Teksti suurus:

Laste ja perede osakonna põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2014
Avaldamismärge:RTL 2010, 10, 184

Laste ja perede osakonna põhimäärus

Vastu võetud 02.03.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Laste ja perede osakond (edaspidi osakond) on Sotsiaalministeeriumi (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis allub sotsiaalala asekantslerile.

 (2) Osakond juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest, ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja selle lisaprotokollidest, ministeeriumi ja osakonna põhimäärusest ning ministeeriumi valitsemisala eeskirjadest ja juhistest.

 (3) Osakonna tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös ministeeriumi teiste struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning ministrilt, kantslerilt ja sotsiaalala asekantslerilt saadud ülesannetele.

§ 2. Osakonna ülesanded

 (1) Osakonna põhiülesanneteks on kavandada ja ellu viia laste õiguste ja lastekaitse poliitikat ning juhtida tervikliku perepoliitika kujundamist eesmärgiga tagada laste õigused, iga lapse väärtustamine ja hästi korraldatud lastekaitsesüsteem ning perede heaolu tõus. Osakond korraldab ka rahvusvahelist lapsendamist.

 (2) Oma põhiülesannete täitmiseks osakond:
 1) töötab välja valdkonna arengukava ja koordineerib selle elluviimist;
 2) valmistab ette ministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse valdkonnapoliitilised otsused;
 3) osaleb lähedalt seotud valdkondade, sealhulgas sotsiaalkindlustuse, soolise võrdõiguslikkuse, hoolekande, tööhõive, tervise, kriminaalpreventsiooni ja hariduse arengukavade ning nende rakendusplaanide väljatöötamises ja ühtesobitamises;
 4) informeerib huvigruppe valdkonda puudutavatest algatustest ja otsustest ning osaleb dialoogis võimalike ootuste ja mõjude määratlemisel;
 5) algatab ja koordineerib üleriigilisi laste ja perede heaolu puudutavaid projekte;
 6) korraldab rahvusvahelist lapsendamist;
 7) valmistab ette valdkonda puudutavaid juhendmaterjale ja standardeid ning osaleb vastavate õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
 8) osaleb rahvusvahelises koostöös.

 (3) Osakond osaleb ministeeriumi organisatsiooni, sealhulgas organisatsioonikultuuri, personali ja juhtimissüsteemide arendamises, välis- ja sisekommunikatsiooni edendamises ning täiendavate ressursside hankimises valdkonna ja organisatsiooni arendamiseks ning täidab muid subordinatsioonile ja volitustele vastavaid sotsiaalala asekantsleri, kantsleri ja ministri antud ülesandeid.

§ 3. Osakonna õigused

  Osakonnal on õigus:
 1) saada ministeeriumi struktuuriüksustelt ja valitsemisala asutustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja abi;
 2) kaasata vastavalt korraldustele või kokkulepetele osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamisele ministeeriumi struktuuriüksuste ja valitsemisala asutuste teenistujaid;
 3) teha ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks ning kokku kutsuda nõupidamisi teiste struktuuriüksuste ja asutuste esindajate osavõtul;
 4) valmistada ette käskkirju ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide muutmiseks või kehtestamiseks või lepingute sõlmimiseks;
 5) saada osakonna teenistujatele teenistusalase taseme tõstmiseks vajalikku koolitust;
 6) saada osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale ja kirjandust ning tehnilist ja infotehnoloogilist abi.

§ 4. Osakonna kohustused

  Osakond on kohustatud:
 1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
 2) tagama talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse vastavalt õigusaktides sätestatule;
 3) kasutama tema kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ja heaperemehelikult;
 4) edastama ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.

§ 5. Osakonna juhtimine

 (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist vastavalt ministeeriumi põhimäärusele ja käesolevale põhimäärusele.

 (2) Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister.

 (3) Osakonna juhataja:
 1) vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest ja annab sellest aru asekantslerile või tema poolt määratud isikule;
 2) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
 3) määrab osakonna tööjaotuse ning teostab järelevalvet osakonna teenistujate tööülesannete ja tööplaanide täitmise üle;
 4) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
 5) teeb ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu või töökorralduse muutmiseks, teenistujatele palkade, toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramiseks ja ergutuste kohaldamiseks;
 6) tagab oma pädevuse ja saadud volituste piires ministeeriumi eelarvevahendite täpse ja otstarbeka kasutamise;
 7) kirjutab alla ministeeriumi plangil vormistatud informatiivse sisuga kirjadele, millega ei võeta rahalisi ega varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui seadus ei näe ette teisiti;
 8) töötab välja osakonna teenistujate ametijuhendid ja viib läbi regulaarseid arenguvestlusi;
 9) täidab muid ministrilt saadud volituste piires antud või kantsleri või vastava asekantsleri antud ülesandeid.

 (4) Osakonna juhataja äraolekul määrab talle asendaja kantsler asekantsleri ettepanekul.

 (5) Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler osakonna juhataja ja asekantsleri ettepanekul.

 (6) Osakonna teenistujate ülesanded määratakse kindlaks ametijuhenditega, mille kinnitab kantsler osakonna juhataja ja asekantsleri ettepanekul.

Minister Hanno PEVKUR


Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json