Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 12, 221

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 10.03.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26 «Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord» (RTL 2009, 20, 254; 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«7) merevetikate tootmisega;
8) vesiviljelusloomade tootmisega.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «taimekasvatusega» tekstiosaga «, välja arvatud üksnes seenekasvatus või üksnes taimekasvatus katmikalal,»;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-dega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

«§ 91. Merevetikate tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse merevetikate kasvatamist, kogumist ja kogumisjärgset tegevust alustada, pindala ja piirid;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta.

§ 92. Vesiviljelusloomade tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse vesiviljelusloomade tootmist alustada, pindala ja piirid;
2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta.»;

8) paragrahvi 10 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 13 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Määruse § 1 lõike 1 punktid 7 ja 8 ning § 91 ja § 92 jõustuvad 1. juulil 2010. aastal.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json