Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 11, 54

Karistusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. märtsi 2010. a otsusega nr 630

Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2010, 8, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 333 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Pangakaardi või muu maksevahendi, sealhulgas e-raha, või väärtpaberi võltsimise eest kasutamise eesmärgil, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 3331 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 3331 järgmises sõnastuses:

«§ 3331. Raha võltsimine

(1) Raha võltsimise eest kasutamise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheksa-aastase vangistusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega või sundlõpetamisega.

(3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring.»;

3) paragrahvi 334 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 334. Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine»;

4) paragrahvi 334 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Võltsitud raha kasutamise, vahetamise, edasiandmise, muul viisil käibelelaskmise, omandamise, hoidmise, sisse- ja väljaveo või muul viisil käitlemise eest käibele laskmise eesmärgil, samuti võltsitud pangakaardi või muu maksevahendi või väärtpaberi kasutamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

5) paragrahvi 334 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring.»;

6) paragrahvi 340 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Raha, pangakaardi või muu maksevahendi, väärtpaberi, maksumärgi, postimaksevahendi või selle jäljendi või proovijärelevalve märgise võltsimiseks vajaliku seadeldise või muu vahendi, samuti hologrammi või muu võltsimisvastase rahaelemendi soetamise, valmistamise, kohandamise, hoidmise või edasiandmise eest –
karistatakse rahalise karistusega.»;

7) paragrahvi 340 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse sõltumata sellest, kas ettevalmistatava võltsimise objektiks on käibele lastud või käibele laskmata raha, kui see on mõeldud ringluseks ning on seadusliku maksevahendina kasutatav vääring.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json