, ning registreeritud kaubasaatja esitavad aktsiisideklaratsiooni ja maksavad aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.»;

34) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 2 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«2) aktsiisikauba toimetamisel ühest aktsiisilaost teise, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu või aktsiisilaopidajale;
21) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtmisel aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilaos;»;

35) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

«22) teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaopidajale maksuhalduri poolt lubatud väljaspool aktsiisiladu asuvasse kohta;»;

36) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad «aktsiisilaopidajale või»;

37) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«31) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost ühendusevälisesse riiki või alkoholi ja tubakatoodete toimetamisel aktsiisilaost Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki või laeva pardale;»;

38) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) imporditud aktsiisikauba toimetamisel vahetult pärast importimist aktsiisilattu aktsiisilaopidaja poolt;»;

39) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51) registreeritud kaubasaatja poolt aktsiisikauba lähetamisel selle importimise kohast ühendusevälisesse riiki, teise liikmesriigi aktsiisilaopidajale, teise liikmesriigi registreeritud kaubasaajale või käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 29 või 30 nimetatud isikutele;»;

40) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1, 11, 9–191, 22–222 ja 24–26 nimetatud aktsiisist vabastatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost isikule või asutusele Eestis, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta;»;

41) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

«71) aktsiisilaost aktsiisivaba aktsiisikauba lähetamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 29 ja 30 nimetatud isikutele;»;

42) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 9–11 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) esteraldehüüdfraktsioon ja komisjoni määruses (EÜ) nr 3199/93 sätestatud ükskõik millise liikmesriigi nõuetele vastavalt denatureeritud alkohol;»;

44) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 29 ja 30 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«29) alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 12 punktides a, b ja e sätestatud saajale ametialaseks kasutamiseks;
30) aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 12 punktides c ja d sätestatud saajale;»;

45) paragrahvi 27 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11, 29 ja 30 sätestatud juhtudel kohaldatakse komisjoni määrust (EÜ) nr 31/96 aktsiisivabastustõendi kohta (EÜT L 8, 11.1.1996, lk 11–15). Aktsiisivabastustõendit ei nõuta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, samuti käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral.»;

46) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud aktsiisivabastuse kohaldamisel võtab maksuhaldur mitteärilise eesmärgi kindlakstegemisel arvesse aktsiisikauba Eestisse toomise sagedust ja põhjust, aktsiisikauba valdaja ärilist seisundit, aktsiisikauba Eestisse toimetamise viisi, aktsiisikaubaga seotud dokumente ning aktsiisikauba kogust ja laadi. Maksuhalduril on alust arvata, et aktsiisikaupa kasutatakse ärilisel eesmärgil, kui ühe päeva jooksul toodud aktsiisikauba kogus ületab käesoleva seaduse §-des 471 ja 571 sätestatud piirnorme, aktsiisikaupa tuuakse regulaarselt või mitu korda päevas.»;

47) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Aktsiis makstakse aktsiisikauba tarbimisse lubamise liikmesriigis maksukohustuse tekkimise päeval kehtinud määra järgi.»;

48) paragrahvi 28 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 28 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(12) Aktsiisikauba põhjendamata kadude või aktsiisikaubaga seotud rikkumiste korral liikmesriikidevahelise veo ajal loetakse kauba tarbimisse lubamise kohaks liikmesriik, kus tekkis kadu või toimus rikkumine või kus avastati kadu või rikkumine, kui ei olnud võimalik kindlaks teha kao tekkimise või rikkumise toimepaneku kohta.»;

50) paragrahvi 28 lõikes 13 asendatakse sõnad «liikmesriiki lähetatud» sõnadega «liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud»;

51) seadust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

Ǥ 281. Teise liikmesriigi maksuhalduri teavitamine

(1) Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldurit aktsiisi maksmise kohustuse tekkimisest rikkumise juhtudel kauba veol või põhjendamata kadudelt, mis tekkisid kauba veol ajutises aktsiisivabastuses.

(2) Kui tehti kindlaks, et aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veol toimunud rikkumise või põhjendamata kao tekkimise tegelik koht on Eesti, peab maksuhaldur teavitama maksukohustuse tekkimisest selle liikmesriigi maksuhaldurit, kus see kaup aktsiisiga maksustati.»;

52) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud viivitamata pärast piirnormi ületava aktsiisikauba kao avastamist koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning aktsiisikauba kao põhjendatuks pidamisel esitama akti koos asjakohaste tõenditega tema aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.»;

53) paragrahvi 30 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse aktsiisikauba täielikku hävimist või pöördumatut kahjustumist ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu tõttu, kui kao tekkimise tõendusmaterjal on piisav. Aktsiisikauba põhjendatud kaoks loetakse ka kauba iseloomulikest omadustest tulenevat hävimist selle normaaltingimustes tootmisel, ladustamisel ja veol. Käesoleva seaduse mõistes loetakse kaup täielikult hävinuks või pöördumatult kahjustunuks, kui seda ei saa aktsiisikaubana kasutada, sealhulgas ka pärast töötlemist.»;

54) paragrahvi 30 lõiked 6–8 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba Eestisse veol tekkinud kadude aktsiisiga maksustamisel kohaldatakse samu põhimõtteid, mis ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba kadude puhul.»;

56) paragrahvi 31 lõike 12 teises lauses asendatakse sõnad «esitab tagatise» sõnadega «esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise»;

57) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

«(13) Maksuesindaja esitab tagatise kaugmüüja poolt Eestisse toimetatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.

(14) Registreeritud kaubasaatja esitab tagatise ajutises aktsiisivabastuses lähetatavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.»;

58) paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse sõnad «kaugmüüja või» sõnadega «kaugmüüja, maksuesindaja, registreeritud kaubasaatja või»;

59) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) registreeritud kaubasaatja puhul ajutises aktsiisivabastuses lähetatava aktsiisikauba koguselt;»;

60) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) maksuesindaja puhul teisest liikmesriigist kalendrikuu jooksul Eestisse toimetatava aktsiisikauba koguselt;»;

61) paragrahvis 32 asendatakse sõnad «isikud esitavad» sõnadega «isikud ning maksuesindaja esitavad»;

62) paragrahvi 331 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatav mõõtevahend peab olema taadeldud või kalibreeritud.»;

63) seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

«§ 341. Aktsiisilaopidaja poolt aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu

Maksuhalduri loal võib aktsiisilaopidaja võtta väljaspool aktsiisiladu vastu vaid teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa. Maksuhaldur annab loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu on põhjendatud;
2) mõõtmistulemuse jälgitavus aktsiisikauba tegeliku koguse kindlakstegemiseks on tagatud aktsiisikauba vastuvõtmise kohas;
3) kaup võetakse vastu kohas, kust aktsiisilaopidaja seda edasi ei läheta.»;

64) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«21) aktsiisilao puhul võtma ajutises aktsiisivabastuses temale veetava aktsiisikauba vastu aktsiisilaos või käesoleva seaduse §-s 341 sätestatud kohas;
22) võtma aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist, eraldi arvestust peab pidama väljaspool aktsiisiladu või registreeritud kaupleja tegevuskohta vastuvõetava aktsiisikauba kohta;»;

65) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) esitama maksuhaldurile käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud andmete muutmist tõendavad dokumendid ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri poolt aktsepteerimist. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ja esitama seda tõendavad dokumendid;»;

66) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

«41) esitama 60 päeva enne aktsiisikauba tootmise alustamist täiendavad dokumendid vastavalt käesoleva seaduse §-le 39, kui aktsiisilao tegevusloa taotlemisel ei esitatud dokumente tootmistegevuse kohta, ning alustama aktsiisikauba tootmist maksuhalduri loal pärast kõikide nõutavate dokumentide aktsepteerimist maksuhalduri poolt;»;

67) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

68) paragrahvi 36 lõike 1 punkti 16 täiendatakse pärast sõna «ning» sõnaga «viivitamata»;

69) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«17) piirituse tootmise korral võtma piirituse toorainena kasutatava teravilja igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove tärklisesisalduse, niiskuse ja prügisuse määramiseks. Piirituse tootmisel teraviljast erinevast toorainest võtma tooraine igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove, mille alusel on võimalik kindlaks teha sellest toorainest toodetava piirituse maksimaalne võimalik kogus. Laboratoorse analüüsi proove teraviljast peab säilitama 180 päeva proovi võtmise päevast arvates. Proovi võtmise ja säilitamise kord kooskõlastatakse maksuhalduriga;»;

70) paragrahvi 38 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

71) paragrahvi 40 lõikes 12 ja § 42 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa «karistusseadustiku §-des 374–3762» tekstiosaga «karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762»;

72) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa andmise otsus või selle andmisest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul, aktsiisikauba tootmise korral 60 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates. Ekspertiisi tegemise tõttu võib otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale antakse tegevusluba hiljemalt tagatise aktsepteerimise päevale järgneval päeval.»;

73) seadust täiendatakse §-ga 401 järgmises sõnastuses:

Ǥ 401. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba

(1) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba annab õiguse tegutseda registreeritud kaubasaatjana.

(2) Registreeritud kaubasaatja peab registreeritud kaubasaatja tegevusloa taotlemisel esitama maksuhaldurile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) aktsiisikauba importimise koht ja aeg;
2) imporditava aktsiisikauba kirjeldus ja kaubakood KNi kaheksa numbri täpsusega, alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul kas tükkides või kilogrammides;
3) käesoleva seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus;
4) kaubasaaja nimi ning tema staatus aktsiisimaksjana, aktsiisimaksja number ja tegevuskoha aadress;
5) kaubasaajale aktsiisikauba üleandmise koha aadress ja üleandmise aeg;
6) tegevusloa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress, kontaktandmed, pangarekvisiidid ja andmed muu äritegevuse kohta.

(3) Maksuhalduril on õigus nõuda registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele.

(4) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse maksuhalduri otsusega aktsiisikauba iga lähetamise kohta eraldi. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba antakse, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba impordib registreeritud kaubasaatja ise;
2) aktsiisikaup lähetatakse teise liikmesriiki isikule, kellel on õigus vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses olevat kaupa;
3) on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
4) on täidetud käesoleva seaduse § 40 lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.

(5) Registreeritud kaubasaatjale antakse registreeritud kaubasaatja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesolevas paragrahvis nimetatud andmete esitamise päevast arvates.

(6) Registreeritud kaubasaatja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui:
1) isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 30 000 krooni, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 335, 336, 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest;
2) isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimusi tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

(7) Registreeritud kaubasaatja peab teavitama viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest. Andmete muutumisel peavad olema täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimused.

(8) Registreeritud kaubasaatja tegevusluba kaotab kehtivuse tegevusloa andmise aluseks olevate andmete muutumisel, kui need ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele.»;

74) paragrahv 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 41. Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja registreerimine infosüsteemis

(1) Aktsiisilao tegevusloa, registreeritud kaubasaaja tegevusloa, registreeritud kaubasaatja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa andmisel selle taotlejale registreerib maksuhaldur ta maksuhalduri elektroonses infosüsteemis, andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindaja numbri.

(2) Infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(3) Maksuhaldur väljastab informatsiooni isiku aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja või maksuesindajana registreerituse kohta.

(4) Maksuhaldur väljastab teise liikmesriigi pädevale riigiasutusele järgmised infosüsteemi kantud andmed:
1) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja number;
2) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja aadress;
3) aktsiisikauba liik, mida aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja võib vastu võtta, ning aktsiisikauba liik, mida registreeritud kaubasaatja võib lähetada teise liikmesriiki;
4) aktsiisilao või registreeritud kaubasaaja tegevuskoha ning registreeritud kaubasaatja tegevuse üle järelevalvet teostava maksuhalduri piirkondliku struktuuriüksuse aadress;
5) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaatja ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa andmise kuupäev ja kehtivusaeg.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kantavad andmed on vastavalt maksukorralduse seadusele osa maksukohustuslaste registrist.»;

75) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Maksuhaldur peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse, kui:
1) puudub tagatis;
2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ei ole hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist või
3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja suhtes on algatatud pankrotimenetlus.»;

76) paragrahvi 42 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente või on muutnud tegevusloa taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma maksuhalduri poolt aktsepteerimata;»;

77) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud:
1) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
2) aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine, välja arvatud aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures;
3) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.»;

78) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja suhtes on välja kuulutatud pankrot või kui pankrotimenetlus on lõpetatud raugemise tõttu;»;

79) paragrahvi 43 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna «väljastatakse» sõnaga «antakse»;

80) paragrahvi 442 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Eestisse aktsiisikaupa müüv kaugmüüja peab esitama maksuesindajale kirjaliku teatise aktsiisikauba saajale kättetoimetamise päeva kohta enne kauba lähetamist ja kirjaliku teatise aktsiisikauba kättetoimetamise tegeliku päeva kohta kolme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates.»;

81) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 45. Aktsiisikauba saateleht

(1) Aktsiisikaubaga peab selle Eesti-sisesel veol rahandusministri määruses nimetatud juhtudel kaasas olema käesoleva paragrahvi lõike 14 alusel kehtestatud saateleht. Käesolevas lõikes nimetatud saateleht ei pea aktsiisikaubaga kaasas olema selle veol torujuhtmetransporti kasutades.

(2) Teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on nõukogu direktiivi 2008/118/EMÜ artiklis 21 nimetatud saatelehe elektroonilises süsteemis menetletav elektrooniline saateleht (edaspidi e-saateleht).

(3) Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedamisel teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ärilisel eesmärgil kasutamiseks peab aktsiisikaubaga olema kaasas komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 17–24) kehtestatud saateleht ja dokument, mis tõendab aktsiisi maksmist või tagamist sihtkoha liikmesriigis.

(4) Aktsiisikauba vedu teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi loetakse ajutises aktsiisivabastuses toimuvaks selle kohta koostatud e-saatelehe alusel. Aktsiisikauba lähetaja esitab maksuhaldurile eeltäidetud e-saatelehe saatelehe elektroonilises süsteemis enne aktsiisikauba lähetamist. Kui e-saatelehe täitmisel vigu ei avastatud, tunnistab maksuhaldur e-saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega. Maksuhaldur teavitab viivitamata eeltäidetud e-saatelehe esitajat e-saatelehe täitmisel tehtud vigadest. Aktsiisikaubaga peab selle veol olema kaasas e-saatelehe väljatrükk või e-saatelehte asendav pabersaateleht, millele on selgelt eristatavalt märgitud maksuhalduri antud saatelehe number. Aktsiisikaupa on keelatud lähetada enne e-saatelehele märgitud aega.

(5) Aktsiisikauba e-saatelehte võib asendada pabersaatelehega juhul, kui saatelehe elektroonilist süsteemi ei ole võimalik enne kauba lähetamist kasutada. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama enne aktsiisikauba lähetamist pabersaatelehe, kui kaup lähetatakse enne saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimaluse taastamist. Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama e-saatelehe niipea, kui saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamise võimalus on taastatud. Aktsiisikauba vedu toimub ajutises aktsiisivabastuses pabersaatelehe alusel ajani, mil selle veo kohta vormistatud e-saateleht tunnistatakse kehtivaks. Pabersaateleht kehtib aktsiisikauba veol ajutises aktsiisivabastuses veo lõpuni, asendades e-saatelehe väljatrükki, kui veose kohta koostatud e-saateleht tunnistati kehtivaks veo toimumise ajal.

(6) Aktsiisikauba lähetajal on õigus e-saateleht tühistada enne aktsiisikauba lähetamist. Aktsiisikauba lähetaja peab viivitamata esitama maksuhaldurile e-saatelehe tühistamise teatise, kui sellele märgitud kuupäeval aktsiisikaupa ei lähetatud. E-saateleht on tühine, kui aktsiisikaupa ei lähetata e-saatelehele märgitud kuupäeval.

(7) Aktsiisikauba lähetajal on õigus aktsiisikauba veo ajal muuta või täiendada aktsiisikauba sihtkohta arvestades, et uus kaubasaaja peab olema isik, kellele on õigus lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.

(8) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama teisest liikmesriigist või läbi teise liikmesriigi ajutises aktsiisivabastuses talle lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates. Mõjuvate põhjuste korral võib maksuhaldur aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise tähtaega viie päeva võrra pikendada. Aktsiisikauba saaja, kes on nimetatud käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 1 või 11, teatab maksuhaldurile aktsiisikauba teisest liikmesriigist vastuvõtmisest käesoleva paragrahvi lõike 13 alusel kehtestatud korras.

(9) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmise kinnituse puudumisel Eesti-sisese lähetuse puhul 15 päeva ja teise liikmesriiki lähetamise puhul 30 päeva jooksul kauba lähetamise päevast arvates, peab aktsiisimaksja teatama maksuhaldurile sellest viivitamata ning selgitama vastuvõtmise kinnituse puudumise asjaolusid.

(10) E-saatelehe menetlus toimub rahandusministri määrusega sätestatud korras nende menetlusprotseduuride puhul, mida ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud määruses sätestatud.

(11) Ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi ülesehitus ja täitmise juhend ning saatelehe menetlusega seotud teabevahetuse vormide ülesehitus ja täitmise juhend ning teabevahetuse kord on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24–64).

(12) Ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba e-saatelehe alusel veo lõppemist tõendavad nõuetekohased dokumendid on saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu saadetud aktsiisikauba vastuvõtmise või ekspordi toimumise kinnitused või neid asendavad paberdokumendid. Aktsiisikauba vedu loetakse lõppenuks seda tõendavate nõuetekohaste dokumentide puudumisel, kui aktsiisikauba lähteliikmesriigi maksuhaldur on aktsepteerinud sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri saadetud kinnituse, mis põhineb tõenditel aktsiisikauba sihtkohta jõudmise või ühenduse territooriumilt väljaviimise kohta.

(13) E-saatelehe menetlemise korra kehtestab rahandusminister määrusega. E-saatelehe menetlemise kord sisaldab:
1) e-saatelehe täitmise täpsustatud korda ning e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe liikumise korda;
2) e-saatelehe ja seda asendava pabersaatelehe numbri andmise korda;
3) saatelehe andmete muutmisest, aktsiisikauba vastuvõtmisest ja eksportimisest teatamise korda ning saatelehe tühistamise korda;
4) e-saatelehe ja elektrooniliste teatiste asendamise korda;
5) nende olukordade kirjeldust, mille puhul loetakse, et saatelehe elektroonilise süsteemi kasutamine ei ole võimalik;
6) aktsiisikauba vastuvõtmisest teatamise korda käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 1 ja 11 nimetatud isikute poolt;
7) aktsiisikauba saadetise jagamise lubatavust mitme saaja vahel nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artikli 23 tähenduses.

(14) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vormi, ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning saatelehtede täitmise, väljastamise ja tagastamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

(15) Rahandusminister võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud korra.»;

82) paragrahvi 451 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi tagasi ei maksta.»;

83) paragrahvi 454 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiis tagastatakse aktsiisikaubalt, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus rikkumise tulemusena, kui kolme aasta jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates on kindlaks tehtud, et rikkumine ei toimunud Eestis ja nimetatud aktsiisikaup maksustati rikkumise toimepaneku liikmesriigis selle aktsiisikauba lähetamise päeval kehtiva aktsiisimääraga ning see on tõendatud.»;

84) paragrahvi 47 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ühe päeva jooksul»;

85) paragrahvi 471 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada alkoholi isiklikuks kasutamiseks.»;

86) paragrahvi 491 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

«(121) Registreeritud kaupleja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja võivad maksumärgistamata alkoholi võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on sellele alkoholile maksumärkide tellijad.»;

87) paragrahvi 50 lõikes 1 asendatakse sõnad «või osaliselt» sõnadega «, sealhulgas osaliselt»;

88) paragrahvi 50 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «aktsiisivabastustõendi» sõnaga «analüüsiakti»;

89) paragrahvi 50 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(31) Denatureeritud alkoholi, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkoholi ning esteraldehüüdfraktsiooni toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse esitab aktsiisilaopidajast erinev isik maksuhaldurile viivitamata pärast kauba vastuvõtmist akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete või käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ainete vastavust nõuetele.»;

90) paragrahvi 57 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ühe päeva jooksul»;

91) paragrahvi 571 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada tubakatooteid isiklikuks kasutamiseks.»;

92) paragrahv 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 60. Maksumärgistamata sigarettide aktsiis ja sigarettide levinuim hind

(1) Maksumärgistamata sigarettide maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes sigarettide levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

(2) Sigarettide levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel, jagades tarbimisse lubatud sigarettide maksimaalsete jaehindade alusel arvutatud koguväärtuse tarbimisse lubatud sigarettide koguarvuga.»;

93) paragrahvi 61 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

94) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Registreeritud kaupleja ja käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud ettevõtja võivad maksumärgistamata tubakatooteid võtta teisest liikmesriigist vastu üksnes juhul, kui nad on nende tubakatoodete maksumärkide tellijad.»;

95) paragrahvi 66 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(13) Käesoleva seaduse § 20 punktis 1 nimetatud kütuse või kütuse, mille KNi esimesed kuus numbrit või kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11–2710 11 25, 2710 11 90, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 6615 krooni 1000 liitri kütuse kohta.»;

96) paragrahvi 66 lõikes 16 asendatakse lauseosa «5787 krooni» lauseosaga «6148 krooni»;

97) paragrahvi 691 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Biokütuse luba annab aktsiisilaopidajale õiguse käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud biokütuse tarbimisse lubamiseks ja muule isikule õiguse selle biokütuse Eestisse toimetamiseks, tarbimisse lubamiseks ning tootmiseks väljaspool aktsiisiladu juhul, kui see on lubatud käesoleva seaduse alusel.

(2) Biokütuse loa saamiseks tuleb maksuhaldurile esitada kirjalik taotlus, milles on märgitud biokütuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed, käideldava biokütuse nimetus, kirjeldus, KNi kood, aastane planeeritav biokütuse tootmiskogus, Eestisse toimetatav kogus ja tarbimisse lubatav kogus. Biokütuse tootmise korral väljaspool aktsiisiladu esitatakse tootmise tehnoloogiline kirjeldus. Aktsiisilaost tarbimisse lubatava biokütuse puhul teatatakse aktsiisilaopidaja number või aktsiisilao tegevusloa taotluse esitamise kuupäev. Maksuhalduril on õigus biokütuse loa taotlejalt nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente.

(3) Biokütuse luba antakse maksuhalduri otsusega, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed ja dokumendid on esitatud ja maksuhalduri poolt aktsepteeritud. Aktsiisilaost tarbimisse lubatava biokütuse puhul antakse biokütuse luba mitte varem kui aktsiisilao tegevusluba. Biokütuse loa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates. Biokütuse luba antakse kehtivusajaga kuni kuus aastat.

(4) Biokütuse loa omanik on kohustatud iga aasta 1. märtsiks esitama maksuhaldurile biokütuse aruande. Biokütuse aruandes esitatakse andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta. Biokütuse aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tarbimisse lubatud biokütuse nimetus, kirjeldus, KNi kood ja kogus;
2) tarbimisse lubatud biokütuse maksumus ja selle kujunemise arvestus, sealhulgas biokütuse tooraine ja lisandite maksumus ning tootmiskulude arvestus;
3) tarbimisse lubatud biokütuse energiasisaldus.

(5) Biokütuse loa omanik on kohustatud andma maksuhaldurile asjassepuutuvaid andmeid, mida riigiabi andja vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest. Biokütuse loa omanikule antud riigiabi summa on avalik teave.

(6) Kui biokütuse loa omanik jätab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtajaks biokütuse aruande esitamata või ei esita maksuhalduri nõudmisel käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmeid, võib maksuhaldur biokütuse loa kehtivuse peatada.

(7) Maksuhaldur tunnistab biokütuse loa kehtetuks, kui 30 päeva jooksul biokütuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud või kui biokütuse loa omanik esitab maksuhaldurile taotluse biokütuse loa kehtetuks tunnistamiseks.

(8) Maksuhaldur esitab Rahandusministeeriumile iga aasta 15. aprilliks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed.»;

98) paragrahvi 693 lõike 1 punktis 2 ja § 695 lõikes 5 asendatakse sõnad «vedel- ja tahkekütus» sõnaga «vedelkütus» vastavas käändes;

99) paragrahvi 693 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Maksuhalduril on õigus nõuda energia aktsiisivabastuse loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele.»;

100) paragrahvi 6912 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Maksuhalduril on õigus nõuda jäätmetest kütuse tootmise loa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud dokumentidele.»;

101) paragrahvi 791 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet aktsiisikauba saajale või tema esindajale elektroonse teate, kuhu märgitakse aktsiisikaubaga lubatud toiming. Kokkuleppel kohustatud isikuga võib Maksu- ja Tolliamet väljastada kirjaliku teate.»;

102) seadust täiendatakse §-ga 857 järgmises sõnastuses:

«§ 857. Üleminekuperiood e-saatelehe rakendamiseks

(1) Enne 2010. aasta 1. aprilli teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustatavate toodete haldus-saatedokumendi kohta (EÜT L 276, 19.9.1992, lk 1–10) kehtestatud saateleht.

(2) Kuni 2010. aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saateleht olema kaasas aktsiisikaubaga selle ajutises aktsiisivabastuses lähetamisel liikmesriiki, kus ei rakendata saatelehe elektroonilist süsteemi alates 2010. aasta 1. aprillist.

(3) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud maksuhaldurile teatama komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2719/92 kehtestatud saatelehe alusel teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses kuni 2010. aasta 31. detsembrini lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisest, esitades maksuhaldurile viivitamata saatelehe neljanda eksemplari.

(4) Aktsiisikauba vastuvõtja on kohustatud aktsiisikauba lähetajale tagastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud saatelehe ühe eksemplari hiljemalt aktsiisikauba vastuvõtmise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 15. päevaks.»;

103) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8–9), viimati muudetud direktiiviga 2003/117/EÜ (ELT L 333, 20.12.2003, lk 49–50);
nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10–11), viimati muudetud direktiiviga 2003/117/EÜ (ELT L 333, 20.12.2003, lk 49–50);
nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27), viimati muudetud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli III lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 86–88);
nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31);
nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40–45), viimati muudetud direktiiviga 2002/10/EÜ (EÜT L 46, 16.2.2002, lk 26–28);
nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70), viimati muudetud direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 100–105);
nõukogu direktiiv 2006/79/EÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (ELT L 286, 17.10.2006, lk 15–18);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 009, 14.1.2009, lk 12–30).»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. märtsil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–9, 12–14, 22–24, 28, 33, 39, 42, 44, 49, 51–55, 57–62, 73, 74, 81 ja 101–103 jõustuvad 2010. aasta 1. aprillil.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json