Teksti suurus:

Ravimiseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 7, 31

Ravimiseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 619

§ 1. Ravimiseaduses (RT I 2005, 2, 4; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«(11) Retseptiravimeid võib üldapteegist ja veterinaarapteegist väljastada Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis õiguspäraselt väljakirjutatud retsepti (edaspidi Euroopa Liidu retsept) alusel.

(12) Ravimi ohutu kasutamise tagamiseks on Euroopa Liidu retsept kehtiv:
1) 60 päeva pärast väljakirjutamist, välja arvatud juhul, kui retseptile on märgitud teine kehtivusaeg;
2) kui retseptile on kantud andmed, mille koosseisu kehtestab sotsiaalminister määrusega.»;

2) paragrahvi 33 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Sotsiaalminister kehtestab määrusega:
1) ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja korra ning retsepti vormi;
2) ravimite Euroopa Liidu retsepti alusel apteekidest väljastamise tingimused ja korra.»;

3) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Sotsiaalminister võib kehtestada määrusega rahvatervise kaitse huvides piiranguid Euroopa Liidu retsepti alusel väljastatavate ravimite ja ravimirühmade kaupa.»;

4) paragrahvi 81 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Apteegiteenuse osutaja on kohustatud retsepti, välja arvatud Euroopa Liidu retsepti, töötlema läbi retseptikeskuse, salvestades ravimi müügiga seotud info, sealhulgas retseptiravimi väljaostva isiku andmed.»

§ 2. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (RT I 1997, 52, 834; 2009, 62, 405) § 4 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

«(91) Ravimiseaduse § 33 lõikes 11 nimetatud Euroopa Liidu retsepti alusel narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ei väljastata.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json