Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 8, 39

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. veebruari 2010. a otsusega nr 620

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2009, 60, 395) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 7 täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

«sotsiaalregister sisaldab andmeid, mis on sellesse sisestatud enne 2010. aasta 1. aprilli;»;

2) paragrahvi 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 punktis 91 asendatakse sõnad «lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteem» sõnadega «koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteem»;

5) paragrahvi 2 punkt 91 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) sotsiaalhoolekandealase teabe ja statistika kogumine, analüüsimine ja edastamine elanikkonnale;»;

8) paragrahvi 6 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine;»;

11) paragrahvi 8 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 30 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 30 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahv 301 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 301. Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteem

(1) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi eesmärgiks on koolieelse lasteasutuse kohtade kättesaadavuse parandamine ja koolieelse lasteasutuse kohtade saamise läbipaistvuse suurendamine ning lapsevanemate operatiivne informeerimine koolieelse lasteasutuse kohtade täituvusest nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste lõikes.

(2) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi asutab ja infosüsteemi põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus.

(3) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi vastutav töötleja on Siseministeerium.

(4) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi volitatud töötleja määrab regionaalministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Volitatud töötleja määramine toimub halduskoostöö seaduses sätestatud korras.

(5) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi nõuetekohaseks talituseks vajalik andmete ulatus ja töötlemise kord kehtestatakse infosüsteemi põhimäärusega.

(6) Koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemi asutamise ja pidamise kulud kaetakse riigieelarvest.»;

15) paragrahv 301 tunnistatakse kehtetuks;

16) seadust täiendatakse §-dega 302–307 järgmises sõnastuses:

Ǥ 302. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister

(1) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on riigi infosüsteemi kuuluv keskne andmekogu, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö dokumenteerimiseks ja menetlemiseks, sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks, lapsendamise korraldamiseks, eestkoste korraldamiseks ning sotsiaalhoolekandealase teabe ja kohaliku omavalitsuse makstavate, isikute individuaalsest abivajadusest, toimetulekuvõimest või majanduslikust olukorrast mittesõltuvate sotsiaaltoetuste kohta käiva teabe ja statistika kogumiseks.

(2) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri asutab ning selle põhimääruse ja andmete säilitamise tähtaja kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(4) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri asutamise ja pidamise kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 303. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri volitatud töötlejad

(1) Toimetulekutoetuse ja hooldamise eest makstava toetuse ning käesoleva seaduse §-s 224 sätestatud riigieelarvest makstava täiendava sotsiaaltoetuse taotlemise ja maksmisega ning hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega seotud andmeid töötlevad sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris kohalikud omavalitsused. Muude käesoleva seaduse § 305 lõikes 2 nimetatud andmete töötlemise õigus registri volitatud töötlejatena on:
1) kohalikel omavalitsustel;
2) maavalitsustel.

(2) Kohalik omavalitsus võib anda halduslepinguga volituse isikuandmete töötlemiseks sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris järgmistele sotsiaalteenuse osutajatele:
1) sotsiaalnõustamise teenuse osutaja;
2) koduteenuse osutaja;
3) eluasemeteenuse osutaja;
4) hoolekandeasutuses hooldamise teenuse, välja arvatud üksnes riigieelarvest rahastatava erihoolekandeteenuse, osutaja;
5) muu sotsiaalteenuse osutaja, kes osutab kohaliku omavalitsuse rahastatavat sotsiaalteenust.

(3) Maavalitsus võib anda halduslepinguga volituse isikuandmete töötlemiseks sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris järgmistele sotsiaalteenuse osutajatele:
1) asenduskoduteenuse osutaja;
2) tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sotsiaalteenuse osutajaga sõlmib halduslepingu isikuandmete töötlemiseks tema asukohajärgne kohalik omavalitsus ja lõikes 3 nimetatud sotsiaalteenuse osutajaga tema asukohajärgne maavalitsus.

(5) Nende isikuandmete loetelu, mille töötlemiseks kohalik omavalitsus või maavalitsus võib sotsiaalteenuse osutajat volitada, kehtestab Vabariigi Valitsus sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses.

§ 304. Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse ning andmevahetus

(1) Käesolevast seadusest tuleneva andmete esitamise kohustuse olemasolul või vastutava või volitatud töötleja nõudel on sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kandmiseks kohustatud andmeid esitama:
1) kohalik omavalitsus;
2) maavalitsus;
3) isik, kes on pöördunud abi saamiseks kohaliku omavalitsuse või valitsusasutuse poole;
4) Sotsiaalministeerium;
5) sotsiaalnõustamise teenuse osutaja;
6) tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja;
7) koduteenuse osutaja;
8) eluasemeteenuse osutaja;
9) perekonnas hooldamise teenuse osutaja;
10) asenduskoduteenuse osutaja;
11) hoolekandeasutuses hooldamise teenuse, välja arvatud üksnes riigieelarvest rahastatava erihoolekandeteenuse, osutaja;
12) käesoleva seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldaja;
13) lapsendada sooviv isik;
14) hooldaja perekonnaseaduse tähenduses;
15) muu isik või asutus, kes osutab kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavat sotsiaalteenust käesoleva seaduse tähenduses.

(2) Vastutaval töötlejal, maavalitsusel ja kohalikul omavalitsusel on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest tema töödeldavate andmete ulatuses.

(3) Kui andmevahetust ei ole võimalik avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi nõuetele vastavalt teostada, korraldab vastutav või volitatud töötleja andmete käsitsi sisestamise sotsiaalteenuste ja -toetuste registrisse.

§ 305. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantavad andmed

(1) Kohalik omavalitsus kannab toimetulekutoetuse ja hooldamise eest makstava toetuse ning käesoleva seaduse §-s 224 sätestatud riigieelarvest makstava täiendava sotsiaaltoetuse taotlemiseks ja maksmiseks vajalikud andmed ning hoolduse seadmise ja hooldaja määramise andmed sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses kehtestatud korras.

(2) Sotsiaalteenuste, muude sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmisega seotud andmete, juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö dokumenteerimise ja menetlemise andmete, lapsendamise korraldamise ja eestkoste korraldamise andmete, muude kohaliku omavalitsuse makstavate sotsiaaltoetuste, mida makstakse isikutele sõltumata nende individuaalsest abivajadusest, toimetulekuvõimest või majanduslikust olukorrast, ning käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 sätestatud andmete kandmine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse on vabatahtlik.

(3) Käesoleva seaduse § 10 punktides 11–2 nimetatud teenuste andmed kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse juhul, kui neid rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, tuleb andmete kandmisel lähtuda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses kehtestatust.

§ 306. Juurdepääs registriandmetele

Käesoleva seaduse § 303 lõigetes 2 ja 3 nimetatud sotsiaalteenuse osutajal on juurdepääs tema poolt registrisse sisestatud andmetele ja selle isiku, kes on suunatud või haldusorgani otsuse alusel läinud vastava sotsiaalteenuse osutaja juurde teenust saama, järgmistele andmetele:
1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, surmakuupäev, sugu;
2) isiku staatus rahvastikuregistris ja isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht;
3) haldusorgani sisestatavad andmed isikule määratud sotsiaalteenuse osutamise kohta.

§ 307. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine

Käesoleva seaduse § 303 lõikes 1 nimetatud volitatud töötleja määrab isikuandmete kaitse eest vastutava isiku kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse §-ga 30 või esitab delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiseks, muutmiseks ja täiendamiseks Andmekaitse Inspektsioonile isikuandmete kaitse seaduse § 28 kohase registreerimistaotluse.»;

17) seadust täiendatakse §-ga 462 järgmises sõnastuses:

«§ 462. Riikliku sotsiaalregistri likvideerimine ja selles sisalduvad andmed

(1) Kohalikud omavalitsused edastavad Sotsiaalministeeriumile riiklikus sotsiaalregistris olevad andmed 2010. aasta 31. jaanuari seisuga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul seaduse jõustumisest. 2010. aasta 1. veebruarist kuni 31. märtsini lisandunud andmed edastatakse hiljemalt 2010. aasta 16. aprilliks.

(2) Sotsiaalministeerium kontrollib edastatud andmetest abivajavate isikute ees- ja perekonnanime ning isikukoodi vastavust rahvastikuregistris olevatele andmetele. Vigade ilmnemisel parandab kohalik omavalitsus nimetatud andmed.

(3) Sotsiaalministeerium kannab riiklikust sotsiaalregistrist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse abivajava isiku ning talle 2010. aasta 31. märtsini osutatud teenuste ja makstud toetuste kohta järgmised andmed:
1) rahvastikuregistri andmetel põhinevad üldandmed isiku kohta;
2) isikule osutatud teenuste ja makstud toetuste menetlemisel kogutud vajalikud andmed.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel Sotsiaalministeeriumile edastatud andmed, mida ei kanta sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, hävitatakse 2010. aasta 1. juuliks.

(5) Riiklik sotsiaalregister likvideeritakse ja selles olevad andmed antakse üle Rahvusarhiivi või hävitatakse kooskõlas arhiiviseadusega või kantakse kohaliku omavalitsuse soovil kohaliku omavalitsuse asutatud andmekogusse.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seaduse § 1 punktid 1, 4, 7, 12–14 ja 16 ning punktis 17 esitatud § 462 lõiked 1–4 jõustuvad 2010. aasta 1. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 10 jõustub 2010. aasta 1. juunil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5 ja 15 jõustuvad 2010. aasta 1. septembril.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 3, 8, 9 ja 11 ning punktis 17 esitatud § 462 lõige 5 jõustuvad 2011. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json