Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses „Audiitortegevuse seadusega”

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 9, 160

Justiitsministri määruste muutmine seoses „Audiitortegevuse seadusega”

Vastu võetud 19.02.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1 ja «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2010, 2, 20) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 261 lõike 2 punktid 810 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) asjaolu, et vandeaudiitori aruanne on registriosakonnale esitatud ja vandeaudiitori aruande avaldanud audiitoril oli «Audiitortegevuse seaduse» § 81 lõike 1 kohaselt audiitorteenuse osutamise õigus, kui registriosakonnale esitatud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli kohustus on ette nähtud;
9) asjaolu, et kui registriosakonnale on esitatud muudetud või parandatud aruanne, siis ka vandeaudiitori aruanne oleks antud muudetud või parandatud aruande kohta;
10) aruandeandmete kokkulangevust registriandmetega (aadress, osa- või aktsiakapitali suurus, juhatuse ja nõukogu koosseis jne). Kui aruandes märgitud sidevahendite numbrid ei lange kokku registriosakonnale varem esitatud sidevahendite numbritega või kui vandeaudiitori aruande avaldanud audiitori andmed ei lange kokku varem teatatud audiitori andmetega, siis loetakse seda sidevahendite numbrite või audiitori andmete muutmisest teatamiseks. Esitatud andmete põhjal tehakse vajalikud muudatused ka infosüsteemis.»;

2) paragrahvi 261 lõikes 3 asendatakse sõna «kolme» sõnaga «viie»;

3) paragrahvi 291 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandusaasta aruannete päevikusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed majandusaasta aruannete ja nendega koos esitatavate dokumentide esitamise ja läbivaatamise kohta, sealhulgas:
1) andmed aruande esitanud ettevõtja kohta;
2) majandusaasta algus- ja lõppkuupäevad;
3) esitatud aruannete osad koos esitamise kuupäevaga;
4) vandeaudiitori aruande avaldanud audiitori ja vandeaudiitorite ühingut esindava vandeaudiitori nimi ning aruande allkirjastamise kuupäev;
5) andmed aruande vastuvõtja ja kontrollija kohta.»

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2010, 7, 121) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 122 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui kõigil raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikel isikutel ei ole võimalik majandusaasta aruannet digitaalallkirjastada, allkirjastavad kõik raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikud isikud aruandluskeskkonnas koostatud majandusaasta aruande paberkandjal ning lisavad majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid aruandluskeskkonda PDF-vormingus.»;

2) paragrahvi 123 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 123. Vandeaudiitori aruande vormistamine aruandluskeskkonnas»;

3) paragrahvi 123 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui audiitorkontroll on kohustuslik, vormistab audiitor aruandluskeskkonnas vandeaudiitori aruande. Vandeaudiitori aruanne peab olema digitaalallkirjastatud.»;

4) paragrahvi 123 lõikes 3 asendatakse sõna «järeldusotsuse» sõnadega «vandeaudiitori aruande»;

5) paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 28 lõike 4 punktist 6 jäetakse välja sõnad «või audiitorühingu».

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2010. aasta 8. märtsil.

(2) Määruse § 1 punkt 1, jõustub osas, millega muudetakse justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» § 261 lõike 2 punkti 8, 2010. aasta 15. märtsil.

Minister Rein LANG
Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json