Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 10, 44

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2010. a otsusega nr 627

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2009, 68, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 177 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Noorema kui kaheksateistaastase isiku kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise etteaste esitamiseks, samuti pornograafilise pildi, filmi või muu teose valmistamiseks –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 1771 järgmises sõnastuses:

Ǥ 1771. Alaealise kasutamine erootilise teose valmistamisel

(1) Noorema kui neljateistaastase isiku või abitus seisundis noorema kui kaheksateistaastase isiku kasutamise eest modellina või näitlejana erootilise etteaste esitamiseks, samuti erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamiseks –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

3) paragrahvi 178 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 177 või 1771 sätestatud süüteokoosseis, samuti noorema kui kaheksateistaastase osalusel toimuva pornograafilise etteaste teadva ja vahetu jälgimise eest, kui alaealist oli etteastes osalemiseks kallutatud ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 1781 järgmises sõnastuses:

«§ 1781. Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks

(1) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule, kes ei olnud võimeline toimunust aru saama, või nooremale kui neljateistaastasele isikule kohtumisettepaneku tegemise või temaga kohtumiskokkuleppe sõlmimise eest ning kohtumist ettevalmistava teo tegemise eest, kui kohtumise eesmärk on panna nimetatud isiku suhtes toime käesoleva seadustiku §-des 141–146, 175–178 või §-s 179 sätestatud süütegu, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.»;

5) paragrahvi 179 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes suguühendusse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json