Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 55, 766

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 10.03.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 30 lg 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lg 1 ja 2, § 18 ja § 19 lg 1 ning haridus- ja teadusministri 06. Detsembri 2005 määruse nr 52 «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord» § 2 lg 4 koostoimes § 3 lõikega 1 ja Haapsalu Linnavolikogu 29.05.2009 määruse nr 86 «Haapsalu linna üldhariduskoolide teeninduspiirkond» § 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi kool) esimestesse ja kümnendatesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord.

§ 2. Määruse eesmärk

Määruse eesmärgiks on Haapsalu linna haldusterritooriumil munitsipaalüldhariduskoolide teeninduspiirkonna jagamatusega arvestava ja lapsevanema poolt lapse kooli valikuõigust tagava korra kehtestamine.

§ 3. Üldsätted

(1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Haapsalu linn.

(3) Lapse vanemale või seaduslikule esindajale (edaspidi vanem) on lapse jaoks kooli valik vaba.

(4) Erivajadustega laste kooli/klassi võetakse õpilased Läänemaa nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Komisjoni koosseisu kinnitab Lääne maavanem korraldusega.

(5) Haapsalu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kinnitab avatavate esimeste ja kümnendate klasside komplektide arvud hiljemalt 01.märtsiks.

(6) Iga kooli vastuvõtu korra kinnitab linnavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli vastuvõtu korras ei tohi muudatusi kehtestada 1. veebruarist kuni järgmise õppeaasta alguseni.

§ 4. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

(1) Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem esitab Haapsalu Linnavalitsuse haridusosakonnale (edaspidi haridusosakond) vormikohase taotluse (juurde lisatud) lapse esimesse klassi astumisele eelneva õppeaasta 15.märtsist. Nimetatud taotluses märgib lapsevanem muuhulgas ka kooli valikul tehtud eelistused.

(2) Taotluse hilisem esitamine on võimalik üksnes mõjuvatel põhjustel.

(3) Esimesse klassi astujatele katseid ei korraldata.

§ 5. Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine

(1) Esitatud taotluste alusel koostab haridusosakond koolide kaupa esimesse klassi õppima asuda soovivate laste nimekirjad.

(2) Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse haridusosakond kaasates koolide esindajad.

(3) Kui ühte kooli astumiseks on esitatud rohkem taotlusi kui selles koolis on kohti, lähtutakse laste nimekirja koostamisel järgmistest põhimõtetest:

1) tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis või;

2) lapse elukoha lähedusest koolile.

(4) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud juhul arvestatakse taotluses teise eelistusena märgitud kooli.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud juhul informeerib Haridusosakond komisjon lapsevanemat hiljemalt 1. maiks. Lapsevanemal on õigus esitada haridusosakonnale põhjendatud taotlusi ja seisukohti.

(6) Haridusosakond esitab laste nimekirjad koolide kaupa koos lastevanemate poolt esitatud taotlustega kooli direktorile kinnitamiseks.

(7) Kui direktor ei nõustu haridusosakonna ettepanekuga võib ta 10 tööpäeva jooksul alates laste nimekirjade saamisest esitada haridusosakonnale põhjendatud vastuväite. Haridusosakond lahendab nimetatud vastuväite põhjendatud otsusega 10 tööpäeva jooksul alates selle saamisest.

(8) Esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse Haapsalu linna ja koolide kodulehekülgedel 20. maiks.

§ 6. Kümnendasse klassi vastuvõtmine

(1) Põhikooli lõpetaja võib kandideerida soovitud kooli kümnendasse klassi.

(2) Õpilaste vastuvõtmine kümnendatesse klassidesse toimub vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud iga kooli vastuvõtu korrale.

(3) Kooli direktor kinnitab käskkirjaga kümnendasse klassi vastuvõetud isikute nimekirja ja korraldab selle avalikustamise hiljemalt 30. juuniks.

(4) Kui kümnendas klassis on pärast nimekirja kinnitamist vabu õpilaskohti, võib kool korraldada järelkonkursi kuni 25. augustini vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

§ 7. Järelevalve

Käesoleva määruse täitmist kontrollib haridusosakond.

§ 8. Lõppsätted

Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Linnapea Urmas SUKLES 
  Linnasekretär Erko KALEV 

Taotlus lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks