Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 8, 159

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 15.02.2010 nr 85

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Hiiu maakonnas:

Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
Elamu Kärdla linn Tiigi tn 21

2. Tunnistada ajaloomälestiseks Põlva maakonnas:

Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
Elmar Kitse suvemaja Vastse-Kuuste vald Valgemetsa küla

3. Tunnistada arheoloogiamälestisteks ühepuupaat Harju maakonnas, Kõue vallas, Kiruvere külas.

4. Tunnistada arheoloogiamälestiseks ühepuupaat ja paadi leiukoht Võru maakonnas, Misso vallas, Kärinä külas.

5. Tunnistada arheoloogiamälestisteks Soome lahes:

Jrk nr Nimetus
5.1. Laevavrakk
5.2. Laevavrakk «Stella»
5.3. Laevavrakk «Kazanets»

6. Punktis 5 nimetatud mälestiste asukohad määratakse kaartidel, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja kultuurimälestiste riiklikus registris.

7. Kehtestada punktides 1–5 nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja kultuurimälestiste riiklikus registris.

8. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu 16. septembri 2009. a koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

9. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Laine JÄNES

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json