Teksti suurus:

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 12, 225

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.03.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 78 lõike 4 ja § 79 lõike 6 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende põllumajandustoodete ja toomisviiside loetelu, mille kohta on võimalik tunnustamist taotleda, ning täpsemad nõuded tootjarühma ja tema liikme, sealhulgas liikme tegevuse, ning tootjarühma ja tema liikme müügitulu kohta ning tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm.

2. peatükk NÕUDED TUNNUSTAMIST TAOTLEVALE TOOTJARÜHMALE JA TOOTJARÜHMA LIIKMELE 

§ 2.   Nõuded tunnustamist taotlevale tootjarühmale

  (1) Tunnustamist võib taotleda «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 77 sätestatud eesmärkidele vastav tulundusühistu või mittetulundusühing (edaspidi tootjarühm).

  (2) Tunnustamist taotlev tootjarühm peab vastama «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 78 sätestatud nõuetele ja järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tootjarühma kuulub vähemalt viis liiget, kelle toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületab 100 000 krooni;
  2) tootjarühma liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist (edaspidi tunnustatud toode);
  3) tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal lisa 1 punktides 11.1.1.1–11.1.1.3, 11.2.1.1, 11.2.1.2 ja 11.2.2.1 nimetatud toote puhul vähemalt viis miljonit krooni;
  4) tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal lisa 1 punktides 11.1.1.4 ja 11.1.1.5, 11.1.2 ja 11.1.3, 11.2.1.3 ja 11.2.1.4, 11.2.2.2–11.2.2.4 ning 11.2.3 nimetatud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi puhul või juhul, kui tunnustatud toodet kavandatakse hakata tootma «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava raames, vähemalt kaks miljonit krooni;
  5) tootjarühm järgib oma liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet;
  6) tootjarühm täidab toidu- ja söödaohutuse nõudeid;
  7) tootjarühm peab arvestust oma liikmetelt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.

§ 3.   Nõuded tunnustamist taotleva tootjarühma liikmele

  (1) Tunnustamist taotleva tootjarühma liige peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tootjarühma liige on äriregistrisse kantud ettevõtja, kes toodab põllumajandustoodet ja turustab seda;
  2) tootjarühma liige turustab toodetud põllumajandustoodet ja selle töötlemisel saadud toodet tootjarühma kaudu;
  3) tootjarühma liige, kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, turustab tootjarühma kaudu esimesel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 25%, teisel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 50% ning alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast aastast igal aastal vähemalt 80%; mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava rakendada kavatseva tootjarühma puhul esimesel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 25% ja alates teisest taotluse esitamise aastale järgnevast aastast igal aastal vähemalt 50% tunnustatud toote turustatud kogusest;
  4) ettevõtja, kes liitub tootjarühmaga pärast tootjarühma tunnustamist ning kes toodab ja turustab tunnustatud toodet, turustab tootjarühma kaudu esimesel tootjarühmaga liitumisele järgneval aastal vähemalt 25%, teisel liitumisele järgneval aastal vähemalt 50% ning alates kolmandast liitumisele järgnevast aastast igal aastal vähemalt 80%; mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühma või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava rakendada kavatseva tootjarühma puhul esimesel liitumisele järgneval aastal vähemalt 25% ja alates teisest liitumisele järgnevast aastast igal aastal vähemalt 50% tunnustatud toote turustatud kogusest;
  5) punktides 3 ja 4 nimetatud tootjarühma liige peab eraldi arvestust tunnustatud toote turustamisest saadud müügitulu kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 3 sätestatud nõudele vastab mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tootjarühm, kelle puhul esimesel taotluse esitamise aastale järgneval aastal turustab tootjarühma kaudu tunnustatud toodet vähemalt 50% liikmetest, teisel taotluse esitamise aastale järgneval aastal vähemalt 60% liikmetest ning alates kolmandast taotluse esitamise aastale järgnevast aastast vähemalt 70% liikmetest lõike 1 punktis 3 sätestatud koguses.

3. peatükk TUNNUSTAMISE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE NING NÕUDED TUNNUSTATUD TOOTJARÜHMALE 

§ 4.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg ning nõuded taotluse kohta

  (1) Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) lisas 2 toodud vormi kohane tootjarühma tegevuskava;
  3) üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas 3 toodud vormi kohane tootjarühma liikmetele kohustuslik tootmiseeskiri tunnustatud toote kohta;
  4) lisas 4 toodud vormi kohane arvestus tootjarühma liikmete majandustegevuse kohta;
  5) tootjarühma seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul selle volitusi tõendav volikiri;
  6) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab tootjarühma majandustegevust vähemalt kuue kuu jooksul, kui nimetatud aruanne ei ole kättesaadav äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
  7) audiitori, revidendi või revisjonikomisjoni arvamus selle kohta, kas tootjarühm kohtleb oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt.

  (2) Tootjarühm võib taotluse esitamise tähtajal esitada ühe taotluse, mille alusel võib taotleda tunnustamist mitme toote kohta.

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (4) Lõikes 1 loetletud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist.

§ 5.   Taotluse ning tootjarühma ja tema liikme nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning tootjarühma ja tema liikme vastavust §-des 2 ja 3 ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-des 77 ja 78 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotluse nõuetele vastavuse kontrollimiseks võrdleb PRIA avalduses esitatud andmeid neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

  (3) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIAl õigus kasutada teiste andmekogude andmeid.

§ 6.   Tootjarühma tunnustamine ja tunnustamata jätmine ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 80 lõike 1 või 2 alusel tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

  (2) Tootjarühma tunnustatakse tähtajatult.

  (3) PRIA tunnistab tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 80 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

§ 7.   Nõuded tunnustatud tootjarühmale

  (1) Tunnustatud tootjarühm peab vastama «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 78 ning selle määruse § 2 lõike 2 punktides 5–7 ja §-s 3 tootjarühma ning tema liikme kohta sätestatud nõuetele ja järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tunnustatud tootjarühma kuulub vähemalt viis liiget, kelle toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustab igale tunnustatud tootjarühmana tegutsemise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% tootjarühma liikme kogu müügitulust ja ületab 100 000 krooni;
  2) tunnustatud tootjarühma liikmetest vähemalt 70% toodavad ja turustavad igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal tunnustatud toodet;
  3) tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal lisa 1 punktides 11.1.1.1–11.1.1.3, 11.2.1.1, 11.2.1.2 ja 11.2.2.1 nimetatud toote puhul vähemalt viis miljonit krooni;
  4) tunnustatud tootjarühma aastane müügitulu tema liikmete toodetud tunnustatud toote ja selle töötlemisel saadud toote turustamisest on igal tunnustatud tootjarühmana tegutsemise majandusaastal lisa 1 punktides 11.1.1.4 ja 11.1.1.5, 11.1.2 ja 11.1.3, 11.2.1.3 ja 11.2.1.4, 11.2.2.2–11.2.2.4 ning 11.2.3 nimetatud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi puhul või juhul, kui tunnustatud toodet kavandatakse hakata tootma «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 alusel ja korras tunnustatud toidukvaliteedikava raames, vähemalt kaks miljonit krooni;
  5) tunnustatud tootjarühm tagab taotluse esitamise aastale järgneva aasta jooksul oma liikmele võimaluse osaleda tasuta vähemalt kuus akadeemilist tundi ühistegevuse teemalisel koolitusel. Tunnustatud tootjarühm esitab PRIAle taotluse esitamise aastale järgneval aastal ärakirja koolitajaga sõlmitud lepingust selles punktis sätestatud nõuete kohasel koolitusel osalemise kohta, liikmetele saadetud koolituse kutsest ja koolitusest osavõtjate nimekirjast;
  6) tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamise aastale järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle tootjarühma uuendatud tegevuskava ja lisas 4 toodud vormi kohase arvestuse tootjarühma liikmete majandustegevuse kohta;
  7) tunnustatud tootjarühma, kes § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse kohaselt kavandas hakata rakendama toidukvaliteedikava, esitatud toidukvaliteedikava kohta on 12 kuu jooksul tootjarühma tunnustamise otsuse tegemisest arvates tehtud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 83 alusel ja korras toidukvaliteedikava tunnustamise otsus.

  (2) PRIA kontrollib igal aastal, kas tunnustatud tootjarühm ja tema liige vastavad nende kohta sätestatud nõuetele.

§ 8.   Muudatustest teavitamine

  Alates taotluse esitamisest kuni tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamiseni teavitab tootjarühm viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud liikmete muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate selles määruses sätestatud dokumentide ja andmete muutumisest;
  2) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  3) tootjarühma ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest;
  4) tunnustamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00832.

Lisa 1 Avaldus. Tootjarühma tunnustamine

Lisa 2 Tootjarühma tegevuskava

Lisa 3 Tootjarühma liikmetele kohustuslik tootmiseeskiri tunnustatud toote kohta

Lisa 4 Arvestus tootjarühma liikmete majandustegevuse kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json