Teksti suurus:

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RTL 2010, 12, 229

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Vastu võetud 11.03.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 791 lõike 4 alusel.

1. peatükk TOIMINGUD ELEKTROONSES INFOSÜSTEEMIS 

§ 1.  Teade aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta

  (1) Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) väljastab aktsiisikauba saajale või tema esindajale või, kui saatelehele on aktsiisikauba omanikuna märgitud aktsiisikauba saajast erinev isik, siis aktsiisikauba omanikule või tema esindajale (edaspidi kohustatud isik) aktsiisikauba järelevalve alla jätmise teate (edaspidi teade) järelevalve alla jätmise infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) vahendusel elektroonselt esitatud andmete alusel.

  (2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise puhul on teade infosüsteemis staatuses «Järelevalve algatatud».

  (3) MTA teavitab kohustatud isikut oma otsusest aktsiisikaup järelevalve alla jätta kolme tunni jooksul, arvates andmete MTA-le esitamisest, juhul kui kohustatud isik on MTA piirkondlikku struktuuriüksust teavitanud vähemalt kolm tundi enne tööpäeva lõppu. Kui kohustatud isik teavitab MTA piirkondlikku struktuuriüksust aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisest vähem kui kolm tundi enne tööpäeva lõppu, teeb MTA oma otsuse hiljemalt kolme tunni jooksul pärast järgmise tööpäeva algust.

§ 2.  Teate andmekoosseis

  Teatele märgitakse järgmised andmed:
  1) teate number ja esitamise kuupäev;
  2) järelevalvet teostav MTA piirkondlik struktuuriüksus ja kontaktandmed;
  3) kohustatud isiku nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed, esindaja olemasolu korral ka esindaja nimi, isikukood ja volituse number kehtivusajaga;
  4) kombineeritud nomenklatuurile vastav aktsiisikauba kood, aktsiisikauba nimetus ja aktsiisimäära ühikule vastav kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele», eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli puhul kogus kilogrammides;
  5) aktsiisikauba füüsilise asukoha aadress ja alusdokumendi andmed;
  6) viide õigusaktile, milles on sätestatud aktsiisikauba eesmärgipärase kasutamisega kooskõlas olevad toimingud.

§ 3.  Taotlus toiminguks

  (1) Järelevalve alla jäetud aktsiisikauba võõrandamiseks või veoks teise ladustamiskohta esitab kohustatud isik elektroonse taotluse teatele märgitud MTA piirkondlikule struktuuriüksusele.

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotluse number ja esitamise kuupäev;
  2) taotluse aluseks oleva teate number;
  3) MTA piirkondlik struktuuriüksus, kellele taotlus esitatakse;
  4) kohustatud isiku nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
  5) aktsiisikauba soetaja nimi ja registri- või isikukood;
  6) toimingu kirjeldus, mille tegemiseks luba taotletakse;
  7) kombineeritud nomenklatuurile vastav aktsiisikauba kood, aktsiisikauba nimetus ja aktsiisimäära ühikule vastav kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele», eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli puhul kogus kilogrammides;
  8) aktsiisikauba füüsilise asukoha ja sihtkohas ladustamise koha aadressid;
  9) veovahendi ladustamiskohast lahkumise kuupäev ja kellaaeg, veoki ja haagise registrinumber ja riiklik kuuluvus, vedaja ja autojuhi nimi ning autojuhi kontaktandmed.

  (3) MTA ei anna luba toiminguks, kui kohustatud isik ei esita lõikes 2 loetletud andmeid.

§ 4.  Omandiõiguse üleminek

  (1) Omandiõiguse ülemineku korral kinnitab aktsiisikauba soetaja infosüsteemis tehingu toimumise.

  (2) Kui toiminguga, mille teostamiseks MTA oma nõusoleku annab, läheb aktsiisikauba omandiõigus üle teisele isikule, võib MTA väljastada aktsiisikauba soetajale või tema esindajale uue elektroonse teate. Aktsiisikauba soetaja kinnitab teate kättesaamise.

§ 5.  Andmete muutmisest ja järelevalve alla jätmise põhjuse äralangemisest teavitamise kord

  Kohustatud isik teavitab MTA-d teate või taotluse andmete muutmise vajadusest või kui langeb ära aktsiisikauba järelevalve alla jätmise põhjus, milleks loetakse aktsiisikauba eesmärgipärast tarbimist või aktsiisikauba osalist või täielikku hävinemist, elektroonselt muutmistaotluse esitamise kaudu.

§ 6.  Järelevalve lõpetamine

  Järelevalve lõpetamise korral on teade infosüsteemis staatuses «Järelevalve lõpetatud».

2. peatükk ASENDUSTOIMINGUD 

§ 7.  Asendustoimingute rakendamine

  (1) Kohustatud isik peab kasutama asendustoiminguid, kui MTA infosüsteem ei tööta või isikul puudub ligipääs infosüsteemile.

  (2) Asendustoimingud on teate ja taotluse esitamine paberkandjal või esitamine muude MTA poolt heakskiidetud andmesidekanalite kaudu.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 49 «Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord» (RTL 2004, 44, 732; 2009, 24, 300) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Jürgen LIGI
Minister

Veiko TALI
Finants- ja maksupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json