Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 10, 43

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2010. a otsusega nr 626

§ 1. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2009, 56, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

«(21) Ühtset pindalatoetust võib taotleda ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse CN-koodi 0602 90 41 alla kuuluvaid lühikese raieringiga madalmetsas kasvatamiseks sobivaid puuliike. Nimetatud madalmetsa võib rajada ja kasvatada põllumajandusmaal, mille mulla keskmine boniteet on kuni 35 hindepunkti ning kus madalmetsa rajamine ja kasvatamine on kooskõlas maaparandusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatuga. Lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks sobivate puuliikide loetelu ja maksimaalse raieringi pikkuse kehtestab põllumajandusminister määrusega.»;

2) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Täiendavat otsetoetust vähendatakse alustel, mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 02.12.2009, lk 65–112).»;

3) paragrahvi 21 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) esinevad komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklis 65 nimetatud taotluse rahuldamata jätmise alused, arvestades sama määruse artiklis 73 toodud erandeid.»;

4) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «nr 796/2004 artiklist 71a» tekstiosaga «nr 1122/2009 artiklist 78»;

5) paragrahvi 24 lõikes 3, § 54 lõikes 2, § 61 lõikes 1 ja § 92 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa «nr 796/2004» tekstiosaga «nr 1122/2009».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json