Teksti suurus:

„Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning vahendite kasutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2012
Avaldamismärge:RT II 2010, 7, 18

„Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe“ allkirjastamiseks volituste andmine ning vahendite kasutamine

Vastu võetud 04.03.2010 nr 65

«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2 ja «2010. aasta riigieelarve seaduse» § 19 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Välisõhu kaitse seaduse» §-ga 117:

1. Volitada keskkonnaministrit Vabariigi Valitsuse nimel alla kirjutama «Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele» (edaspidi kokkulepe).

2. Pärast kokkuleppe jõustumist keskkonnaministril sõlmida saadavatest vahenditest minimaalselt 96,05% kasutamiseks keskkonnaministri 24. märtsi 2009. a määruses nr 14 «Meetme «Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks» tingimused» sätestatut arvestades ning nimetatud määruse alusel tingimuslikud otsused saanud toetuse saajatega lepingud järgmiste projektide rahastamiseks:

2.1. Narva-Jõesuu Linnavalitsus Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrkude rekonstrueerimine
2.2. Osaühing SW Energia Uulu kaugküttetorustiku renoveerimine
2.3. BioMass OÜ Võro Elektrijaam
2.4. AS Kadrina Soojus Kadrina kaugküttetrasside 2., 4. ja 6. liini rekonstrueerimine
2.5. OÜ TARTU VALLA KOMMUNAAL Lähte aleviku kaugküttetorustiku renoveerimine
2.6. AS Kuressaare Soojus Kuressaarde hakkpuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamine
2.7. Osaühing SUFE Tõstamaa aleviku keskküttetorustiku renoveerimine
2.8. Kõlleste Vallavalitsus Kõlleste valla Krootuse kaugküttevõrgu rekonstrueerimine
2.9. AS Paide Vesi AS Paide Vesi kaugküttetrasside renoveerimine ja ehitus
2.10. Osaühing Kuusalu Soojus Kolga aleviku kaugkütte torustiku rekonstrueerimine
2.11. Aktsiaselts ELVESO Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimine
2.12. Aktsiaselts UUEMÕISA TEENUS Uuemõisa aleviku soojatrasside rekonstrueerimine ja uue trassi rajamine
2.13. Osaühing SW Energia Tähtvere valla Ilmatsalu aleviku kaugkütte trasside rekonstrueerimine
2.14. Fortum Termest AS Viimsi kooli ja Haabneeme soojusvõrgu ühendamine
2.15. Mäetaguse Kommunaal OÜ Kaevandusveel baseeruva kaugküttevarustuse rajamine Kiikla külas
2.16. Aktsiaselts Põlva Soojus Põlva linna Jaama-Savi tn kaugküttetrassi osaline renoveerimine
2.17. Osaühing Kohila Maja Kohila alevi soojusvõrgu rekonstrueerimine
2.18. Osaühing SW Energia Paikuse kaugküttetorustiku renoveerimine
2.19. OÜ Elva Soojus Elva linna keskkatlamaja soojustrasside rekonstrueerimine
2.20. Fortum Termest AS Õli tn kaugküttepiirkonna ühendamine Pärnu KTJ kaugküttevõrguga
2.21. AKTSIASELTS SAKU MAJA Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine

3. Pärast kokkuleppe jõustumist Keskkonnaministeeriumil kasutada maksimaalselt 3,95% kokkuleppe alusel saadud rahalistest vahenditest toetatavate projektide administreerimiseks, sealhulgas seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks, üldise teadlikkuse tõstmiseks energiasäästu ja taastuvenergeetika valdkonnas ning keskkonnasäästlike tegevustega seotud keskkonnahariduseks.

4. Keskkonnaministril esitada igal aastal 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Viimane aruanne esitada 31. juuliks 2014. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json