Teksti suurus:

Raiemäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 48, 671

Raiemäärus

Vastu võetud 09.03.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2 ning «Looduskaitseseaduse» § 45 alusel ning juhindudes «Veeseaduse» § 29 lõike 4 punktist 2, «Muinsuskaitseseadus» § 24 lõike 1 punktist 11, «Asjaõigusseaduse» § 149 lõikest 1 ja 2 ning § 150.

§ 1. Reguleerimisala

Raiemäärus (edaspidi määrus) reguleerib Viimsi valla tiheasustusaladel kasvavate puude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiet.

§ 2. Kasutatavad mõisted

(1) Puu on kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm.

(2) Rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

(3) Raie on puu langetamine ning üle 50% võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine).

(4) Raieluba on luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused.

(5) Raierahu periood on ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

(6) Asendusistutus on maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus.

(7) Püsihaljastus on asendusistutuse korras istutatav puu/puud või põõsas/põõsad.

(8) Tiheasustusalad on maa-alad, mis on Viimsi valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute alusel määratletud tiheasustusaladena.

(9) Vastav ametnik on Viimsi Vallavalitsuse poolt määratud ametnik, kes:
1) väljastab raielubasid;
2) teostab järelevalvet käesolevas määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste täitmise osas.

§ 3. Raieluba

(1) Puu raie on lubatud Viimsi Vallavalitsuse vastava ametniku poolt väljastatud raieloa alusel.

(2) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamise toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

(3) Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt allkirjastatud volikiri.

(4) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (nt transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jms).

(5) Info väljastatud raielubade (raie asukoha, raiutavate puude arvu, raieloa väljaandmise aeg) osas on kättesaadav Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaametis.

(6) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 4. Raieloa taotlemine

(1) Raieloa taotlemise õigustatud isik (edaspidi taotleja) on puu kasvukoha:
1) kinnistu omanik;
2) riigimaa valitseja;
3) volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

(2) Asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 kohaselt kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud. Asjaõigusseaduse § 149 lõike 4 kohaselt kinnisasja piiril kasvava puu maharaiumisel või mahalangemisel kuulub puu naabritele võrdsetes osades.

(3) Raieloa taotluses (lisa 1) peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) omandisuhe puu kasvukohaga;
3) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr);
4) raiutava puu liik, rinnasdiameeter ja arv;
5) põhjendus puu raieks (nt kuivanud või haige puu, rajatisele või hoonele ohtlik puu, liiklust takistav puu jne);
6) puu raiumise orienteeruv aeg;
7) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.

(4) Raieloa taotlusele lisatakse:
1) omandiõigust tõendav dokument;
2) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
3) asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu asukoht;
4) ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
5) kooskõlastus töötsoonis asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
6) kaitseala valitseja nõusolek, kui raieluba taotletakse looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
7) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 11;
8) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raieks vastavalt veeseaduse § 29 lõike 4 punktile 2.

§ 5. Raieloa taotluse läbivaatamine, väljastamine, kehtivus

(1) Vastav ametnik:
1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust. Vastav ametnik võib põhjendatud vajadusel nõuda taotlejalt täiendavalt dokumente (nt dendroloogilist hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi. Täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks annab vastav ametnik tähtaja;
2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse;
3) määrab vajadusel puu asendusistutuse vastavuses käesoleva määruse § 8 sätestatule;
4) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
5) vajadusel kooskõlastab raieloa väljastamise vallavalitsusega;
6) väljastab raieloa kolmekümne (30) päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest;
7) vormistab raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale, teine jääb Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaametile;
8) vajadusel märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.

(2) Raieluba kehtib kolm kuud. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Vajadusel võib raieloale määrata ka pikema tähtaja.

§ 6. Raieloa väljastamisest keeldumine

(1) Raieloa väljastamisest võib keelduda, kui:
1) raieloa taotlus ei vasta määruse § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
2) määruse § 4 lõike 4 punktides 5–8 nimetatud isikute poolt raieloa taotlust ei kooskõlastata;
3) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
4) puu kasvukoha maa-alal toimub planeerimismenetlus või maa-alale on kehtestatud detailplaneering, mis ei näe ette vastava puu raiet;
5) puu kasvukoha maa-alal toimub menetlus projekteerimistingimuste või ehitusloa väljastamiseks;
6) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
7) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
8) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
9) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
10) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
11) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

(2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 7. Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Vastaval ametnikul on õigus raieluba peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
3) ilmneb, et läbiviidav raie ei vasta väljastatud loa tingimustele.

(2) Raieloa peatamist ja kehtetuks tunnistamist põhjendatakse ning sellest teavitatakse kirjalikult isikut, kellele on väljastatud raieluba. Raieloa peatamise korral lisatakse põhjendusele peatamise tähtaeg.

§ 8. Asendusistutus

(1) Vastaval ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutus arvestades määruse § 8 lõikes 4 ja lõikes 6 nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (lisa 3).

(2) Puu kärpimisel tuleb jälgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus. Kui puu sureb kärpimise tagajärjel kahe (2) aasta jooksul peale raieloa väljastamist, on vastaval ametnikul õigus nõuda asendusistutust arvestades määruse § 8 lõikes 4 ja lõikes 6 nimetatud tingimusi.

(3) Vastaval ametnikul on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust arvestades määruse § 8 lõikes 4 ja 6 nimetatud tingimusi.

(4) Vastaval ametnikul on õigus määrata asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse istutamise aeg ja asukoht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi.

(5) Asendusistutust koordineerib ja korraldab ning selle üle peab arvestust vastav ametnik.

(6) Vastaval ametnikul on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

(7) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavatele püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe (2) aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, siis on õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

(8) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 9. Raieteatis

(1) Hädaolukorras võib puu raiuda käesolevas määruses sätestatud raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul esitada raieteatis (lisa 4) Viimsi Vallavalitsusele.

(2) Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas käesolevas määruses sätestatud raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, s.o kehtiva ehitusloa olemasolul. Detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumisel tuleb esitada vähemalt neliteist (14) päeva enne raietööde algust Viimsi Vallavalitsusele raieteatis (lisa 4).

(3) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamise toimub raieteatise esitaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

§ 10. Raierahu

Lindude pesitsemise ajal võib keelata raietegevuse, sh käesoleva määruse § 9 sätestatud raieteatise esitamisel, kui raiutaval alal on registreeritud pesitsevaid linde.

§ 11. Vastutus

(1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks korrastamise eest vastutab isik, kellele väljastati raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

(2) Raiekoha korrastamata jätmisel on õigus vastaval ametnikul teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

(3) Määruses ning selle alusel väljastatud raielubades ja sellega seotud dokumentides sätestatud tingimuste rikkumise menetlus toimub vastavalt looduskaitseseaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 12. Järelevalve teostaja

Järelevalvet teostab Viimsi Vallavalitsuse poolt määratud vastav ametnik.

§ 13. Rakendussätted

(1) Looduskaitseseaduse § 45 tulenev kohaliku omavalitsuse ülesanne nõuab spetsiifilisi erialaseid teadmisi ning operatiivset tegutsemist. Sellest tulenevalt anda looduskaitseseaduse § 45 tulenevate küsimuste lahendamise õigus Viimsi Vallavalitsusele.

(2) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa 1).

(3) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

(4) Kinnitada asendusistutuse garantiikirja vorm (lisa 3).

(5) Kinnitada detailplaneeringu ja ehitusloa alusel ning hädaolukorras raiutava puu raieteatise vorm (lisa 4).

(6) Viimsi Vallavalitsusel määrata raielubade väljastamiseks vastav ametnik.

(7) Viimsi Vallavalitsusel määrata järelevalvet teostav vastav ametnik.

(8) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 15. augusti 2006. a määrus nr 30 „Puu raieloa andmise kord“.

(9) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

(10) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

 

  Volikogu esimees   Aarne JÕGIMAA

 

Asendusistutuse garantiikiri

Raieloa taotlus

Raieluba

Raieteatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json