Teksti suurus:

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 9, 164

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Vastu võetud 23.02.2010 nr 3

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruses nr 10 «Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused» (RTL 2009, 56, 820) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kui meetme raames antav toetus on käsitletav riigiabina teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks üldise grupierandi määruse artiklite 31 ja 32 mõistes, siis kohaldatakse nimetatud määruses sätestatud abi andmise tingimusi ning «Konkurentsiseaduse» §-s 342 sätestatut.»;

2) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) kompetentsidega seotud valdkondlike analüüside, sh vajadusel teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine;»;

3) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

«61) teadus- ja arendusprojektidega seotud teostatavusuuringute kulud;»;

4) paragrahvi 7 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Juhul kui põhitegevuse raames on tegemist riigiabiga üldise grupierandi määruse artiklite 31 ja 32 mõistes, on abikõlblikud teadus- ja arendusprojektiga seotud personali- ja üldkulud rakendusuuringute või tootearenduse eelsete tehnilise teostatavuse uuringute ja rakendusuuringute läbiviimiseks ulatuses, mil need on seotud konkreetse uurimisprojektiga ning mille tulemusel töötatakse välja uued, muudetud või täiustatud tooted, protsessid või teenused.»;

5) paragrahvi 7 lõike 8 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) arendatava kompetentsikeskuse põhikompetentsiga otseselt mitteseotud õppekavade väljatöötamise kulud;»;

6) paragrahvi 7 lõike 8 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

«15) mitterahalised kulud.»;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Tugitegevuse projektiga seotud personali- ja üldkulud (kommunaal-, side-, transpordikulu, üürikulu, bürootarbed ja projektijuhtimisega seotud töötasud) võivad moodustada maksimaalselt 5% projekti abikõlblike kulude kogumahust. Projekti üldkulud peavad põhinema projekti rakendamise tegelikel kuludel ning olema arvestatud Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» § 3 lõikes 7 sätestatud nõuete kohaselt.»;

9) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) juhul, kui toetus on käsitletav riigiabina teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks või sellega seotud teostatavusuuringute läbiviimiseks, peab olema projekti abikõlblik osa liigitatav kas rakendusuuringuteks või tootearenduseks või nendega seotud teostatavusuuringuteks. Abi osatähtsus ei tohi sellisel juhul ületada rakendusuuringute puhul 50% ja tootearenduse puhul 25% projekti abikõlblikest kuludest.»;

10) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaeg tugitegevuse puhul ei tohi olla hilisem sama taotleja poolt põhitegevuse taotluse esitamise alguskuupäevast.»;

11) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse kuupäev «31. detsember 2013» kuupäevaga «31. detsember 2014»;

12) paragrahvi 14 lõike 8 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Meetme komisjon vaatab läbi kõik lõikes 2 nimetatud hindamismetoodikale vastavalt positiivse hinnangu saanud ideekavandid ning teeb EASile ettepaneku ideekavandi heakskiitmiseks, osaliseks heakskiitmiseks või rahuldamata jätmiseks või saadab ideekavandi EASi täiendavaks menetlemiseks. Vajadusel vaatab meetme komisjon läbi mittevastavaks tunnistatud või negatiivse hinnangu saanud ideekavandi ning võtab vastavaks tunnistamise ning hindamise toimingute korrektsuse ja põhjendatuse suhtes seisukoha.»;

13) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tugitegevuse toetuse taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
1) taotlusvorm;
2) projekti eelarve;
3) projekti ajakava;
4) oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid;
5) üldandmed kõikide projektis osalevate partnerite kohta EASi poolt kinnitatud vormil;
6) projektijuhi ning teiste projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused (CV);
7) taotleja ning projektis osalevate kõikide partnerite kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
8) projektis osalevate partnerite vaheline koostööleping või selle koopia;
9) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
10) pakkumiskutsete lähteülesanded;
11) hankes osalenud pakkujate pakkumused koos pakkujate poolt varem teostatud sarnaste tööde loetelu ja kaasatava eksperdi elulookirjeldustega (CVdega);
12) hankes osalenud pakkumuste kvalifitseerimise ja eduka pakkumuse valiku protokoll.»;

14) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Edukaks tunnistatud pakkumuse jõusoleku aeg pärast projektitaotluse registreerimist EASis peab olema vähemalt 40 tööpäeva.»;

15) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 18 lõike 8 esimeses ja teises lauses asendatakse tähtaeg «55 tööpäeva» tähtajaga «30 tööpäeva»;

17) paragrahvi 20 lõike 3 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

«9) vastavalt projekti tegevuste iseloomule projekti finantsanalüüs, milles hinnatakse projekti tulu Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» § 11 alusel;
10) vastavalt projekti tegevuste iseloomule keskkonnamõjude hinnang vastavalt «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele»;»;

18) paragrahvi 20 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Voorude avanemise kuulutab EAS välja vähemalt kolm kuud ette, avaldades vastavasisulised teated EASi veebilehel ja üleriiklikus päevalehes.»;

19) paragrahvi 20 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 21 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Põhitegevuse toetuse taotluse menetlemise aeg on üldjuhul kuni 65 tööpäeva taotlusvooru tähtpäevast arvates. Hiljemalt 65 tööpäeva möödumisel tehakse taotluse esitajale teatavaks taotluse heakskiitmise või rahuldamata jätmise otsus või taotluse menetlemise hetkeseis.»;

21) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Ettemakseid toetuse saajale on võimalik teha rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» sätestatud korras.»;

22) paragrahvi 26 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) tagastama toetuse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõikes 1 toodud juhtudel või kui EASi juhatus nõuab seda vastavalt nimetatud seaduse § 26 lõikes 2 toodud juhtudel;»;

23) paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

«181) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi projekti tulemusena saadud puhastulust, mida ei ole enne taotluse rahuldamise otsust arvesse võetud, projekti kestel ja projekti vara kasuliku eluea jooksul, aga mitte pärast «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega;»;

24) paragrahvi 26 punkt 19 sõnastada järgmiselt:

«19) tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise kuupäevast toetuse kaasabil soetatud vara kasutamisel;»;

25) paragrahvi 26 täiendatakse punktidega 201 ja 202 järgmises sõnastuses:

«201) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi toetuse eest loodud ja soetatud vara osas õiguste üleandmisest pärast viie aasta möödumist projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest kuni projekti vara kasuliku eluea lõppemiseni, aga mitte pärast «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega;
202) esitama enne tehingu teostamist projektide tulemusel soetatud või parendatud objektide võõrandamise korral projekti vara kasuliku eluea jooksul, aga mitte pärast «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega, EASile objekti turuväärtust tõendava kinnisvara hindamisakti, mis võetakse aluseks projekti puhastulu hindamisel;»;

26) paragrahvi 28 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) paragrahvi 26 punktis 7 nimetatud muudatuste puhul (v.a projekti elluviimise tähtaja pikendamine) on EAS enne otsuse langetamist kohustatud küsima meetme komisjoni ettepanekut muudatuse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Muudatustaotlus rahuldatakse kehtestatud taotluse rahuldamise otsuse muutmisega;».

Minister Siim Valmar KIISLER
Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json