Teksti suurus:

Kütimäe kalmistu eeskiri

Väljaandja:Pajusi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 49, 681

Kütimäe kalmistu eeskiri

Vastu võetud 18.02.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev eeskiri kehtestab Pajusi valla Kütimäe kalmistu (edaspidi kalmistu) haldamise ja kasutamise korra.

§ 2. Kalmistu haldaja

(1) Kalmistut haldab Pajusi Vallavalitsus ja kalmistu on määratud avalikuks kasutamiseks.

(2) Kalmistu haldajat esindab kalmistuvaht, kes on kalmistu haldaja poolt määratud töötaja ning kes tegeleb hauaplatside eraldamise, kalmistu eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga.

§ 3. Eeskirja täitjad

Kütimäe kalmistu eeskirja (edaspidi eeskiri) on kohustatud täitma kõik kalmistul viibijad.

§ 4. Kalmistu tööaeg

Kalmistu on avatud iga päev.

2. peatükk
HAUAPLATSI ERALDAMINE

§ 5. Hauaplatsi suurus ja asukoht

(1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht, kuulates ära platsi tulevase valdaja ettepaneku.

(2) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena.

(3) Üldjuhul on maa-ala suurus 2,5 x 1,2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 1,0 x 1,0 m ühe urni matmiskoha kohta.

(4) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ning tähistab kohapeal selle piirid.

§ 6. Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

(1) Hauaplats eraldatakse taotlejale tähtajatu tasuta kasutusõigusega.

(2) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdajasellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

(3) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul kui hauaplats on jäetud hooldamata ning hauaplatsi valdaja pole haldaja sellekohast hoiatust täitnud kahe aasta jooksul.

(4) Hauaplatsi valdaja võib soovi korral valduse üle anda teisele isikule. Valdaja on kohustatud valduse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistuvahile.

(5) Valdaja surma korral läheb hauaplatsi valdus üle pärijatele.

3. peatükk
MATMISE KORRALDAMINE

§ 7. Matmise registreerimine

(1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatunnistuse alusel.

(2) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kuhu märgitakse

1) surnu ees- ja perekonnanimi;

2) surnu sünni- ja surmaaeg;

3) surnu vanus;

4) surnu viimane elukoht;

5) matmise aeg;

6) surmatunnistuse number, väljaandmise aeg ja väljaandja;

7) andmed matuse korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.

§ 8. Matmise kord

(1) Kõik matused tuleb registreerida kalmistuvahi juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

(2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

(3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvel kella 10-st kuni kella 17-ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

(4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

(5) Hauaplatsi mõõtmed ei tohi olla väiksemad kui 2,5 korda 1,2 m. Haua sügavus ei tohi olla mitte sügavam kui 2 m ja mitte madalam kui 1,5 m arvates maapinnast haua põhjani.Kui haua kaevamisel tuleb välja eelmise matuse säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.    

(6) Pealematmine samasse hauda ei või toimuda varem kui 25 aastat, arvates eelmisest matmisest.

(7) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

(8) Tuha matmise platsi mõõtmed urni matmisel peavad olema vähemalt 1 korda 1 m ja matmise sügavus 1 m. Tuha puistamise ala mõõtmed määratakse kalmistu planeeringuga. Kalmistule võib rajada ehitisi urnide hoidmiseks.

(9) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(10) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

(11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

(12) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras.

4. peatükk
HEAKORRA
 NÕUDED KALMISTUL

§ 9. Hauaplatsi kujundamine

(1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

(2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi ning soovitavalt eesnimi, sünni- ja surmadaatum.

(3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

(4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistuvahi loal. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

(5) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

(6) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi valdajal.

(7) Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast omanikule hoiatuse tegemist.

(8) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistuvahiga.

§ 10. Hauaplatsi hooldamine

(1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi valdaja.

(2) Hauaplatsi valdaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

(3) Hauaplatsi hooldajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

§ 11. Kalmistuvahi õigused ja kohustused

(1) Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele. Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistuvahil õigus teha hauaplatsi valdajale hoiatus.

(2) Hoiatuses juhitakse hauaplatsi valdaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi valdajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

(3) Kui hoiatusele järgneva 2 aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise valdaja kasutamisõigus.  

(4) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

(5) Kalmistuvahil on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 12. Keelatud tegevused

(1) Kalmistul on keelatud:

1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;

2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;

3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;

4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;

5) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;

6) teha lõket;

7) laiendada omavoliliselt hauaplatse;

8) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (muusikainstrumentide vali mängimine, kisendamine, karjumine);

9) matta loomi;

10) sõita jalgrattaga.

§ 13. Kalmistu haldaja kohustused

(1) Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:

1) matmiseks vajalikud tööriistad;

2) infotahvli, kus on märgitud kalmistuvahi tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri ning osutatavad teenused ja nende hinnad;  

3) parkimisplatside olemasolu ja korrashoiu;

4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu.

5. peatükk
KALMISTU LAIENDAMINE JA SULGEMINE

§ 14.  Kalmistu laiendamine

Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja – radade paiknemine, ehitiste asukohadjms.

§ 15. Kalmistu sulgemine

(1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega.

(2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

6. peatükk
VASTUTUS

§ 16. Vastutus

Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 17. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 1. märtsil 2010.

  Volikogu esimees Toomas TEPPO