Teksti suurus:

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 12, 226

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.03.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), artikli 4 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Natura 2000 võrgustiku ala (edaspidi Natura 2000 ala) kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis ning hoiualal asuva metsaala kohta antava toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr ning toetuse vähendamise ja toetuse väljamaksmise kord.

 (2) Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse, hoiuala ja piiranguvööndi piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks teda läbiv üle 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd, üle 0,10 ha suurune lagendik ning üle 4 m laiune või üle 0,10 ha suurune muu ala, v.a elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, mille kohta ei või toetust taotleda.

§ 2.  Toetuse määr

  Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta on 940 krooni aastas ning sihtkaitsevööndis asuva ühe hektari metsaala kohta 1720 krooni aastas.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.  Nõuded toetuse saamiseks ja nõuded metsaala kohta

 (1) Toetust võib taotleda erametsaomanik «Metsaseaduse» tähenduses (edaspidi taotleja).

 (2) Toetust võib taotleda taotleja omandis oleva metsaalana keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,30 hektari suuruse metsaala kohta, mis asub «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirja» kantud Natura 2000 alal ning vastab «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud maakatastrisse kandmise nõudele või punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele.

 (3) Toetust ei või taotleda metsaala kohta, mille kohta:
 1) taotletakse toetust põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» alusel;
 2) on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusega nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused» sätestatud korras;
 3) taotletakse keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» sätestatud loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.

 (4) Toetust ei või taotleda põllumassiivide registrisse kantud maa kohta.

 (5) Toetust võib taotleda lõikes 2 nimetatud metsaala kohta, kui taotleja tagab, et metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate piirimärkidega.

 (6) Lõikes 5 nimetatud piirimärk paigaldatakse piiri käänupunkti ning piirilõigu alg- ja lõpp-punkti, arvestades katastriplaanil olevate piirimärkide asukohtadega. Kui metsaala piir on ebakorrapärane või piirilõiku ei saa üheselt tuvastada, siis tähistatakse piir kogu ulatuses. Metsaalal asuva sellise ala piir, mille kohta ei või toetust taotleda, peab olema tähistatud või peab seda olema võimalik üheselt tuvastada. Piirimärk paigaldatakse selliselt, et piiri kulgemine maastikul oleks üheselt arusaadav.

 (7) Kui metsaala on ringikujuline, piisab metsaala keskpunkti tähistamisest.

 (8) Taotleja täidab taotluse esitamise kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) jooksul «Looduskaitseseadusest» ja «Metsaseadusest» tulenevaid nõudeid.

 (9) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja metsaalal, mille kohta ta toetust taotleb, põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

§ 4.  Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) järgmised dokumendid:
 1) lisas toodud vormi kohane taotlus;
 2) keskkonnaregistri elektroonilise andmebaasi metsaala kaart, millel on märgitud selle metsaala katastritunnus, number ja piirid, mille kohta toetust taotletakse.

 (2) Kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 12 sätestatud ühtset pindalatoetust ja täiendavat otsetoetust või 6. peatüki 1. ja 2. jaos sätestatud muud ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevat maaelu arengu toetust, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
 1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
 2) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
 3) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused.

 (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 5.  Nõuded toetuse taotluse kohta kaasomandis oleva metsaala kohta toetuse taotlemise korral

 (1) Kui metsaala kaasomanikud soovivad ühiselt taotleda toetust kaasomandis oleva metsaala kohta, esitavad nad toetuse saamiseks taotluse ühiselt ning kaasomanikke käsitatakse ühise taotlejana.

 (2) Kui metsaala kaasomanikud soovivad taotleda toetust kaasomandis olevate erinevate metsaalade kohta, esitavad nad lisaks § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele kaasomandi kasutamise kokkuleppe. Sellisel juhul esitavad kõik kaasomanikud toetuse saamiseks eraldi taotluse ning iga kaasomanikku käsitatakse eraldi taotlejana.

 (3) Kui toetust soovib taotleda vaid üks metsaala kaasomanikest, esitab ta lisaks § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele teiste kaasomanike sellekohase kirjaliku nõusoleku.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 6.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) EMK vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84), I jao I alajao kohaselt.

 (2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 II jao I alajao kohaselt, kontrollides sealhulgas kohapeal vähemalt 1% nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja punkti b alapunktis iv nimetatud toetuse taotlejatest.

 (3) Metsaala pindala mõõtmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 15 punktis 2 sätestatud kahekordset mõõtmishälvet.

 (4) EMK teeb § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 I jao I alajao kohaselt.

 (5) Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) teavitab EMKd nendest taotlejatest, kes on taotluse esitamise kohustuseaasta jooksul rikkunud «Looduskaitseseadusest» ja «Metsaseadusest» tulenevaid nõudeid ning kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

 (6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette metsaala piirimärgid või piiri.

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 7.  Taotletud toetuse vähendamine

 (1) Kui EMK teeb kohapealse kontrolli käigus kindlaks, et metsaala tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, otsustab ta taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 16 kohaselt.

 (2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 9 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

 (3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artiklite 22–24 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 2 kohaselt.

 (4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõigetes 5–7 sätestatud nõudeid, või kui KKI on teinud § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.

 (5) Kui taotleja rikub § 3 lõikes 8 nimetatud nõuet korduvalt, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 18 lõike 2 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

 (6) Kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artikli 55 lõike 1 kohaselt.

 (7) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (8) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab EMK komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Arvestades §-s 6 sätestatud kontrolli tulemusi, teeb EMK taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks.

 (2) EMK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 9.  Toetuse maksmine

 (1) EMK teeb PRIAle ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta taotluse esitamise aastale järgneva aasta 10. maiks.

 (2) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole lõikes 1 nimetatud ettepaneku alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

 (3) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.  Rakendussäte

  Põllumajandusministri 16. aprilli 2008. a määrus nr 36 «Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 32, 481; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00832.

Lisa  Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json