Teksti suurus:

Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määruse nr 61 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 8, 141

Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määruse nr 61 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.02.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrust nr 61 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 2.3 «Investeeringud töötlemisse ja turustamisse» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 55, 765; 2009, 34, 440) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«2010. aasta taotlusvooru toetatav tegevus peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv «10 000 000» arvuga «5 000 000»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«2) puhastusseadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
3) kalandustoodete või veetaimede kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;»;

4) paragrahvi 5 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

«18) paragrahvi 4 lõike 3 punktides 8 ja 9 nimetatud kulud toetuse saaja puhul, kelle taotlus rahuldatakse 2010. aastal või hiljem;»;

5) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku jäätmekäitlusehitise ehitamise ning rekonstrueerimise korral on selle ehitise alune maa, mida ehitatakse, rekonstrueeritakse või kuhu paigaldatakse seade, taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.»;

6) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat või kui toetatava tegevuse maksumus ei ületa 156 000 krooni. Hinnapakkumise küsimise ettepanekut ei pea tegema ettevalmistava töö puhul, mille maksumus ei ületa 156 000 krooni.»;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) 5 hindepunkti, kui taotleja tegeles kalandustoodete või veetaimede töötlemisega põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (SAPARD) meetme 2, «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme 3.11 alameetme 3.11.1 või rakenduskava meetme 2.3 raames taotletava toetuse taotluse esmakordse rahuldamise ajal ning kellele ei ole määratud nimetatud meetmete raames kokku toetust rohkem kui 3 129 000 krooni;»;

8) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) 5 hindepunkti, kui taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal on taotleja ettevõttesse töötlemiseks sisse toodud kalandustoodetest või veetaimedest koguseliselt vähemalt 30% Eestis lossitud või kasvatatud.»;

9) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toetuse saaja võib esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid koos lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.»;

10) lisa 1 A-osa tegevus «02 Puhastusseadme, külmatootmisseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ja pakkeliini ostmine, kapitalirent ja paigaldamine» sõnastatakse järgmiselt:

«02 Puhastusseadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine»;

11) lisa 1 A-osa tabeli read 11.4–11.7 tunnistatakse kehtetuks;

12) lisa 1 A-osa tegevus «07 Kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine või rekonstrueerimine» ning tabeli read 11.13 ja 11.14 tunnistatakse kehtetuks;

13) lisa 1 A-osa tegevus «08 Laotõstuki ja külmveoki ostmine või kapitalirent» sõnastatakse järgmiselt:

«08 Laotõstuki ostmine või kapitalirent»;

14) lisa 1 A-osa tabeli rida 11.16 tunnistatakse kehtetuks;

15) lisa 1 B-osa tabelit täiendatakse reaga 16.1 järgmises sõnastuses:

«16.1. Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul kanda toetusraha kapitalirendile andja arvelduskontole.»;

16) lisa 1 B-osa tabeli rida 20 sõnastatakse järgmiselt:

«20. Kinnitan, et taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal töötlemiseks sissetulnud kalandustoodetest või veetaimedest on koguseliselt vähemalt 30% Eestis lossitud või kasvatatud.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json