Teksti suurus:

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2011
Avaldamismärge:RTL 2010, 8, 137

Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord

Vastu võetud 15.02.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 89 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivile numberkoodi andmise ja põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord.

  (2) Põllumassiivi kaardi koostab, põllumassiivi piiripunktide ja toetusõigusliku pindala määramise korraldab ning põllumassiivile numberkoodi annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

§ 2.   Piiripunktide määramine

  Põllumassiivi piiripunktide määramise korral kasutatakse koordinaatide määramiseks ortofotot, katastriüksuse piiri, maakasutusotstarbe piiri, kohapealse kontrolli käigus saadud tulemusi ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõike 2 punktis 2 nimetatud põllumajandusmaa piiri, kasutades koordinaatide süsteemi L-EST 97. Vajaduse korral võib PRIA teha põllumassiivi mõõdistamise.

§ 3.   Põllumassiivi kaardi koostamine

  (1) Põllumassiivi kaardi koostamise korral kasutatakse aluskaardina ortofotot.

  (2) Põllumassiivi kaardile kantakse põllumassiivi piiripunktid, numberkood ja maksimaalne toetusõiguslik põllumassiivi pindala.

  (3) Põllumassiivi kaardile kantakse põllumassiiv, mille pindala on vähemalt 0,30 ha.

§ 4.   Põllumassiivile numberkoodi andmine

  Põllumassiivile antakse unikaalne 11-kohaline numberkood. Uus numberkood antakse juhul, kui põllumassiiv jagatakse osadeks või kui liidetakse kokku mitu põllumassiivi.

§ 5.   Põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramine

  (1) Põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise korral võetakse aluseks põllumassiivi kaardil olevad piiripunktide koordinaadid. Saadud pindalast arvatakse maha põllumassiivil paiknev üle 0,01 ha suurune maa-ala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puude grupp, kivihunnik jne).

  (2) Põllumajanduslikuks tootmiseks sobivaks püsirohumaaks loetakse Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuva põllumassiivi maa-ala, millel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5.

§ 6.   Põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja andmete esitamise kord

  Põllumassiivi kasutamise kohta esitatakse andmed kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaa, püsikultuuride ja mustkesa kohta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõikes 2 nimetatud pindalatoetuse taotlusel.

§ 7.   Rakendussäte

  Põllumajandusministri 5. septembri 2003. a määrus nr 89 «Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord» (RTL 2004, 52, 891; 2006, 31, 549) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json