Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 12, 222

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.03.2010 nr 22

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 635; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa «§ 3 lõike 3,» tekstiosaga «§ 61 lõike 4,»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu «suhkru- ja söödapeedi seemne» tekstiosaga «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemne»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seeme tähistusega GR on peediseeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Säilitussordi seemne minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

«§ 71. Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

(1) Tootja sertifitseerib säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne põldtunnustamise ja proovide analüüsimise.

(2) Põldtunnustamist säilitussordile teeb järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast seemnepartiist proovi võtmiseks taotluse Põllumajandusametile.

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnepartii märgistab ja sulgeb tootja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.»;

6) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud peediseemne EL väikepakendi müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja.»;

7) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

«§ 151. Säilitussordi seemne müügipakendi märgistamine

Säilitussordi seemne müügipakendi etiketi kinnitab pakendaja, arvestades § 15 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.»;

8) paragrahvi 18 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) monoseemne puhul sõna «monoseeme»;
9) täppiskülviseeme puhul sõna «täppiskülviseeme»;
10) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
11) seemnepartii number;
12) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
13) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.»;

9) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seemet on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.»;

10) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» tekstiosaga «, komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 636; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa «§ 3 lõike 3,» tekstiosaga «§ 61 lõike 4,»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «kehtestatakse õli- ja kiudtaimede seemne» tekstiosaga «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemne»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Säilitussordi seeme tähistusega GR on §-s 2 nimetatud õli- ja kiudtaime liikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Säilitussordi seeme peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuetele. Minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

«§ 91. Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

(1) Tootja sertifitseerib säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne põldtunnustamise ja proovide analüüsimise.

(2) Põldtunnustamist säilitussordile teeb järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast seemnepartiist proovi võtmiseks taotluse Põllumajandusametile.

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnepartii märgistab ja sulgeb tootja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.»;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Säilitussordi seemne minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.»;

7) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.»;

8) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

«§ 171. Säilitussordi seemne müügipakendi märgistamine

Säilitussordi seemne müügipakendi etiketi kinnitab pakendaja, arvestades § 17 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.»;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.»;

10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Säilitussordi seemet on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.»;

11) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «1991/375/EMÜ (EÜT L 196, 12.07.1989, lk 108–110)» tekstiosaga «, komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 638; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa «§ 3 lõike 3,» tekstiosaga «§ 61 lõike 4,»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «kehtestatakse teraviljaseemne» tekstiosaga «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) teraviljaseemne»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Säilitussordi seeme tähistusega GR on §-s 2 nimetatud teraviljaliikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.»;

4) paragrahvi 5 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Säilitussordi seeme peab vastama hariliku rukki ja maisi puhul sertifitseeritud seemne kategooria ning hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra ja tritikale teise põlvkonna puhul sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuetele, mis on esitatud lisas 1, välja arvatud minimaalne sordipuhtus, mis peab olema 90%.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

«§ 91. Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

(1) Tootja sertifitseerib säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne põldtunnustamise ja proovide analüüsimise.

(2) Põldtunnustamist säilitussordile teeb järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast seemnepartiist proovi võtmiseks taotluse Põllumajandusametile.

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemne partii märgistab ja sulgeb tootja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.»;

6) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «seemne» sõnadega «ning säilitussordi seemne»;

7) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.»;

8) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

«§ 171. Säilitussordi seemne müügipakendi märgistamine

Säilitussordi seemne etiketi kinnitab pakendaja, arvestades § 17 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.»;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.»;

10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Säilitussordi seemet on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.»;

11) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «komisjoni direktiiv 2006/47/EÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20)» tekstiosaga «, komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa «§ 3 lõike 3,» tekstiosaga «§ 61 lõike 4,»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «kehtestatakse seemne» tekstiosaga «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemne»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

«(9) Säilitussordi seeme tähistusega GR on §-s 2 nimetatud söödakultuuri liikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.»;

4) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Säilitussordi seeme peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuetele.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

«§ 81. Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

(1) Tootja sertifitseerib säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne põldtunnustamise ja proovide analüüsimise.

(2) Põldtunnustamist säilitussordile teeb järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

(3) Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast seemnepartiist proovi võtmiseks taotluse Põllumajandusametile.

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemne partii märgistab ja sulgeb tootja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.»;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Säilitussordi seemne minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.»;

7) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Söödakultuuride supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne ning tarbeseemne müügipakendi, välja arvatud sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne EL B-väikepakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.»;

8) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

«§ 161. Säilitussordi seemne müügipakendi märgistamine

Säilitussordi seemne etiketi kinnitab pakendaja, arvestades § 16 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.»;

9) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.»;

10) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seemne väikepakendi etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL A-väikepakend» või «EL B-väikepakend»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna «Säilitussort»;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.»;

11) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «seemnena» sõnadega «või säilitussordi seemnena» ning lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «seemnena» tekstiosaga «, säilitussordi seemnena»;

12) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Säilitussordi seemet on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.»;

13) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «muudetud komisjoni direktiividega 1991/375/EMÜ (ELT L 196, 12.07.1989, lk 108–110)» tekstiosaga «, komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

§ 5. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 40, 701; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa «§ 4 lõike 3,» tekstiosaga «§ 61 lõike 4,»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu «kehtestatakse seemnekartuli» tekstiosaga «ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemnekartuli»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Säilitussordi seemnekartuli kategooria tähistusega GR on seemnekartul, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
3) on ette nähtud seemnekartulina kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemnekartuli tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemnekartuli kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud tarnija poolt.»;

4) paragrahvi 3 lõike 7 sissejuhatavat osa täiendatakse pärast sõna «kaupa» tekstiosaga «, välja arvatud säilitussordi seemnekartul,»;

5) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) säilitussordi seemnekartuli tootmise korral vähemalt kaks aastat.»;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui ettevõttes kasvatatakse lisaks säilitussordi seemnekartulile ka tarbekartulit, ei pea tarbekartuli tootmiseks kasutama üksnes sertifitseeritud seemnekartulit.»;

7) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Seemnekartulipõllu § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele vastavuse kontrollimiseks võtab mullaproovi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik) ning säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatavalt põllult tarnija.»;

8) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) säilitussordi seemnekartuli tootmise korral 10 meetrit.»;

9) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

«§ 71. Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimise kord

(1) Tarnija sertifitseerib säilitussordi seemnekartuli rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemnekartuli sertifitseerimise nõuetekohasuse kontrollimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse mugulaproovide analüüsimine bakterhaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.

(2) Tarnija teavitab Põllumajandusametit säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatava põllu asukohast ja suurusest 15. aprilliks. Teavitusele lisatakse põllumassiivi kaart või selle ärakiri, millele säilitussordi seemnekartuli tarnija on märkinud põllu nime või numbri ja põllu piirid ning andmed paljundada kavatsetava säilitussordi seemnekartuli päritolu kohta.

(3) Põldtunnustamist seemnekartuli säilitussordile teeb järelevalveametnik või volitatud põldtunnustaja või tarnija, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.

(4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnekartuli partii märgistab ja sulgeb tarnija nõuetekohaselt, arvestades Põllumajandusameti määratud tootmise mahtu.»;

10) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Seemnekartuli» tekstiosaga «, välja arvatud säilitussordi seemnekartul,»;

11) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «Põllumajandusameti järelevalveametnik (edaspidi järelevalveametnik)» sõnaga «järelevalveametnik»;

12) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Säilitussordi seemnekartuli minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.»;

13) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

«§ 91. Säilitussordi seemnekartulist proovi võtmine

(1) Tarnija võtab § 9 lõikes 7 sätestatud nõudele vastava mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks põllult koristatud ning sorteerimata, kuid selgelt eristatavast säilitussordi seemnekartuli partiist. Säilitussordi seemnekartuli partiid peab olema võimalik kindlaks teha selle juures oleva dokumendi alusel, millele on kantud sordinimi ja partii suurus.

(2) Tarnija võib mugulaproovi bakterhaiguste määramiseks võtta ka säilitussordi seemnekartuli põllult, millel on kartulipealsed eemaldatud ja kus ei esine uuesti kasvama läinud kartulitaimi.

(3) Säilitussordi seemnekartuli kategooria seemnekartulina sertifitseeritavast seemnekartuli partiist ei võeta mugulaproove viirushaiguse määramiseks.»;

14) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Säilitussordi seemnekartuli kvaliteedi määramiseks võetava mugulaproovi analüüsimise korraldab tarnija. Mugulaproov peab vastama § 3 lõigetes 1–6 sätestatud nõuetele.»;

15) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Seemnekartuli müügipakendi või konteineri sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommiga või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemnekartuli müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tarnija. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi või etiketti) rikkumata.»;

16) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed kustumatud.»;

17) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Säilitussordi seemnekartuli etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) pakendaja taimetervise registri kande number;
4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)»;
5) tootmisaasta;
6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
7) sordinimi ladina tähtedega;
8) sõna «Säilitussort»;
9) päritolupiirkond;
10) seemnekartuli tootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
11) seemnekartuli partii number;
12) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnekartulite arv.»;

18) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Säilitussordi seemnekartulit on lubatud turustada ainult päritolupiirkonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 5 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.»;

19) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165 3.07.2003, lk 23–28)» tekstiosaga «, komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json