Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 11, 56

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 2010. a otsusega nr 632

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2010, 8, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«91) koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteem – infosüsteem koolieelse lasteasutuse kohtade kättesaadavuse tagamiseks ja kohtade saamise läbipaistvuse suurendamiseks nii riigi kui kohalike omavalitsuste lõikes;»;

2) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Lapsehoiuteenuse osutamisel korraga rohkem kui kümnele lapsele ühes tegevuskohas peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid, nendele ruumidele juurdepääsuteed ja ruumidest väljapääsuteed vastama ehitusseaduses sätestatud ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuetele, mis kehtivad koolieelsetele lasteasutustele.»;

3) paragrahvi 211 lõikes 2 asendatakse sõna «asukohas» sõnaga «tegevuskohas»;

4) paragrahvi 212 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) käesoleva seaduse § 211 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuse osutamiseks tegevuskohajärgsele maavanemale, välja arvatud juhul, kui lapsehoiuteenust soovitakse osutama hakata lapsehoiuteenust saama hakkava lapse eluruumis ja»;

5) paragrahvi 212 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kui lapsehoiuteenust soovitakse osutama hakata lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumis, esitatakse taotlus:
1) füüsilise isiku puhul tema rahvastikuregistrijärgse elukoha maavanemale ja
2) juriidilise isiku puhul tema asukohajärgsele maavanemale.»;

6) paragrahvi 213 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) käesoleva seaduse § 211 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuste puhul tegevuskoha- või asukohajärgne maavanem või rahvastikuregistrijärgse elukoha maavanem või tema volitatud ametnik, vastavalt käesoleva seaduse § 212 lõigetes 1 ja 11 sätestatule, ja»;

7) paragrahvi 213 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad «teenuse osutamise koha» sõnaga «tegevuskoha»;

8) paragrahvi 213 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 213 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Päästeameti kohalik päästeasutus kontrollib enne käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud teenuse osutajale tegevusloa andmist selle taotleja avalduse alusel tegevuskoha vastavust tuleohutuse nõuetele ning väljastab tõendi tegevuskoha tuleohutusnõuetele vastavuse kohta.»;

10) paragrahvi 216 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) tegevusloa omaja nimi, äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood või füüsilisest isikust ettevõtja isikukood või äriregistri kood, tegevuskoha aadress ning sidevahendite andmed. Kui lapsehoiu-, toetatud elamise või igapäevaelu toetamise teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides, tehakse tegevuskoha aadressi asemel tegevusloa otsuses sellekohane märge;»;

11) paragrahvi 216 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) maksimaalne isikute arv, kellele on lubatud konkreetses tegevuskohas samal ajal teenust osutada;»;

12) paragrahvi 2110 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tegevuskoht muutub;»;

13) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

«(42) Lapsehoiuteenuse osutajad, kellele on antud enne käesoleva seaduse jõustumist lapsehoiuteenuse osutamiseks tegevusluba, peavad käesoleva seaduse § 128 lõikega 31 kehtestatud nõude täitma 2011. aasta 1. jaanuariks.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json