Teksti suurus:

Kääpa Sotsiaalkeskuse põhikiri

Väljaandja:Lasva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 56, 778

Kääpa Sotsiaalkeskuse põhikiri

Vastu võetud 26.02.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõige 4 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kääpa Sotsiaalkeskus (edaspidi sotsiaalkeskus) on Lasva Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

(2) Sotsiaalkeskus asub Lasva vallas Kääpa külas. Postiaadress on Kääpa küla, 65545 Võru sidejaoskond, Lasva vald, Võru maakond.

(3) Sotsiaalkeskusel võib olla oma nimega pitsat, oma arvelduskonto ning Lasva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kinnitatud sümboolika ja eelarve (valla eelarve osana).

(4) Sotsiaalkeskuse põhikirja ja selle muudatused kinnitab Lasva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

(5) Sotsiaalkeskus juhindub oma tegevuses sotsiaalhoolekande seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest ning vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhikirjast.

§ 2. Põhiülesanded

(1) Sotsiaalkeskus on eakate ja puuetega isikute ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal elavatele klientidele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja rehabilitatsioon.

(2) Sotsiaalkeskus täidab oma tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:

1) tagab sotsiaalkeskuse klientidele turvalised elamistingimused;

2) korraldab sotsiaalkeskuse klientide toitlustamist ja hooldamist;

3) tagab koostöös perearstiga esmatasandi arstiabi sotsiaalkeskuse klientidele;

4) rakendab nõuetekohaseid hooldusvahendeid ja -meetodeid;

5) osutab rehabilitatsiooniteenuseid sotsiaalkeskuse klientidele nende vanusest, tervislikust seisundist ja võimetest lähtuvalt;

6) korraldab sotsiaalkeskuse klientide vaba aja sisustamist, loob klientidele võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks.

(3) Lähedase või eestkostja puudumisel korraldab sotsiaalkeskus kliendi matused.

(4) Sotsiaalkeskus võib osutada lisateenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 3. Tegevuse põhimõtted

(1) Sotsiaalkeskusel on õigus:

1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;

2) saada vallavalitsuselt ja selle ametnikelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

(2) Sotsiaalkeskus osutab teenuseid sõlmitud lepingute alusel eelkõige Lasva valla elanikele.

(3) Sotsiaalkeskus teeb oma põhikirjast tulenevate ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

(4) Abi taotlemine ja teenuste osutamine peavad püüdma säilitada kliendi eneseväärikust ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

§ 4. Struktuur, personal, juhtimine

(1) Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

(2) Töötamine sotsiaalkeskuses toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

(3) Sotsiaalkeskuse kõrgeimaks organiks on vallavolikogu poolt moodustatud hoolekogu.

(4) Hoolekogu on 3 liikmeline: sotsiaalkeskuse hooldustöötaja, avahooldustöötaja ja vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige.

(5) Hoolekogu:

1) abistab sotsiaalkeskuse juhatajat sotsiaalkeskuse arengukava väljatöötamisel, eelarve koostamisel, investeeringute plaani väljatöötamisel, klientidele paremate tingimuste loomisel;

2) teeb ettepanekuid põhi- ja majandustegevuse parandamiseks;

3) jälgib rahaliste ja materiaalsete vahendite sihipärast kasutamist.

(6) Sotsiaalkeskuse tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanem. Sotsiaalkeskuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(7) Sotsiaalkeskuse juhataja:

1) korraldab sotsiaalkeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;

2) võtab tööle sotsiaalkeskuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;

3) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;

4) kinnitab sotsiaalkeskuse töösisekorraeeskirjad, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;

5) annab sotsiaalkeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

6) koostab sotsiaalkeskuse eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;

7) esindab sotsiaalkeskust;

8) kogub algdokumendid, edastab need koos tööaja arvestustabeliga raamatupidamisele, koostab ja esitab vallavalitsusele sotsiaalkeskuse töö aruanded;

9) tagab sotsiaalkeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;

10) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

(5) Sotsiaalkeskuse juhatajal on õigus:

1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele, sh sõlmida sotsiaalkeskuses hooldamise lepinguid (hoolduslepinguid) vallavalitsuse poolt määratud tingimustel;

2) vallata, kasutada ja käsutada sotsiaalkeskuse valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 5. Finantseerimine, aruandlus ja järelvalve

(1) Sotsiaalkeskuse kulud kaetakse valla eelarvest. Sotsiaalkeskus võib saada vahendeid ka riigilt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

(2) Sotsiaalkeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust peab vallavalitsus.

(3) Sotsiaalkeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmise üle teostab järelvalvet vallavalitsus.

(4) Sotsiaalkeskuse vara ja raha kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 6. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

Sotsiaalkeskuse ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 7. Määruse jõustumine

Määruse jõustub vastuvõtmise kuupäevast.

  Volikogu esimees Ave TAMRA 

/otsingu_soovitused.json