Teksti suurus:

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2014, 7

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.03.2010 nr 26
RTL 2010, 12, 226
jõustumine 22.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
12.04.2011RT I, 21.04.2011, 124.04.2011
13.03.2012RT I, 16.03.2012, 219.03.2012
21.02.2013RT I, 25.02.2013, 728.02.2013
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 606.05.2013
24.03.2014RT I, 29.03.2014, 301.04.2014

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1310/2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende kohaldamisega 2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 865–883), artikli 1, komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Natura 2000 võrgustiku ala (edaspidi Natura 2000 ala) kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis ning hoiualal asuva metsaala ja ala, mille kohta on tehtud „Looduskaitseseaduse” § 8 lõikes 1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud „Looduskaitseseaduse” § 9 lõikes 1 nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus (edaspidi projekteeritav ala), piires asuva metsaala kohta antava toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr ning toetuse vähendamise ja toetuse väljamaksmise kord.

  (2) Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd ning kuni 0,10 ha suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse, hoiuala, piiranguvööndi ja projekteeritava ala piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks teda läbiv üle 4 m laiune tee, kraav ja tuletõkestusvöönd, üle 0,10 ha suurune lagendik ning üle 4 m laiune või üle 0,10 ha suurune muu ala. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa, kui jagamise tulemusena tekkiv metsamaa on väiksem kui 0,1 ha. Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa kohta ei või toetust taotleda.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritava ala piires asuva metsaala ühe hektari kohta on 60,08 eurot aastas ning sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta 109,93 eurot aastas.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 21.   Riigiabi

  Natura 2000 ala kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis ja hoiualal ning projekteeritava ala piires asuva metsaala kohta antav toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni teatise „Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013” (ELT C 319, 27.12.2006, lk 1–33) tähenduses..
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Nõuded toetuse saamiseks ja nõuded metsaala kohta

  (1) Toetust võib taotleda erametsaomanik «Metsaseaduse» tähenduses (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust võib taotleda taotleja omandis oleva metsaalana keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,30 hektari suuruse metsaala kohta, mis asub «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirja» kantud Natura 2000 alal ning vastab «Metsaseaduse» § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud maakatastrisse kandmise nõudele või punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele.

  (21) Toetust ei või taotleda keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (3) Toetust ei või taotleda metsaala kohta, mille kohta:
  1) [Kehtetu - RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
  2) on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusega nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused» sätestatud korras;
  3) taotletakse keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrusega nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad» sätestatud loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse «Looduskaitseseaduse» § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.

  (4) Toetust ei või taotleda põllumassiivide registrisse kantud maa kohta.

  (5) Toetust võib taotleda lõikes 2 nimetatud metsaala kohta, kui taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (6) [Kehtetu - RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

  (7) [Kehtetu - RT I, 16.03.2012, 2 - jõust. 19.03.2012]

  (8) Taotleja täidab taotluse esitamise kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) jooksul «Looduskaitseseadusest» ja «Metsaseadusest» tulenevaid nõudeid.

  (9) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 2 kohaselt täidab taotleja metsaalal, mille kohta ta toetust taotleb, põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

§ 4.   Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Sihtasutusele Erametsakeskus (edaspidi EMK) järgmised dokumendid:
  1) lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
  2) lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik;
  3) keskkonnaregistri elektroonilise andmebaasi metsaala kaart, millel on märgitud selle metsaala katastritunnus, number ja piirid, mille kohta toetust taotletakse.
[RT I, 16.03.2012, 2 - jõust. 19.03.2012]

  (2) Kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 12 sätestatud ühtset pindalatoetust, täiendavat otsetoetust ja üleminekutoetust või 6. peatüki 1. ja 2. jaos sätestatud muud ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevat maaelu arengu toetust, esitab ta lisaks lõikes 1 loetletud dokumentidele järgmised dokumendid:
[RT I, 03.05.2013, 6 - jõust. 06.05.2013]
  1) põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]
  2) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
  3) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused.

  (21) Taotleja ei esita lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumenti, kui ta esitab lõikes 2 nimetatud toetuste taotlemisel põllumajandusministri 18. veebruari 2014. a määruse nr 10 „Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” lisas 2 toodud vormi kohase nõuetele vastavuse küsimustiku.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 5.   Nõuded toetuse taotluse kohta kaasomandis oleva metsaala kohta toetuse taotlemise korral

  (1) Kui metsaala kaasomanikud soovivad ühiselt taotleda toetust kaasomandis oleva metsaala kohta, esitavad nad toetuse saamiseks taotluse ühiselt ning kaasomanikke käsitatakse ühise taotlejana.

  (2) Kui metsaala kaasomanikud soovivad taotleda toetust kaasomandis olevate erinevate metsaalade kohta, esitavad nad lisaks § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele kaasomandi kasutamise kokkuleppe. Sellisel juhul esitavad kõik kaasomanikud toetuse saamiseks eraldi taotluse ning iga kaasomanikku käsitatakse eraldi taotlejana.

  (3) Kui toetust soovib taotleda vaid üks metsaala kaasomanikest, esitab ta lisaks § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele teiste kaasomanike sellekohase kirjaliku nõusoleku.

§ 51.   Nõuded toetuse saamiseks kinnisasja võõrandamise korral taotlusega seotud kohustuste üleandmisel

  (1) Kinnisasja võõrandamise korral taotlusega seotud kohustuste üleandmisel kohaldatakse kinnisasja võõrandamise suhtes komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), artiklis 82 ettevõtte üleandmise kohta sätestatut.

  (2) Taotleja võib taotlusega seotud kohustused teisele isikule üle anda, kui ta võõrandab kõik taotlusega seotud kinnisasjad, andes komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 4 punkti a kohaselt üle kõik taotlusega seotud kohustused.

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhul teavitab kinnisasjade omandaja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punkti a kohaselt taotlusega seotud kinnisasjade omandamisest EMKd ajavahemikul 22. aprillist 20. juulini, esitades kirjaliku kokkuleppe kõigi taotlusega seotud kohustuste üleandmise-ülevõtmise kohta, ning taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

  (4) Kui taotleja võõrandab kõik taotlusega seotud kinnisasjad ja esitab EMKle kohustuseaasta jooksul pärast 22. maid kinnisasjade omandaja kirjaliku kinnituse, et kinnisasjade omandaja võimaldab kinnisasjade võõrandajale toetuse maksmiseks selles määruses sätestatud nõuete täitmist kontrollida, makstakse taotletud toetus kinnisasjade võõrandajale, arvestades komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõikes 6 sätestatut.
[RT I, 16.03.2012, 2 - jõust. 19.03.2012]

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 6.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) EMK vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

  (2) „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” §-s 25 nimetatud asutused teevad § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki II jao I alajao kohaselt.

  (3) Metsaala pindala mõõtmise korral kohaldatakse komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 15 lõikes 5 sätestatud mõõtmishälvet.

  (4) EMK teeb § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 II osa I jaotise II peatüki I jao I alajao kohaselt.

  (5) Keskkonnainspektsioon (edaspidi KKI) teavitab EMKd nendest taotlejatest, kes on taotluse esitamise kohustuseaasta jooksul rikkunud „Looduskaitseseadusest” ja „Metsaseadusest” tulenevaid nõudeid ning kelle suhtes on tehtud ettekirjutus või on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

  (6) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures, näitab ta kohapealset kontrolli tegevale isikule vajaduse korral ette katastriüksuse piirimärgid või metsaala piiri.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 7.   Taotletud toetuse vähendamine

  (1) Kui EMK teeb kohapealse kontrolli käigus kindlaks, et metsaala tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, ja kui taotleja ei esita kõiki § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 16 kohaselt.

  (2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud asutused on kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 9 nimetatud nõudeid, või on teinud § 3 lõikes 9 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 26 lõigete 1–3 kohaselt.

  (3) Kui selle määruse alusel toetuse taotleja taotleb ka nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktis iv nimetatud põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning rikub põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 1 sätestatud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 21 ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 61 lõike 2 kohaselt.

  (4) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 3 lõikes 5 sätestatud nõuet, või kui KKI on teinud § 3 lõikes 8 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta 5–25%.
[RT I, 16.03.2012, 2 - jõust. 19.03.2012]

  (5) Kui taotleja rikub § 3 lõikes 8 nimetatud nõuet korduvalt, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (El) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 50%.

  (6) Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab EMK taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.
[RT I, 16.03.2012, 2 - jõust. 19.03.2012]

  (7) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab EMK komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades §-s 6 sätestatud kontrolli tulemusi, teeb EMK taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks.

  (2) EMK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artiklite 16, 18 ja 21 kohaselt ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) EMK teeb PRIAle ettepaneku toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta taotluse esitamise aastale järgneva aasta 10. maiks.

  (2) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole lõikes 1 nimetatud ettepaneku alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

  (3) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Rakendussäte

 

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) EMK otsustab 2014. aastal esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise sama aasta 31. detsembriks.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

  (3) 2014. aastal on §-s 4 nimetatud dokumentide esitamise tähtaeg 2.–21. aprillini.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

Lisa 1 Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse taotlus
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

Lisa 2 Nõuetele vastavuse küsimustik
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json