Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 10, 52

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 „Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 25.02.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruses nr 223 «Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2006, 48, 362; 2009, 7, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse neljas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsiooni, kaitsealade kinnitatud välispiire ja maakatastri andmeid seisuga märts 2009. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga1, milles on muudetud Võiduküla sihtkaitsevööndi ja Luitemaa piiranguvööndi vahelise piiri kulgemist (lisatud).

______________________________
1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsiooni, kaitsealade kinnitatud välispiire ja maakatastri andmeid seisuga märts 2009. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.02.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00650.

Luitemaa looduskaitseala_leht1

Luitemaa looduskaitseala_leht2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json