Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ning apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” ja sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 10, 180

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ning apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” ja sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.02.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 punktide 1 ja 2 ja § 31 lõike 6 punkti 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ning apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315; 2009, 93, 1351) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määrusega kehtestatakse:
1) ravimite väljakirjutamise ja apteekidest retsepti või tellimislehe alusel väljastamise tingimused ja kord, sealhulgas nõuded retseptiplankide, tellimislehtede ja saatedokumentide säilitamisele ja arvestusele;
2) retsepti vorm;
3) ravimite Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni retsepti (edaspidi EL retsept) alusel apteekidest väljastamise tingimused ja kord.»;

2) määruse § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ühele retseptile võib kirjutada ja ühe retsepti alusel võib väljastada ainult ühe ravimi, v.a EL retsepti korral.»;

3) määruse § 2 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eestis viibimise ajaks vajaminevaid ravimeid soodustusega võib välja kirjutada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis kindlustatud isikutele (edaspidi EL kindlustatu), kes tõendavad oma kindlustuskaitset kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E112, E123) alusel.»;

4) määruse § 2 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kannete tegemisel lähtutakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud korrast.»;

5) määruse § 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) patsiendi nimi, isikukood ja elukoha aadress, EL kindlustatu puhul vähemalt elukohariik ja isikukood käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud kindlustuskaitset tõendava dokumendi järgi;»;

6) määruse § 4 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks ning lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Soodustusega väljakirjutatud ravimi paberretseptile, mis väljastatakse isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud dokumendi alusel, lisab tervishoiuteenuse osutaja nimetatud dokumendi koopia.»;

7) määruse § 4 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(21) Soodustusega väljakirjutatud digiretseptile, mis väljastatakse isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi alusel, lisatakse retseptikeskuses lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised andmed:
1) sünniaeg ja sugu;
2) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi liik;
3) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi number;
4) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi väljastanud riik;
5) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi väljastanud asutus;
6) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi väljastamise kuupäev ning selle kehtivuse alguse ja lõppemise kuupäev.»;

8) määruse § 4 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

«(22) Soodustusega digiretsepti väljakirjutamisel säilitab tervishoiuteenuse osutaja käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud dokumendi koopiat vähemalt 3 aastat.»;

9) määruse § 4 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) soodustuse määr (100%, 90%, 75%, 50% või täishind);»;

10) määruse § 4 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) märge patsiendi kindlustatuse kohta;»;

11) määruse § 4 lõikest 5 jäetakse välja teine lause;

12) määruse § 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja ravimvormis sisaldava ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks. Sel juhul märgib ravimi väljakirjutaja selle mitteasendatavaks ning lisab retseptile põhjenduse ravimpreparaadi asendamise keelamise kohta. Paberretseptil märgib retsepti väljakirjutaja lahtrisse 7 «mitte asendada» ning kannab põhjenduse ravimpreparaadi asendamise keelamise kohta tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.»;

13) määruse § 5 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) tarkvaras tuleb kasutada ning välja trükkida ravimvorm ja toimeaine sisaldus;»;

14) määruse § 6 lõiked 5–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Kui ravimi väljakirjutamisel on kasutatud ravimi toimeaine nimetust, peab ravimi väljastaja pakkuma patsiendile sobivate ravimite hulgast ravimpreparaati, mille puhul on patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel vähim. Kui retsepti esitaja keeldub soodsaima ravimpreparaadi ostmisest või ei ole temale soodsaim ravimpreparaat hulgimüügist saadaval, märgib ravimi väljastaja vastava põhjenduse retseptile.

(6) Kui välja on kirjutatud ravimpreparaat, mis apteegis hetkel puudub, peab apteek ravimi hankima mõistliku aja jooksul arvates retsepti esitamisest, v.a juhul, kui Ravimiamet kinnitab, et see ei ole Eestis saadaval. Viimasel juhul peab apteek sellest informeerima retsepti väljakirjutajat ning seejärel teavitama lahendusest retsepti esitajat. Konsulteerides ravimi väljakirjutajaga ja viimase nõusolekul võib asendada väljakirjutatud ravimi käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud tingimustel.

(7) Väljakirjutatud valmisravimi koguhulga erinemisel tootja originaalpakendite suurusest tuleb väljastada lähima suurusega originaalpakend, juhindudes käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatust. Pakendi jagamine on lubatud ainult selliste ravimvormide korral, kus jagamisel säilivad esmase pakendi (blister, ribapakend, tuub, ampull, viaal) kõigil osadel ravimi nimetus, müügiloa hoidja nimi, toimeaine sisaldus, partii number ja viimane kõlblikkusaeg, ning ravimiga antakse kaasa pakendi infoleht.

(8) Kui retsept on välja kirjutatud ravimile, millele ei ole Eestis kehtivat müügiluba ja mille kasutamise õigustatuse kohta on Ravimiamet teinud otsuse, tuleb apteegil esitada järelepärimine Eestis ravimite hulgimüügiõigust omavatele isikutele ning hankida ravim mõistliku aja jooksul arvates retsepti esitamisest, v.a juhul, kui hulgimüüja teatab, et sobivat ravimit ei saa Eestisse tarnida. Viimasel juhul teavitab apteek sellest retsepti väljakirjutajat ning lahendusest retsepti esitajat.»;

15) määruse § 6 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

«(91) Ravimi väljastamisel kasutatav tarkvara ei tohi sisaldada viiteid ega linke kindla ravimpreparaadi eelistamiseks, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud nõude täitmiseks pakkuda ravimpreparaati, mille puhul on patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel vähim. Ravimi väljastamisel kasutatav tarkvara peab tagama, et tarkvaraga töötamise ajal oleks välistatud ravimi reklaam või muul viisil ravimi väljastaja mõjutamine.»;

16) määruse § 6 lõike 10 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) ravimi väljastamise kuupäev ja väljastaja allkiri (paberretseptil).»;

17) määruse § 6 lõike 15 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamatult teavitada Ravimiametit.»;

18) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

«§ 61. Isikutele üld- ja veterinaarapteegist ravimite väljastamine EL retsepti alusel

(1) EL retsepti alusel ravimi väljastamisele ei kohaldu käesoleva määruse § 6 lõiked 1–21 ja 8.

(2) EL retsepti alusel ei või apteegist ravimit väljastada, kui väljastaja ei ole täielikult veendunud EL retsepti õiguspärasuses ja kehtivuses. Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile.

(3) EL retsepti alusel võib isikule apteegist ravimeid väljastada ainult juhul, kui retseptile on arusaadavalt kantud kõik järgmised andmed:
1) isiku, kellele ravim on välja kirjutatud, nimi;
2) väljakirjutatud ravimi ravimvorm, ravimpreparaadi või toimeaine nimetus ja toimeaine sisaldus;
3) ravimi kasutamisjuhend (ühekordne annus, kasutamissagedus);
4) EL retsepti väljakirjutaja nimi ja allkiri;
5) EL retsepti väljakirjutamise kuupäev.

(4) Kui EL retseptile ei ole märgitud isiku, kellele ravim on välja kirjutatud, vanust või sünniaega või isikukoodi, tuleb ravimi väljastajal seda ravimi ohutuks väljastamiseks retsepti esitanud isikult küsida ning kanda vastav teave retsepti pöördele ja kinnitada see oma nime ja allkirjaga.

(5) Kõigil juhtudel, kui ravimi õigeks väljastamiseks on olnud vajalik võtta ühendust ravimit väljakirjutanud isikuga ja temalt saadud teabe alusel on tehtud muudatusi väljastatava ravimpreparaadi, väljastatava koguse või muude ravimi väljastamist puudutavate asjaolude suhtes, tuleb ravimi väljastajal kanda vastav teave retsepti pöördele ja kinnitada see oma nime ja allkirjaga.

(6) Kui EL retseptile on välja kirjutatud ravimpreparaadi nimetus ja puudub täpsustus, kas ravimit võib asendada või mitte, või puudub EL retseptile välja kirjutatud ravimpreparaadil Eestis müügiluba, teavitatakse sellest patsienti ning tema nõusolekul asendatakse ravimpreparaat sama toimeainet samas koguses ja ravimvormis sisaldava ravimiga.

(7) Kui EL retseptil on tehtud parandusi, välja on kirjutatud omavahel sobimatuid aineid või isiku, kellele ravim on välja kirjutatud, vanusele sobimatu ravimvorm või annus, ei või apteegist ravimit väljastada.

(8) Ravimi väljastamise ajal kannab väljastaja EL retseptile järgmised andmed:
1) väljastatud ravimpreparaadi nimetus, toimeaine sisaldus ja kogus pakendis;
2) väljastatud ravimi pakendi hind, väljastatud pakendite arv ja ravimi hind kokku;
3) ravimi väljastamise kuupäev ja väljastaja allkiri;
4) apteegi nimi ja tegutsemiskoha aadress.

(9) EL retsept võetakse hoiule apteeki, v.a juhul, kui osa EL retseptile väljakirjutatud ravimi kogusest või ravimitest jääb väljastamata.

(10) Kui EL retsept võetakse hoiule apteeki, annab ravimi väljastaja ravimi ostjale koopia EL retseptist. Kui EL retsept antakse ravimi ostjale tagasi, jätab ravimi väljastaja koopia EL retseptist endale. EL retsepti koopia peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmeid.

(11) Ravimi ostjale antakse kviitung tema poolt makstud ravimi hinna kohta.

(12) Ravimi kasutamist käsitlev tekst kantakse kas väljastatava ravimi pakendile või selle külge kinnitatavale lehele.

(13) Retseptiravimite väljastamine peab apteegis kajastuma retseptiarvestuses vastavalt «Ravimiseaduse» § 31 lõike 6 punkti 3 alusel kehtestatud sotsiaalministri määrusele.»;

19) määruse § 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Retseptiravimeid võib üld- ja veterinaarapteek väljastada tervishoiuteenuse osutajatele, sh füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale tervishoiuteenuse osutajale ning teistele ravimite väljakirjutamisõigust omavatele isikutele ja isikutele, kellel on õigusaktist tulenevalt õigus retseptiravimite hankimiseks.»;

20) määruse § 8 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) iga ravimi kohta toimeaine või ravimpreparaadi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus, ravimi koguhulk;»;

21) määruse § 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Väljastamise aluseks olevaid EL retsepte ja nende koopiaid tuleb hoida teistest retseptidest eraldi.»;

22) määruse § 9 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

«(71) EL kindlustatule soodustingimustel väljastatud ravimi paberretseptidele lisab apteek tervishoiuteenuse osutaja poolt lisatud koopia käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud kindlustuskaitset tõendavast dokumendist.»

§ 2. Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 24 «Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord» (RTL 2005, 22, 305) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 27 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast lauseosa «retseptiravimite käive» lauseosaga «Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni retseptide (edaspidi EL retsept) alusel väljastatud ravimite käive,»;

2) määruse § 27 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast lauseosa «soodustuseta retseptide arv» lauseosaga «EL retseptide arv,».

§ 3. Paragrahvi 1 punktid 12–15 ning § 2 jõustuvad 1. aprillil 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json