Teksti suurus:

Tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 11, 55

Tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 2010. a otsusega nr 631

I. Tolliseaduses (RT I 2004, 28, 188; 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ühenduse õigusaktidest tulenevad impordi- ja eksporditollimaksud sisalduvad nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) (edaspidi ühenduse tollitariifistik). Imporditollimaksuvabastused sätestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57) (edaspidi ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem). Kui kaupa maksustatakse importimisel muu maksuga kui imporditollimaks, kohaldatakse maksustamisel Eesti maksuseaduste sätteid tingimusel, et need ei ole vastuolus ühenduse õigusaktidega.»

§ 2. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Tollil on õigus tollikontrolli teostamiseks ja asjaolude väljaselgitamiseks sularaha kuni 48 tunniks kinni pidada, kui isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse artiklis 3 sätestatud sularaha deklareerimiskohustust või kui tollil on alust arvata, et sularaha on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.»

§ 3. Paragrahvi 19:

1) lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Maksu- ja Tolliameti ametnike erivahendid on:
1) kaitsekiiver;
2) soomus- ja muu kuulikindel vest;
3) käerauad;
4) valgus- ja heliseadmed;
5) eriotstarbelised värvimis- ja märgistusvahendid;
6) suitsu-, heli-, valgus- või muud efekti või pisaravoolust või valuaistingut esile kutsuvad granaadid ja padrunid;
7) abivahendid ja seadmed ehitisse ja transpordivahendisse sisenemiseks;
8) eriotstarbeline sõiduk;
9) teenistuskoer.

(5) Maksu- ja Tolliameti ametnike relvastusse kuuluvad:
1) kumminui;
2) teleskoopnui;
3) gaasirelvad;
4) tulirelvad.»

§ 4. Paragrahvi 20 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) konvoeeritava või relvastatud jälitatava isiku põgenemise peatamiseks.»

§ 5. Paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Eesti tollitariifistikku haldab ja selle õigsuse eest vastutab Maksu- ja Tolliamet koostöös riiklike meetmete õigsuse eest vastutavate ministeeriumidega.»

§ 6. Paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tollikäitlusviisi määramise eest vastutab kauba valdaja. Tollikäitlusviisi määramiseks teostatakse tolliformaalsusi.»

§ 7. Paragrahvi 33 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kauba, transpordivahendi, pagasi või reisija läbivaatuse tulemuste kohta vormistatakse akt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse asjaomasele isikule, teine jääb tollile. Kui pagas vaadatakse läbi reisija juuresolekul ja läbivaatuse käigus ei avastata tollieeskirjade rikkumisele viitavaid asjaolusid või kui transpordivahendi läbivaatuse käigus transpordivahendil olevat kaupa ei teisaldata, ei pea toll läbivaatuse akti koostama.»

§ 8. Paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kauba valdaja on kohustatud vastavalt tollieeskirjadele ja nendes nimetatud juhtudel tolliformaalsuste käigus oma kulul korraldama kaubakoguste mõõtmise käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku poolt ja esitama tollile mõõtmise tulemusi kajastava dokumendi. Kaupade ja juhtude loetelu, mille korral isik on kohustatud korraldama kaubakoguste mõõtmise, sätestatakse käesoleva seaduse § 39 lõike 7 alusel kehtestatud kauba läbivaatuse ning sellest proovide ja näidiste võtmise korras.»

§ 9. Paragrahvi 37:

1) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kaubasaadetise kohta tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule esitada tollideklaratsioon ka siis, kui kaubasaadetise väärtus või kogus ületab ühenduse tollimaksuvabastuse süsteemis või Eesti maksuseadustes sätestatud maksuvaba piiri.

(4) Toll võib keelduda ühe kaubasaadetise osade kohta nende importimisel eraldi tollideklaratsioone aktsepteerimast, kui kaubasaadetise deklareeritava osa väärtus ei ületa maksuvaba piiri.»;

2) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

Ǥ 481. Sularaha deklareerimine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artiklis 3 nimetatud summat ületava sularaha kohta esitatakse sularaha deklaratsioon.

(2) Sularaha deklareerimise korra, sularaha deklaratsiooni vormi ja selle täitmise juhendi kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 11. Seaduse 7. peatükki täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

Ǥ 591. Ajatundlikud kaubad

(1) Elusloomi ja -linde, kiirestiriknevaid toiduaineid, meditsiinis kasutatavaid rakke, kudesid ja elundeid ning muid ajatundlikke kaupu (edaspidi ajatundlikud kaubad) sisaldava kaubasaadetise piiriületuse kiirendamiseks teostatakse tolliformaalsusi eelisjärjekorras.

(2) Ajatundlike kaupade nomenklatuuri kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 12. Paragrahv 66 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 97 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Konfiskeeritud võltsitud kauba, millelt on lubamatud tähised eemaldatud, võib õiguste omaja kirjalikul nõusolekul tasuta kasutamiseks üle anda tervishoiuteenust osutavale asutusele, hoolekandeasutusele või kohalikule omavalitsusüksusele. Esemete üleandmise taotluse esitab tervishoiu- või hoolekandeasutus või kohaliku omavalitsuse üksus. Konfiskeeritud võltsitud kauba tasuta kasutamiseks üleandmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 14. Paragrahvi 98 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Toll annab kauba käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud isikutele üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga. Üleantud kaubal on ühenduse kauba tollistaatus.»

II. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2009, 56, 376) tehakse järgmised muudatused:

§ 15. Paragrahvi 17:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Nõukogu määruses (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57), välja arvatud artiklites 23, 24, 42, 44–52, 57, 58 ning artiklite 67 lõike 1 punktis a ja 68 lõike 1 punktis a nimetatud kaupade importi ei maksustata käibemaksuga tollimaksuvabastuse kohaldamiseks sätestatud tingimustel. Ühenduse tolliseadustiku 6. jaotise 2. peatükis nimetatud tollisoodustusega kaupade importi ei maksustata käibemaksuga juhul, kui kauba on reimportinud selle kauba eksportinud isik. Nimetatud kaupade importi ei maksustata käibemaksuga ka käesoleva seaduse § 6 lõikes 4 nimetatud impordi puhul, kui see on kooskõlas tollimaksuvabastuse kohaldamise nõuetega.»;

2) lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) konfiskeeritud võltsitud kaup, mis antakse seaduse alusel üle tervishoiuteenust osutavale asutusele, hoolekandeasutusele või kohalikule omavalitsusüksusele.»

III. § 16. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Riigikogu aseesimees Jüri RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json