Teksti suurus:

Pakendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 10, 45

Pakendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. märtsi 2010. a otsusega nr 628

Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Akrediteeringu saamiseks peab taaskasutusorganisatsioon vastama järgmistele tingimustele ja esitama käesoleva lõike punktides 1, 2, 3, 4 ja 6 nimetatud dokumendid:»;

2) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

«21) taaskasutusorganisatsioonis ei tohi selle liige, osanik või aktsionär omada üle 25 protsendi liikmelisusega, osadega või aktsiatega määratud häältest, samuti ei tohi omada valitsevat mõju konkurentsiseaduse tähenduses isik, kelle põhitegevusalaks on jäätmekäitlus jäätmeseaduse § 13 tähenduses;»;

3) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tingimuste täitmise hindamisel arvestatakse ainult neid tagatisrahata pakendi jäätmete kogumiskohti, mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele pakendi jäätmete üleandmiseks.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

«§ 391. Nõuded akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile

(1) Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mis ei vasta käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustele, viiakse vastavusse käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks.

(2) Kui akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ei viida vastavusse käesoleva seaduse § 17 lõike 2 punktis 21 nimetatud tingimustega hiljemalt 2010. aasta 1. juuliks, tunnistab keskkonnaminister akrediteerimise otsuse kehtetuks.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json