Teksti suurus:

Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2017
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord

Vastu võetud 30.08.2007 nr 211
RT I 2007, 51, 350
jõustumine 16.09.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2010RT I 2010, 6, 1914.02.2010

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» alusel toetuse andmisest ja kasutamisest (edaspidi kasutamine) teavitamise, toetuse kasutamise avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25–78), artikli 3 lõike 2 punktis c nimetatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (edaspidi Euroopa territoriaalne koostöö) rakenduskavade alusel struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamisel, struktuuritoetuse kasutamise avalikustamisel ning rahastatud objektide tähistamisel ja Euroopa Liidu osalusele viitamisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut, välja arvatud § 2 lõigetes 4–6, § 3 lõikes 7, § 6 lõigetes 1–3, § 7 lõigetes 3 ja 4, § 8 lõike 2 punktis 4, § 9 lõike 2 punktis 5, §-s 6, §-s 10, § 11 lõikes 1, lõike 2 punktis 4 ja lõigetes 3–7, §-des 12 ja 13, § 15 lõikes 2 ja § 16 lõikes 2 ja 4 sätestatut ning lisa jooniseid 1–20.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

§ 2.  Teavitamise kohustus

  (1) Struktuuritoetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest käesolevas määruses ettenähtud korras. Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamiseks kasutatakse eraldusmärgina struktuuritoetuse logo (edaspidi logo).

  (2) Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamine toimub rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise teel.

  (3) Logo ei tohi kasutada objektil, millel puudub seos struktuuritoetusega või selle andmise või kasutamise tutvustamisega.

  (4) Struktuuritoetuse saaja võib kasutada logo enne programmi kinnitamist, kui logoga tähistatud tegevused on kooskõlas programmi raames elluviidavate tegevustega.

  (5) Struktuuritoetuse taotleja on kohustatud logo kasutama alates tema projekti kohta tehtud toetuse andmise otsusest.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (6) Kui rahastatav objekt on valminud enne toetuse andmise otsust, tuleb toetuse saajal täita teavitamiskohustusi alates toetuse andmise otsusest.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

2. peatükk STRUKTUURITOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 3.  Struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise tingimused

  (1) Objektide tähistamiseks ja Euroopa Liidu osalusele viitamiseks tähistatakse logoga kõik struktuuritoetusest rahastatud ja struktuuritoetust tutvustavad projektid või tegevused (edaspidi objekt), sealhulgas:
  1) ehitised;
  2) meened;
  3) info- ja reklaammaterjalid;
  4) üritused;
  5) masinad;
  6) digitaalsed infokandjad ja materjalid, mille puhul logo paigutatakse pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
  7) televisioonisaated, artiklid ja muud tekstid tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
  8) trükimeedia või digitaalse meedia väljaannete kuulutused;
  9) trükised.

  (2) Logo paigutatakse avalikkusele nähtavale kohale.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb tekstiliselt viidata nii vastavale fondile kui Euroopa Liidule.

  (4) Struktuuritoetuse saaja tähistab loodud veebilehe või projekti kajastava veebilehe logoga ja edastab seejuures teavet struktuuritoetusest rahastatud projekti sisu ning projekti algus- ja lõppkuupäeva kohta, välja arvatud tehnilise abi meetmete projekti puhul.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (5) Struktuuritoetuse saaja paigutab logo dokumentidele, tunnistustele ja sertifikaatidele, mis jaotatakse rahastatud projekti käigus või tulemusel projektis osalejatele või avalikkusele.

  (6) Kui struktuuritoetusest rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigutab struktuuritoetuse saaja oma esindusruumidesse § 7 nõuetele vastava infosildi. Meenele ja töövahendile paigutatakse nimetatud juhul ainult § 11 nõuetele vastav Euroopa Liidu lipu kujutis koos tekstiga «Euroopa Liit» (lisa, joonis 21).
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (7) Käesoleva määrusega kehtestatud logo võib kasutada ka perioodi 2004–2006 struktuuritoetusest rahastatud struktuuritoetust tutvustavate tegevuste ja objektide tähistamiseks.

§ 4.  Objektide tähistamise algus ja kestus

  (1) Logo paigutatakse struktuuritoetuse abil rahastatud või valminud objektile kohe pärast selle soetamist või valmimist, välja arvatud objektid, millele struktuuritoetuse logo on paigutatud tootmise käigus.

  (2) Juhul kui projekti raames teostatakse ehitus- või muid tegevusi, tähistatakse objekt logoga vahetult pärast tegevuse alustamist. Ürituse puhul tähistatakse ürituse läbiviimise koht struktuuritoetuse logoga ürituse toimumise perioodiks.

  (3) Paigutatud tähistus peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kui struktuuritoetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne tähistuse kohustuse tähtaja möödumist, vahetab struktuuritoetuse saaja selle välja.

§ 5.  Objektide tähistamise vahendid

  Struktuuritoetusest rahastatud objekti tähistab struktuuritoetuse saaja struktuuritoetuse logoga kleebise, infosildi, stendi või tänutahvli abil või lisab objektile logo tootmise käigus vastavalt objekti iseloomule ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 6.  Kleebis

  (1) Struktuuritoetusest rahastatud objektid tähistab struktuuritoetuse saaja struktuuritoetuse logo kleebisega järgmiselt:
  1) väikesed objektid (kontoritehnika, mööbliesemed, väiksemad töövahendid jm) vertikaalse 27×45 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 13) või horisontaalse 45×27 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 14);
  2) suured objektid (sõidukid, seadmed jm) vertikaalse 72×120 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 15) või horisontaalse 120×72 mm suuruse kleebisega (lisa, joonis 16).

  (2) Kleebised hangib korraldusasutus ning jaotab need rakendusüksuse vahendusel struktuuritoetuse saajatele tasuta. Korraldusasutus võib keelduda ühe projekti kohta üle 500 kleebise tasuta väljastamisest.

  (3) Kleebist ei pea kasutama juhul, kui struktuuritoetusest rahastatud objektiga samasse ruumi on paigaldatud § 7 nõuetele vastav infosilt või kui objektile on tootmise käigus lisatud lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav logo. Rakendusüksusel on sellisel juhul õigus otsustada objekti tähistamise vahendi või tegevuse märgistuse minimaalsete mõõtmete üle.

§ 7.  Infosilt

  (1) Kui struktuuritoetuse abiga on renditud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud hooneid, ruume, rajatisi või muid sarnaseid objekte ning läbi viidud tegevusi ja üritusi, mille asukohta stendi või tänutahvli paigaldamine ei ole nõutav, tuleb nendesse hoonetesse, ruumidesse, rajatistele või nendega seotud kohta nähtavale kohale paigaldada struktuuritoetuse logoga infosilt (lisa, joonis 17). Infosildi olemasolu korral ei ole vaja üksikobjektide tähistamiseks eraldi kleebiseid kasutada.

  (2) Infosildil peab asetsema struktuuritoetuse logo ning struktuuritoetusest rahastatud projekti nimi või lühikirjeldus, projekti toimumise ajavahemik või valmimise aeg.

  (3) Infosildi minimaalne suurus on 210×148,5 mm.

  (4) Struktuurivahenditest rahastatud objekte võib struktuuritoetuse saaja tähistada struktuuritoetuse logoga lõigetes 1–3 sätestatust erinevalt, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusüksusega.

§ 8.  Stend

  (1) Kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, püstitatakse objekti asukohta stend (lisa, joonis 18).

  (2) Stend peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub soetatava või ehitatava objekti vahetus läheduses;
  2) stendile paigutatakse struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast;
  3) stendile lisatakse projekti nimi või tegevuste nimetused, valmimise aeg, struktuuritoetuse saaja ja vajaduse korral projekti sisu lühikirjeldus;
  4) stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm;
  5) stendile on lubatud paigutada ka teiste objekti valmimise või rahastamisega seotud asutuste logosid ning muud täiendavat informatsiooni objekti kohta;
  6) objektide puhul, mille osas on nõutav «Ehitusseaduse» § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvli paigaldamine, tuleb olenemata avaliku sektori kogupanuse suurusest lisada informatsioonitahvlile ka viide struktuuritoetuse kasutamisele vastavalt käesoleva lõike punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Nimetatud nõuetele vastava informatsioonitahvli paigaldamisel ei ole eraldi struktuuritoetusele viitava stendi paigaldamine vajalik.

  (3) Kui ühel ja samal territooriumil teostatakse samaaegselt erinevaid struktuuritoetusest rahastatud, lõikes 1 nimetatud projekte, võib lõike 2 punktide 2 ja 3 kohase informatsiooni eelnevalt rakendusüksusega kooskõlastades kanda ühele ja samale stendile.

  (4) Kui stend ei ole paigaldatud vastavalt lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks, mis rakendusüksuse ettekirjutuste mittejärgmise korral võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või tagasinõudmiseni.

§ 9.  Tänutahvel

  (1) Kui füüsilise objekti ostmisel või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, peab struktuuritoetuse saaja hiljemalt kuue kuu jooksul pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist paigaldama objekti asukohta tänutahvli. Infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel asendab struktuuritoetuse saaja §-s 8 nimetatud stendi või nõuetekohase informatsioonitahvli tänutahvliga (lisa, joonis 19) kuue kuu jooksul pärast tööde lõpetamist.

  (2) Tänutahvel peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) tänutahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objektil, selle vahetus läheduses või sellega seotud kohas;
  2) tänutahvlile paigutatakse struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tänutahvli pindalast;
  3) tänutahvlile märgitakse objekti valmimise aeg;
  4) tänutahvlile märgitakse projekti nimi või lühikirjeldus;
  5) tänutahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

  (3) Kui ühel ja samal territooriumil teostati samaaegselt erinevaid struktuuritoetusest rahastatud, lõikes 1 nimetatud projekte, võib lõike 2 punktide 2 ja 3 kohase informatsiooni eelnevalt rakendusüksusega kooskõlastades kanda ühele ja samale tänutahvlile. Stend asendatakse tänutahvliga 6 kuu jooksul pärast esimese projekti lõppemist.

  (4) Paigaldatud tänutahvlit peab säilitama vähemalt 31. detsembrini 2025. a.

  (5) Kui tänutahvel ei ole paigaldatud vastavalt lõigetes 1–4 sätestatud tingimustele, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks, mis rakendusüksuse ettekirjutuste mittejärgmise korral võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või tagasinõudmiseni.

§ 10.  Digitaalne struktuuritoetuse logo

  Struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamiseks vajaliku digitaalse struktuuritoetuse logo teeb korraldusasutus struktuuritoetuse saajale avalikult kättesaadavaks veebilehel www.struktuurifondid.ee.

3. peatükk STRUKTUURITOETUSEST RAHASTATUD OBJEKTIDE TÄHISTAMISE JA EUROOPA LIIDU OSALUSELE VIITAMISE KORD 

§ 11.  Nõuded eraldusmärgi vormile ja komponentidele

  (1) Logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ning nende all olevast tekstist (lisa, joonised 1–4).

  (2) Logol Euroopa Liidu embleemi all asub:
  1) Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Euroopa Sotsiaalfond» (lisa, joonis 1);
  2) Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Euroopa Regionaalarengu Fond» (lisa, joonis 2);
  3) Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide puhul tekst «Euroopa Liit» ja «Ühtekuuluvusfond» (lisa, joonis 3);
  4) mitmele fondile viitamisel või korraldusasutuse poolt läbiviidavate teavitustegevuste puhul tekst «Euroopa Liidu struktuuritoetus» (lisa, joonis 4).
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Purjekujulise Eesti lipu kujutise all asub tekst «Eesti tuleviku heaks» (lisa, joonised 1–4).

  (4) Logo kirjatüübiks on Din 1451 Mittelschrift (True Type) (lisa, joonis 10).

  (5) Logo kasutatakse horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem vasakul ja purjekujuline Eesti lipu kujutis paremal. Vertikaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem all ja purjekujuline Eesti lipu kujutis ülal.

  (6) Välisriikides levitatavatel trükistel ja teistel võõrkeelsetel infomaterjalidel võib kasutada ka logode ingliskeelseid versioone (lisa, joonis 20).

  (7) Logo esitatakse käesolevas määruses ja selle lisas toodud kujul. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.

§ 12.  Logo mõõtmed ja turvaala

  (1) Logo turvaala on logo ümber olev tühi ala, millel ei ole muid kujunduselemente (lisa, joonis 5).

  (2) Struktuuritoetuse logo turvaala proportsioonid logo suhtes on muutumatud (lisa, joonis 6).

  (3) Struktuuritoetuse logo väikseimad lubatud mõõtmed on horisontaalsel logol 25×10 mm ja vertikaalsel logol 11×24 mm (lisa, joonis 7).

  (4) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo ainult koos valget värvi turvaalaga (lisa, joonis 8). Kui heledal ühevärvilisel taustal puudub võimalus trükkida logo taustaks valget turvaala, kasutatakse ainult mustvalget logo (lisa, joonis 9).

§ 13.  Logo värvid

  (1) Logo kasutakse värvilisena (lisa, joonis 11). Kui trükitehnilistel põhjustel või muudel põhjendatud juhtudel ei ole logo värvilisena kujutamine võimalik, võib logo kasutada mustvalgena. Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must ning tähed mustad valgel taustal (lisa, joonis 12).

  (2) Logo Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on (lisa, joonis 11):
  1) kollane (Spotvärv: PANTONE Yellow; CMYK: C 0%, M 0%, Y 100%, K 0%; RGB: R 255%, G 204%, B 0%);
  2) sinine (Spotvärv: PANTONE Reflex Blue; CMYK: C 100%, M 80%, Y 0%, K 0%; RGB: R 0%, G 0%, B 153%);
  3) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%).

  (3) Logo purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on:
  1) sinine (Spotvärv: PANTONE 285 C; CMYK: C 91%, M 43%, Y 0%, K 0%; RGB: R 31%, G 96%, B 169%);
  2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  3) valge.

  (4) Mustvalge Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on (lisa, joonis 12):
  1) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  2) valge.

  (5) Mustvalge purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on (lisa, joonis 12):
  1) hall (Spotvärv: PANTONE 423 C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 50%; RGB: R 127%, G 127%, B 127%);
  2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  3) valge.

  (6) Logo teksti värvikood on (lisa, joonis 10) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%).

4. peatükk STRUKTUURITOETUSE KASUTAMISE AVALIKUSTAMINE 

§ 14.  Struktuuritoetuse kasutamise andmete avalikustamise tingimused

  (1) Vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõikes 5 sätestatule avalikustab rakendusüksus, Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade puhul vastava rakenduskava ühine tehniline sekretariaat, struktuuritoetusest rahastatud projekti kohta vähemalt järgmised andmed:
  1) struktuuritoetuse saaja nimi;
  2) projekti nimi;
  3) struktuuritoetuse summa.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele avalikustatakse võimalusel ka projekti kestus.

  (3) Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade alusel struktuuritoetusest rahastatud projekti andmed avalikustab vastava rakenduskava ühine tehniline sekretariaat Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade veebilehel.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

§ 15.  Avalikustamise kord

  (1) Andmed avalikustatakse pärast struktuuritoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja programmi või investeeringute kava kinnitamist ning hoitakse avalikuna vähemalt kuni 31. detsembrini 2015. a.

  (2) Rakendusüksused avalikustavad struktuuritoetusest rahastatud projektide andmed oma veebilehel ning korraldusasutus veebilehel www.struktuurifondid.ee.

  (3) Rakendusasutus edastab programmi ja selle muudatused kümne tööpäeva jooksul pärast kinnitamist korraldusasutusele e-posti teel.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

  (4) Korraldusasutus avaldab meetme tingimused, investeeringute kava ja programmi veebilehel www.struktuurifondid.ee.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

§ 16.  Kommunikatsioonitegevuste korraldamine

  (1) Struktuuritoetuse kommunikatsiooni korraldamiseks koostab:
  1) Haridus- ja Teadusministeerium inimressursi arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium majanduskeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
  3) Keskkonnaministeerium elukeskkonna arendamise rakenduskava kommunikatsiooniplaani;
  4) Siseministeerium Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava kommunikatsiooniplaani.

  (2) Korraldusasutus teeb rakenduskavade üleseid teavitustegevusi koostöös lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ministeeriumidega.

  (3) Kommunikatsiooniplaani koostamisel lähtuvad lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ministeeriumid (edaspidi ministeerium) ja Siseministeerium Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava raames Euroopa Komisjoni määrusest (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 371, 27.12.2006, lk 1–159). Ministeerium juhindub kommunikatsiooniplaani koostamisel ka korraldusasutuse koostatud struktuurivahendite kommunikatsioonistrateegiast ja kommunikatsiooniplaani koostamise juhendist.

  (4) Ministeerium esitab kommunikatsiooniplaani korraldusasutusele kooskõlastamiseks kahe kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjonis vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006.

  (5) Korraldusasutus esitab kommunikatsiooniplaanid nelja kuu jooksul pärast rakenduskava vastuvõtmist Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 3 sätestatule.

  (6) Ministeerium koostab koostöös korraldusasutusega rakenduskava kommunikatsiooniplaani alusel iga aasta kohta kommunikatsioonitegevuste kava, mis sisaldab tegevuste nimekirja ja eelarvet ning mis esitatakse korraldusasutusele infoks e-posti teel. Eesti–Läti 2007–2013 rakenduskava raames koostab aastase kommunikatsioonitegevuste kava Siseministeerium.

  (7) Ministeerium võib muuta kommunikatsioonitegevuste kava tegevusi kommunikatsiooniplaani eelarve piires. Ministeerium teavitab kommunikatsioonitegevuste kava muudatuste tegemisest korraldusasutust e-posti teel.

  (8) Ülevaade lõikes 1 nimetatud kommunikatsiooniplaani rakendamisest esitatakse rakenduskava seirekomisjonile vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 artiklis 4 sätestatule.
[RT I 2010, 6, 19 - jõust. 14.02.2010]

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json